Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 27 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 27 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1821 Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση: Οι επα­να­στά­τες του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη εισέρ­χο­νται στο Βου­κου­ρέ­στι. Την ίδια μέρα ο Αθα­νά­σιος Διά­κος, μετά από δοξο­λο­γία στη Μονή του Οσί­ου Λου­κά, κηρύσ­σει την Επα­νά­στα­ση στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά Ελλά­δα, ενώ ελλη­νι­κές δυνά­μεις, με επι­κε­φα­λής τον αρμα­το­λό Πανουρ­γιά, ελευ­θε­ρώ­νουν την πρω­τεύ­ου­σα της Φωκί­δας, Σάλω­να (Άμφισ­σα).

1845 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Βίλ­χελμ Κόν­ραντ Ρέντ­γκεν, που ανα­κά­λυ­ψε την ύπαρ­ξη των ακτί­νων Χ και την ακτινογραφία

1886 Γεν­νή­θη­κε ο μπολ­σε­βί­κος Σερ­γκέι Μιρό­νο­βιτς Κίροφ

kirof

1914 Στις Βρυ­ξέλ­λες, πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη μετάγ­γι­ση αίματος

1920 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός μπαί­νει νικη­φό­ρος στο Νοβοροσίσκ

1946 Δημο­σιεύ­ε­ται προ­κή­ρυ­ξη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΕΑΜ με την οποία καλεί το λαό να από­σχει από τις εκλο­γές της 31ης Μάρτη.

1958 Ο Νικί­τα Χρου­στσόφ γίνε­ται Πρω­θυ­πουρ­γός της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

1958 Πεθαί­νει ο πεζο­γρά­φος Δημο­σθέ­νης Βουτυράς

voutiras

1961 Κλεί­νουν οι φυλα­κές της Γυά­ρου με τη μετα­φο­ρά σε άλλες φυλα­κές των τελευ­ταί­ων 137 κρα­του­μέ­νων, στη μεγά­λη τους πλειο­ψη­φία πολιτικών.

1964 125 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται στην Αλά­σκα, μετά από σει­σμι­κή δόνη­ση 8,4 Ρίχτερ. Είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος σει­σμός που έγι­νε ποτέ στις ΗΠΑ

1964 Τη νύχτα 26 προς 27 Μάρ­τη του 1964 βρί­σκε­ται νεκρός στο κατά­στρω­μα του επι­βα­τη­γού πλοί­ου «Κολο­κο­τρώ­νης» ο προ­λε­τά­ριος ποι­η­τής Φώτης Αγγουλές

aggoules

1965 Οι ΗΠΑ με αυστη­ρό διά­βη­μά τους προς την κυπρια­κή κυβέρ­νη­ση ζητούν την ακύ­ρω­ση της αγο­ράς σοβιε­τι­κών αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών πυραύ­λων, με τη δικαιο­λο­γία ότι μία τέτοια αγο­ρά θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει τουρ­κι­κή επί­θε­ση με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία των Τουρκοκυπρίων.

purauloi

1973 Ο Μάρ­λο Μπρά­ντο αρνεί­ται το Οσκαρ για την ται­νία “Ο Νονός”, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τη συμπε­ρι­φο­ρά του Χόλι­γουντ απέ­να­ντι στους ερυθρόδερμους.

1976 Μπαί­νει ο θεμέ­λιος λίθος του Δικα­στι­κού Μεγά­ρου στη λεω­φό­ρο Αλεξάνδρας.

1977 Δύο Boeing 747, ένα της KLM κι ένα της PanAm, συγκρού­ο­νται στο διά­δρο­μο απο­γεί­ω­σης του αερο­δρο­μί­ου της Τενε­ρί­φης στα Κανά­ρια Νησιά. Πρό­κει­ται για το πιο πολύ­νε­κρο αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα, καθώς 583 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και μόλις 61 διασώζονται.

1994 Στην Ιτα­λία, το κόμ­μα του Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι ανα­δει­κνύ­ε­ται πρώ­το στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

1963 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος, Κου­έ­ντιν Ταραντίνο

1968 Πέθα­νε ο σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της, Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν, ο πρώ­τος άνθρω­πος που τέθη­κε σε τρο­χιά γύρω από τη Γη

gagarin 1

1970 Αρχί­ζει η δίκη των μελών της Δημο­κρα­τι­κής Άμυ­νας, οι περισ­σό­τε­ροι από τους οποί­ους κατη­γο­ρού­νται για βομ­βι­στι­κές ενέρ­γειες κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας. Ανά­με­σά τους, ο Σάκης Καρά­γιωρ­γας, ο Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος και ο στρα­τη­γός Ιορδανίδης.

1977 Στο πλέ­ον πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στην ιστο­ρία των αερο­με­τα­φο­ρών, 562 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, μετα­ξύ αυτών κι ένας Έλλη­νας, όταν «Μπόινγκ 747» της ολλαν­δι­κής «KLM» συγκρού­ε­ται κατά την απο­γεί­ω­σή του με αερο­σκά­φος του ιδί­ου τύπου της αμε­ρι­κα­νι­κής «Πανα­μέ­ρι­καν», που τρο­χο­δρο­μού­σε στο αερο­δρό­μιο της Τενερίφης.

1980 Εκα­τό άτο­μα βρί­σκουν το θάνα­το στα παγω­μέ­να νερά της Βόρειας Θάλασ­σας, όταν ανα­τρέ­πε­ται το «πλω­τό ξενο­δο­χείο», δηλα­δή η πλατ­φόρ­μα στην οποία κατοι­κού­σαν οι εργα­ζό­με­νοι των συνερ­γεί­ων γεωτρήσεων.

2002 Πέθα­νε ο αυστρο­α­με­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Μπί­λι Γουάιλντερ

2006 Πέθα­νε ο Στα­νι­σλάβ Λεμ Πολω­νός συγ­γρα­φέ­ας έργων επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους παγκοσμίως

lem

2010 Πεθαί­νει ο φυσι­κός και ακα­δη­μαϊ­κός Καί­σαρ Αλε­ξό­που­λος, μέλος της ομά­δας ΒΑΝ για την πρό­βλε­ψη των σεισμών.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο