Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου;

 Σαν σήμε­ρα 25 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1707 Γεν­νή­θη­κε ο Κάρ­λο Γκολ­ντό­νι, Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγγραφέας

1793 Ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον προ­ε­δρεύ­ει στο πρώ­το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

1822 Καταρ­γεί­ται η δου­λεία στην Ελλά­δα, με διά­τα­ξη του Συντάγ­μα­τος της Επιδαύρου

1833 Με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα που εκδί­δε­ται από την Αντι­βα­σι­λεία του Όθω­νος, καταρ­γεί­ται ο Στρα­τός των ατά­κτων και συγκρο­τεί­ται Ελλη­νι­κός Τακτι­κός Στρα­τός, απο­τε­λού­με­νος από Πεζι­κό, Ιππι­κό, Πυρο­βο­λι­κό και Μηχανικό.

1826 Οι Τούρ­κοι κυριεύ­ουν το νησά­κι Βασι­λά­δι, προ­πύρ­γιο του Μεσο­λογ­γί­ου, σφίγ­γο­ντας τον κλοιό γύρω από την πόλη, που θα αντέ­ξει ακό­μα ενά­μι­ση μήνα.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός τενό­ρος, Ενρί­κο Καρούζο

1890 Γεν­νή­θη­κε ο Βια­τσε­σλάβ Μόλο­τοφ, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων (μέλος του ΠΓ της ΚΕ από το 1926 έως το 1957). Μετα­ξύ άλλων, διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Επι­τρό­πων του Λαού –δηλα­δή της σοβιε­τι­κής κυβέρ­νη­σης- (1930 — 1941), καθώς και υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της ΕΣΣΔ (1939 — 1949 και 1953 — 1956).

molotof

1899 Πεθαί­νει ο Πολ Τζού­λιους Ρόι­τερ, Γερ­μα­νός δημο­σιο­γρά­φος, αντα­πο­κρι­τής και μετα­φρα­στής, που εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αγγλία (1851). Το 1850 ίδρυ­σε το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο που φέρει το όνο­μά του, ξεκι­νώ­ντας μια ταχυ­δρο­μι­κή υπη­ρε­σία με περι­στέ­ρια, η οποία κάλυ­πτε την από­στα­ση Ααχεν — Λονδίνο.

1911 Ο βου­λευ­τής Μιλ­τιά­δης Μπου­φί­δης από το βήμα της Βου­λής κατα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον του Κωστή Παλα­μά για την υπε­ρά­σπι­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας και ζητά την από­λυ­σή του από το Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών.

1915 Στη διάρ­κεια του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου ο στό­λος της Αντάντ απο­βι­βά­ζει στρα­τό και κυριεύ­ει τη Λήμνο. Οι Αγγλο­γάλ­λοι χρη­σι­μο­ποιούν το ελλη­νι­κό νησί ως ορμη­τή­ριο, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν από­βα­ση στη χερ­σό­νη­σο της Καλλίπολης.

1919 Οι Δωδε­κα­νή­σιοι πραγ­μα­το­ποιούν συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, αξιώ­νο­ντας την ένω­ση των νησιών με την Ελλάδα.

1932  Στη Γερ­μα­νία, ένας μετα­νά­στης από την Αυστρία, ο Αδόλ­φος Χίτλερ, απο­κτά τη γερ­μα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα για να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα για καγκελάριος.

1946 Στο θέα­τρο Αργυ­ρο­πού­λου συνέρ­χε­ται η πρώ­τη μετά τη Βάρ­κι­ζα Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των αγω­νι­στών του ΕΛΑΣ, στην οποία παίρ­νουν μέρος 5.000 ελασίτες

1954 Έχο­ντας ανα­τρέ­ψει τον πρώ­το Πρό­ε­δρο της Αιγυ­πτια­κής Δημο­κρα­τί­ας συνταγ­μα­τάρ­χη Μωχά­μετ Ναγκίμπ ο συνταγ­μα­τάρ­χης Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Αιγύ­πτου. Η προ­σέγ­γι­σή του με την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και πολι­τι­κές όπως η εθνι­κο­ποί­η­ση της διώ­ρυ­γας του Σου­έζ (που έως τότε βρι­σκό­ταν υπό βρε­τα­νι­κό έλεγ­χο) προ­κά­λε­σε την ένο­πλη επέμ­βα­ση της Βρε­τα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και του Ισρα­ήλ (Κρί­ση Σου­έζ 29/10 — 7/11/1956). Μετα­ξύ άλλων, ο Νάσερ διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής του λεγό­με­νου «Κινή­μα­τος των Αδε­σμεύ­των» (1964–1970).

1965 Αιμα­τη­ρό­τα­τες συμπλο­κές με 42 τραυ­μα­τί­ες μετα­ξύ καπνο­πα­ρα­γω­γών και Χωρο­φυ­λα­κής ξεσπούν στις Σέρ­ρες, εξαι­τί­ας του απο­κλει­σμού από τους αγρό­τες της οδού Σερ­ρών — Δρά­μας, στο ύψος της Πεντά­πο­λης. Οι δια­δη­λω­τές ζητούν αύξη­ση των τιμών του καπνού κατά 20%, αίτη­μα που δεν ικα­νο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση του Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου. Η Χωρο­φυ­λα­κή προ­βαί­νει σε 28 συλλήψεις.

1968 Ο Μακά­ριος επα­νε­κλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Κύπρου

1973 Μακε­λειό σε κέντρο δια­σκέ­δα­σης της Αθή­νας από το Νίκο Κοεμ­τζή για μια “παραγ­γε­λιά”. Ο απο­λο­γι­σμός τρα­γι­κός: τρεις αστυ­νο­μι­κοί νεκροί, οκτώ τραυ­μα­τί­ες, και δυο άνθρω­ποι — ο δρά­στης και ο αδερ­φός του — στη φυλα­κή. Ο Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος εμπνέ­ε­ται από το γεγο­νός και γρά­φει το τρα­γού­δι «Μακρύ Ζεϊ­μπέ­κι­κο για το Νίκο».

paraggelia

1983 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τένε­σι Ουίλιαμς.

1986 Ο Πρό­ε­δρος των Φιλιπ­πί­νων, Φερ­δι­νάν­δο Μάρ­κος, ερχό­με­νος αντι­μέ­τω­πος με τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον της εξου­σί­ας του, φυγα­δεύ­ε­ται από το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο στη Μανί­λα με αμε­ρι­κα­νι­κό ελικόπτερο.

2002 Η αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία Οdyssey Μarine Εxploration παρου­σιά­ζει ισχυ­ρές ενδεί­ξεις ότι, ανα­κά­λυ­ψε το “Sussex”, μια βρε­τα­νι­κή ναυαρ­χί­δα με 80 κανό­νια, η οποία ναυά­γη­σε το 1694, μετά από σφο­δρή θαλασ­σο­τα­ρα­χή, κοντά στο στε­νό του Γιβραλ­τάρ. Το πλοίο εικά­ζε­ται ότι, μετέ­φε­ρε τόνους χρυ­σού και αση­μιού, ένα θησαυ­ρό ύψους 4,5 δισ. ευρώ

2005 Πέθα­νε 0 Πίτερ Μπέ­νεν­σον, βρε­τα­νός δικη­γό­ρος. Το 1961 ίδρυ­σε τη Διε­θνή Αμνη­στία, τη διε­θνή οργά­νω­ση προ­ά­σπι­σης ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, με περί­που 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη και υπο­στη­ρι­κτές σε περισ­σό­τε­ρες από 150 χώρες. (Γεν. 31/7/1921)

2014 Πεθαί­νει ο Ισπα­νός δεξιο­τέ­χνης του φλα­μέν­κο, κιθα­ρί­στας και συν­θέ­της Πάκο ντε Λουθία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο