Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 26 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1707 Με την Πρά­ξη Ενω­σης της Σκο­τί­ας, η Αγγλία και η Σκο­τία γίνο­νται μία χώρα.

1814 Πεθαί­νει ο Ζοζεφ Ινιάς Γκι­γιο­τέν, Γάλ­λος για­τρός. Κατά τη διάρ­κεια της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης ειση­γή­θη­κε την εισα­γω­γή της λαι­μη­τό­μου ως πιο «ανώ­δυ­νου» μέσου εκτέ­λε­σης της θανα­τι­κής ποι­νής και αυτή πήρε το όνο­μά του (γκι­λο­τί­να). (Γεν. 28/5/1738)

1827 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Λού­ντ­βιχ φον Μπετόβεν

betoven

1849 Γεν­νή­θη­κε ο Αρμάν Πεζό, Γάλ­λος επι­χει­ρη­μα­τί­ας, ιδρυ­τής της ομώ­νυ­μης αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας. (Θαν. 2/1/1915)

1881 Η Θεσ­σα­λία προ­σαρ­τά­ται στην Ελλάδα.

1896 Ο Λεω­νί­δας Πύρ­γος είναι ο πρώ­τος Έλλη­νας ολυ­μπιο­νί­κης στην ιστο­ρία των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Στον τελι­κό του ξίφους ασκή­σε­ως διδα­σκά­λων νικά τον Γάλ­λο Περο­νέ και κατα­κτά το χρυ­σό μετάλλιο.

1904 Γεν­νή­θη­κε ο Ξενο­φών Ζολώ­τας, οικο­νο­μο­λό­γος και ακα­δη­μαϊ­κός, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός επί οικου­με­νι­κής κυβέρ­νη­σης την περί­ο­δο 1989 — 1990 και Διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος επί 19 χρόνια

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τενε­σί Γουίλιαμς.

1937 Στο Τέξας, οι καλ­λιερ­γη­τές σπα­να­κιού ανα­γεί­ρουν το άγαλ­μα ενός μεγά­λου ευερ­γέ­τη του κλά­δου, του Ποπάι.

popai

1940 Πέθα­νε ο Σπύ­ρος Λού­ης, oλυ­μπιο­νί­κης του μαρα­θω­νί­ου στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1896

spuros luis

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απω­θεί τους Ναζί πίσω στα σύνο­ρα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, τα οποία πέρα­σαν εισβάλ­λο­ντας τον Ιού­νη του 1941

1945 Οι ΗΠΑ κατα­λαμ­βά­νουν ολο­κλη­ρω­τι­κά από τους Ιάπω­νες το στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας νησί Ιβο­ζί­μα στον Ειρη­νι­κό. (Η Μάχη της Ιβοζίμα)

1969  Στο Χίλ­τον του Αμστερ­νταμ, ο Τζον Λένον και η Γιό­κο Ονο κάνουν το πρώ­το «μπέντ-ιν» για την ειρή­νη, δηλα­δή μία ξαπλω­τή δια­μαρ­τυ­ρία, όπου το ζεύ­γος παρα­μέ­νει στο κρε­βά­τι για μέρες, ζητώ­ντας με αυτό τον τρό­πο ειρή­νη στο Βιετνάμ.

1983 Επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, έπει­τα από 33χρονη εξο­ρία στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ο Μάρ­κος Βαφειά­δης, αρχη­γός του «Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού» (ΔΣΕ) και της Κυβέρ­νη­σης του Βου­νού στον Εμφύ­λιο Πόλε­μο. Τα επό­με­να χρό­νια θα πολι­τευ­θεί με το ΠΑΣΟΚ.

1995 Τίθε­ται σε ισχύ η Συν­θή­κη Σέν­γκεν για την κατάρ­γη­ση των ενδο­συ­νο­ρια­κών ελέγ­χων στα κρά­τη — μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης. Επτά από τις δεκα­πέ­ντε χώρες- μέλη εφαρ­μό­ζουν τη συν­θή­κη Σένγκεν

1997 Εντο­πί­ζο­νται στις ΗΠΑ, τα πτώ­μα­τα τριά­ντα εννέα ανθρώ­πων. Ολοι τους ήταν μέλη της παρα­θρη­σκευ­τι­κής οργά­νω­σης η Πύλη του Παρα­δεί­σου και αυτο­κτό­νη­σαν ομαδικά.

2000 Εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας ο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

2000 Η Ελλά­δα γίνε­ται πλή­ρες μέλος της Συν­θή­κης Σέν­γκεν, την οποία είχε υπο­γρά­ψει 8 χρό­νια νωρί­τε­ρα. Το ΚΚΕ κατήγ­γει­λε πως η Συν­θή­κη απο­τε­λού­σε ουσια­στι­κά ένα ευρω — φακέ­λω­μα, ένα εργα­λείο που διευ­κό­λυ­νε το έργο της ευρω-κατα­στο­λής, την κατα­σκευή και την παρα­κο­λού­θη­ση υπό­πτων, την τρο­μο­κρά­τη­ση των λαϊ­κών κινη­μά­των. Τη Συν­θή­κη στην Ευρω­βου­λή κατα­ψή­φι­σαν το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ, ο οποί­ος ωστό­σο στη συνέ­χεια στο Ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο την χαρα­κτή­ρι­σε «συνταγ­μα­τι­κά νόμι­μη» (902.γ).

2000 Εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας ο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

2007 Πέθα­νε ο Μπά­μπης Μπα­κά­λης, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους και εμπο­ρι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του λαϊ­κού μας τραγουδιού

mpakalis

2014 έφυ­γε από τη ζωή ο Λάκης Παπ­πάς, μια ευαί­σθη­τη φωνή του ελλη­νι­κού τραγουδιού

lakis papas

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο