Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 14 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμ

1489 Η βασί­λισ­σα της Κύπρου, Κατε­ρί­να Κορ­νά­ρο, που­λά­ει το βασί­λειό της στους Βενε­τούς και ανα­χω­ρεί από το νησί. Αρχί­ζει η περί­ο­δος της Βενε­το­κρα­τί­ας στην Κύπρο, που θα λήξει το 1571 με την κατά­λη­ψη της Μεγα­λο­νή­σου από τους Οθωμανούς.

1492 Η βασί­λισ­σα Ισα­βέλ­λα της Ισπα­νί­ας δια­τάσ­σει τους 150.000 Εβραί­ους του βασι­λεί­ου της να γίνουν Χρι­στια­νοί, δια­φο­ρε­τι­κά θα απελαθούν.

1794 Ο Αμε­ρι­κα­νός, Ελι Γουίτ­νεϊ, κατο­χυ­ρώ­νει την πρώ­τη εκκοκ­κι­στι­κή μηχα­νή επε­ξερ­γα­σί­ας βαμ­βα­κιού, την οποία είχε εφεύ­ρει ένα χρό­νο νωρί­τε­ρα. Μέχρι τότε ο δια­χω­ρι­σμός των ινών από τους σπό­ρους γινό­ταν με το χέρι

1804 Γεν­νή­θη­κε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Γιό­χαν Στράους

1826 Απερ­γία κηρύσ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι στο Τυπο­γρα­φείο της Διοί­κη­σης, ζητώ­ντας την κατα­βο­λή δεδου­λευ­μέ­νων, μεσού­σης της Επα­νά­στα­σης. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη νεο­ελ­λη­νι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση, όπως σημειώ­νουν οι ιστο­ρι­κοί του εργα­τι­κού κινήματος.

1879 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός φυσι­κός, Αλμπερτ Αϊν­στάιν, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας, για την οποία βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ το 1921.

albert

1883 πέθα­νε ο Καρλ Μαρξ, γερ­μα­νός ιδρυ­τής του επι­στη­μο­νι­κού σοσια­λι­σμού, συγ­γρα­φέ­ας, μαζί με τον Φρί­ντριχ Εγκελς, του «Κομ­μου­νι­στι­κού Μανιφέστου»

marx

1905  Στην Αγγλία, ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Τσέλσι.

1934 Πέθα­νε ο Δημή­τριος Αιγι­νή­της, Ελλη­νας αστρο­νό­μος. (Γεν. 10/7/1862)

1938 Γεν­νιέ­ται ο συν­θέ­της Σταύ­ρος Ξαρχάκος.

1942 Στη Δημο­σιο­νο­μι­κή Συν­διά­σκε­ψη Γερ­μα­νί­ας — Ιτα­λί­ας στη Ρώμη για την πολε­μι­κή οικο­νο­μία, απο­φα­σί­ζε­ται η Ελλά­δα να καλύ­πτει τα έξο­δα του στρα­τού κατο­χής στην επι­κρά­τειά της μέχρι του ποσού του 1,5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δραχ­μών μηνιαί­ως και το υπερ­βάλ­λον να ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως δάνειο της Ελλά­δας προς τη Γερ­μα­νία και την Ιτα­λία (Ανα­γκα­στι­κό Δάνειο)

1959 Στην Ιτα­λία, ο Αλντο Μόρο εκλέ­γε­ται επι­κε­φα­λής του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμματος.

1965 Εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα λαχα­να­γο­ρά στου Ρέντη

1973 Στη δημο­γρα­φι­κή επε­τη­ρί­δα του ΟΗΕ ανα­φέ­ρε­ται ότι, σύμ­φω­να με στοι­χεία του 1971, ο πλη­θυ­σμός της Γης ανέρ­χε­ται σε 3,7 δισε­κα­τομ­μύ­ρια και ότι ένα στα δύο άτο­μα του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού είναι Ασιάτης.

1978 Το Ισρα­ήλ εισβάλ­λει στο Λίβανο

livanos

1991  Εξι Ιρλαν­δοί, που είχαν κατη­γο­ρη­θεί εσφαλ­μέ­να για τη βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση σε παμπ στο Μπέρ­μιγ­χαμ στη Βρε­τα­νία, το 1974, ελευ­θε­ρώ­νο­νται μετά από 16 χρό­νια στη φυλα­κή. Πρό­κει­ται για τους “Εξι του Μπέρ­μιγ­χαμ”, την πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση που έθε­σε σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά γύρω από τη λει­τουρ­γία της βρε­τα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας και δικαιοσύνης.

1992  Η εφη­με­ρί­δα «Πράβ­ντα», κάπο­τε όργα­νο του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, ανα­στέλ­λει την κυκλο­φο­ρία της.

1998 Με παράλ­λη­λη υπο­τί­μη­ση της δραχ­μής κατά 14% η Ε.Ε. εγκρί­νει ομό­φω­να την είσο­δο του ελλη­νι­κού εθνι­κού νομί­σμα­τος στον Μηχα­νι­σμό Στή­ρι­ξης Ισο­τι­μιών, ανοί­γο­ντας το δρό­μο για την είσο­δο της χώρας στο ευρώ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο