Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 25 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 25 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1634 Φτά­νουν στο Μέρι­λαντ των ΗΠΑ οι πρώ­τοι άποικοι.

1771 Γεν­νή­θη­κε ο Παλαιών Πατρών Γερ­μα­νός, κατά κόσμον Γεώρ­γιος Κόζης, ο μητρο­πο­λί­της που ο θρύ­λος (κακώς) θέλει να έχει υψώ­σει το λάβα­ρο της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Θαν. 30/5/1826)

1821 linardatou

1807 Ο Γεώρ­γιος Κάνινγκ, από τους ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές της ελλη­νι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας, γίνε­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στην Αγγλία. Προς τιμήν του υπάρ­χει η πλα­τεία Κάνιγγος.

1821 Επέ­τειος της Επα­νά­στα­σης του 1821. Η ημε­ρο­μη­νία αυτή καθιε­ρώ­θη­κε αργό­τε­ρα και δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης της Επα­νά­στα­σης, αφού ο μεν Α. Υψη­λά­ντης (αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρί­ας) κήρυ­ξε Επα­νά­στα­ση στη Μολ­δο­βλα­χία από τις 22 Φεβρουα­ρί­ου, στη δε Πελο­πόν­νη­σο ο Φιλι­κός Π. Καρα­τζάς ύψω­σε τη σημαία της Επα­νά­στα­σης στην Πάτρα στις 21 Μαρ­τί­ου (ακο­λού­θη­σε η Καλα­μά­τα στις 22/3, κ.α.).

kinima upsilanti

1838 Γιορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά επι­σή­μως, με διά­ταγ­μα του βασι­λιά Όθω­να, η επέ­τειος της 25ης Μαρ­τί­ου 1821.

parelasi

1881 Γεν­νιέ­ται ο Ούγ­γρος συν­θέ­της Μπέ­λα Μπάρτοκ.

1884 Εγκαι­νιά­ζε­ται στην Αθή­να το μεγα­λύ­τε­ρο θερα­πευ­τή­ριο των Βαλ­κα­νί­ων, ο «Ευαγ­γε­λι­σμός της Θεο­τό­κου»  (γνω­στού σήμε­ρα ως «Ευαγ­γε­λι­σμός»). Η πρώ­τη εισα­γω­γή ασθε­νούς θα γίνει στις 13 Απριλίου

1894 Ξεκι­νά­ει η πρώ­τη σημα­ντι­κή πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας ανέρ­γων στις ΗΠΑ και κατα­λή­γει την 1η Μαΐ­ου στη Ουάσινγκτον.

1896 Ανή­με­ρα της 75ης επε­τεί­ου από την έναρ­ξη της Επα­νά­στα­σης του ’21, αρχί­ζουν στην Αθή­να οι πρώ­τοι σύγ­χρο­νοι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες, σύμ­φω­να με το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο (6η Απρι­λί­ου σύμ­φω­να με το Γρη­γο­ρια­νό). Την ιδέα ανα­βί­ω­σης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων είχε πρώ­τος ο Γάλ­λος βαρώ­νος, Πιέρ ντε Κουμπερτέν.

1911 Η φωτιά που ξέσπα­σε στο εργο­στά­σιο παρα­γω­γής ενδυ­μά­των Triangle Shirtwaist στην Νέα Υόρ­κη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 146 άνθρω­ποι, κυρί­ως Εβραί­ες και Ιτα­λί­δες εργά­τριες, ηλι­κί­ας από 14 έως 23 ετών. Άλλες απαν­θρα­κώ­θη­καν ή πέθα­ναν από ασφυ­ξία, άλλες πήδη­σαν από τα παρά­θυ­ρα και σκο­τώ­θη­καν στο πεζο­δρό­μιο καθώς μια πόρ­τα που οδη­γού­σε στις σκά­λες ήταν κλει­δω­μέ­νη από τους ιδιο­κτή­τες και δεν υπήρ­χαν έξο­δοι κιν­δύ­νου, ενώ οι σκά­λες της πυρο­σβε­στι­κής έφτα­ναν μέχρι τον έκτο όρο­φο. Οι ιδιο­κτή­τες της εται­ρεί­ας που δικά­στη­καν το 1914 για αυτήν την πολύ­νε­κρη τρα­γω­δία αθω­ώ­θη­καν. Η ευθύ­νη τους περιο­ρί­στη­κε στην κατα­βο­λή μιας ελά­χι­στης χρη­μα­τι­κής απο­ζη­μί­ω­σης. Μετά την κατα­στρο­φή και την διε­θνή κατα­κραυ­γή, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, ανα­γκά­στη­κε να λάβει μέτρα, για την βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών εργασίας.

1914 Ιδρύ­ε­ται ο αθλη­τι­κός σύλ­λο­γος Άρης Θεσσαλονίκης

1914 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός καθη­γη­τής γεω­πο­νί­ας Νόρ­μαν Μπόρ­λογκ, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ το 1975 για τη συνει­σφο­ρά του στην ανά­πτυ­ξη ποι­κι­λιών υψη­λής από­δο­σης και άλλες και­νο­το­μί­ες που εισή­χθη­σαν στον ανα­πτυσ­σό­με­νο κόσμο. Η «πρά­σι­νη επα­νά­στα­ση» εκτι­μά­ται ότι έσω­σε περί­που 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους από τη λιμοκτονία

1917 Πέθα­νε Σπύ­ρος Σαμά­ρης ή Σαμα­ράς ή Σαμά­ρας, κερ­κυ­ραί­ος μου­σουρ­γός, που μελο­ποί­η­σε τον «Ολυ­μπια­κό Ύμνο» σε ποί­η­ση Κωστή Παλα­μά. (Γεν. 17/11/1861)

1924 Η Βου­λή κηρύσ­σει έκπτω­τη τη δυνα­στεία των Γλύξ­μπουργκ και ανα­κη­ρύσ­σει την Ελλά­δα προ­ε­δρευο­μέ­νη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία. Με ανα­κοι­νω­θέν του (28/3) το Σοσια­λι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (Κομ­μου­νι­στι­κό) καλεί τους εργα­ζό­με­νους να πάρουν δρα­στή­ριο μέρος στο σχε­τι­κό δημο­ψή­φι­σμα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 13/4 και έβγα­λε 70% υπέρ της αβα­σί­λευ­της δημοκρατίας.

1932 Γίνο­νται από την κυβέρ­νη­ση του Ανδρέα Μιχα­λα­κο­πού­λου τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη, στην πλα­τεία μπρο­στά στα παλιά Ανά­κτο­ρα της σημε­ρι­νής Βουλής.

1935 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ δηλώ­νει ότι, η ΕΣΣΔ απο­τε­λεί άμε­ση απει­λή για την ειρή­νη στην Ευρώπη.

1938 Εκπέ­μπει στις 22:00 ο Ραδιο­φω­νι­κός Σταθ­μός Αθη­νών (μετέ­πει­τα ΕΙΡ) σε μήκος κύμα­τος 499,2 μέτρα (661 χιλιό­κυ­κλοι) και με αφορ­μή την Εθνι­κή Επέ­τειο μετα­δί­δε­ται διάγ­γελ­μα του βασι­λιά Γεωρ­γί­ου Β’. Ο ίδιος θα εγκαι­νιά­σει τον σταθ­μό επί­ση­μα δύο μήνες μετά, στις 21 Μαΐ­ου. Πρό­κει­ται για τον πρώ­το ελλη­νι­κό ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό στα μεσαία κύμα­τα. Το στού­ντιο βρί­σκε­ται στο Ζάπ­πειο και ο πομπός είναι ισχύ­ος 15 κιλο­βάτ. Η κεραία τοπο­θε­τεί­ται από τη γερ­μα­νι­κή εται­ρεία Τελε­φούν­κεν στα Νέα Λιόσια.

1942 Επ’ ευκαι­ρία της εθνι­κής επε­τεί­ου του 1821 πραγ­μα­το­ποιεί­ται μαχη­τι­κή εκδή­λω­ση του Αθη­ναϊ­κού λαού κατά της Κατοχής.

1943 Πάνω από 300.000 λαού ξεχύ­νο­νται στους δρό­μους της Αθή­νας γιορ­τά­ζο­ντας την εθνι­κή επέ­τειο του 1821. Ακο­λου­θούν σφο­δρές συγκρού­σεις με τις δυνά­μεις Κατο­χής, με απο­τέ­λε­σμα πάνω από 100 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Ανά­λο­γες εκδη­λώ­σεις — δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα.

parelasi katoxi

1946 εγκαι­νιά­ζε­ται ο Ραδιο­φω­νι­κός Σταθ­μός Θεσ­σα­λο­νί­κης, με φορη­τό πομπό πάνω σε αυτο­κί­νη­το. Λίγο και­ρό αργό­τε­ρα θα δια­κό­ψει τη λει­τουρ­γία του, για να εγκα­τα­στα­θεί μόνι­μα το Μάρ­τιο του 1947

1954 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση παρα­χω­ρεί κυριαρ­χία στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Γερ­μα­νί­ας. Σύμ­φω­να με τις απο­φά­σεις της Διά­σκε­ψης του Πότσ­δαμ (1945) προ­βλέ­πο­νταν η διαί­ρε­ση της ηττη­μέ­νης Γερ­μα­νί­ας σε περιο­χές ευθύ­νης υπό τις ΗΠΑ — Αγγλία — Γαλ­λία — ΕΣΣΔ με σκο­πό τη δημιουρ­γία ενός ενιαί­ου γερ­μα­νι­κού κρά­τους, απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νου και απο­να­ζι­στι­κο­ποι­η­μέ­νου. Ακο­λού­θως, ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλ­λία έλεγ­χαν στρα­τιω­τι­κά το δυτι­κό τμή­μα της Γερ­μα­νί­ας, ενώ η ΕΣΣΔ το ανα­το­λι­κό τμή­μα. Ανά­λο­γος κατα­με­ρι­σμός έγι­νε και για το Βερο­λί­νο. Ωστό­σο, ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλ­λία δεν είχαν καμιά πρό­θε­ση για την επα­νέ­νω­ση της Γερ­μα­νί­ας, ενώ παράλ­λη­λα ενέ­τει­ναν τις υπο­νο­μευ­τι­κές ενέρ­γειες και δρά­σεις στο ανα­το­λι­κό τμή­μα. Ενέρ­γειες που εντέ­λει οδή­γη­σαν στη διχο­τό­μη­ση της χώρας.

1955 Γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος ανα­κα­λύ­πτει στην Ολυ­μπία το καλού­πι, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την κατα­σκευή του τερά­στιου αγάλ­μα­τος του Ολυ­μπί­ου Διός.

1957 Υπο­γρά­φε­ται στη Ρώμη η Συν­θή­κη για την ίδρυ­ση της ΕΟΚ από τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Βέλ­γιο, Ολλαν­δία και Λουξεμβούργο.

2004 «Η Φλό­γα μας ενώ­νει τον κόσμο». Με το σύν­θη­μα αυτό πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αρχαία Ολυ­μπία η Αφή της Ολυ­μπια­κής Φλό­γας. Λίγο μετά τις 12 το μεση­μέ­ρι η πρω­θιέ­ρεια, Θάλεια Προ­κο­πί­ου, ανά­βει την Φλό­γα στο Ναό της Ήρας, σε μία άκρως μυστα­γω­γι­κή τελε­τή. Παρα­δί­δει τη Φλό­γα στον πρώ­το λαμπα­δη­δο­δρό­μο, τον πρω­τα­θλη­τή του ακο­ντι­σμού, Κώστα Γκα­τσιού­δη, η οποία ξεκι­νά έτσι το μεγά­λο της ταξί­δι στα πέρα­τα της γης για να επι­στρέ­ψει στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο της Αθή­νας στις 13 Αυγούστου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο