Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 28 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 28 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

845 Οι Βίκινγκς κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι, με αρχη­γό τον Ράγκναρ Λόντ­μπροκ. Για να απο­χω­ρή­σουν, ο βασι­λιάς των Φρά­γκων, Κάρο­λος ο Φαλα­κρός, τους δίδει τρεις τόνους ασή­μι, ποσό κολοσ­σιαίο για την εποχή.

1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός ζωγρά­φος, Ραφαήλ

1794 Πέθα­νε ο Μαρ­κή­σιος Κοντορ­σέ, (Μαρί Ζαν Αντουάν Νικο­λά Καρι­τά, Μαρ­κί ντε Κοντορ­σέ), γάλ­λος φιλό­σο­φος, μαθη­μα­τι­κός και πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας, από τους θεμε­λιω­τές του Δια­φω­τι­σμού. (Γεν. 17/9/1743)

1797 Στις ΗΠΑ, κατο­χυ­ρώ­νε­ται στο Ναθά­νιελ Μπρίνγκς από το Νιου Χάμ­σαϊρ η πρώ­τη πατέ­ντα για το πλυ­ντή­ριο ρούχων.

1854 Γαλ­λία, Αγγλία και Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στη Ρωσία (Κρι­μαϊ­κός Πόλεμος).

1862 Γεν­νή­θη­κε ο Αρι­στίντ Μπριάν, πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλ­λί­ας, τιμη­μέ­νος με Νόμπελ Ειρήνης

1868 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Μαξίμ Γκόρ­γκι θεμε­λιω­τής της Σοβιε­τι­κής λογοτεχνίας.

gkorki

1871 Η Κομ­μού­να του Παρι­σιού. Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας η κρα­τι­κή εξου­σία πέρα­σε, αν και για σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στα χέρια του προλεταριάτου.

parisin kommouna

1930 Στην Τουρ­κία, οι πόλεις Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και Ανγκο­ρα μετο­νο­μά­ζο­νται σε Ισταν­μπούλ και Ανκα­ρα  (Αγκυ­ρα) από τους Τούρ­κους εθνικιστές.

1939 Λήγει ο ισπα­νι­κός εμφύ­λιος, με την κατά­λη­ψη της Μαδρί­της από τις δυνά­μεις του στρα­τη­γού Φράνκο.

franko

1940 Στην Ελλά­δα, μπαί­νει ο θεμέ­λιος λίθος για τις μόνι­μες εγκα­τα­στά­σεις της Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΔΕΘ).

1941 Αυτο­κτό­νη­σε η αγγλί­δα μυθι­στο­ριο­γρά­φος, Βιρ­τζί­νια Γουλφ.

gulf

1943 Πέθα­νε ο Ρώσος συν­θέ­της κλασ­σι­κής μου­σι­κής, Σερ­γκέι Ραχμάνινοφ

1950 Πεθαί­νει ο Μητρο­πο­λί­της Χίου Ιωα­κείμ, που την περί­ο­δο της Κατο­χής συντά­χθη­κε με το ΕΑΜ. Για την στά­ση του αυτή, η Ιερά Σύνο­δος τον καθαί­ρε­σε από Μητρο­πο­λί­τη δια­σύ­ρο­ντάς τον (όπως έκα­νε και με άλλους ιεράρ­χες που έλα­βαν μέρος στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση, όπως ο Κοζά­νης Ιωα­κείμ, ο Ηλεί­ας Αντώ­νιος, κ.α.)

1953 Πέθα­νε ο Τζί­μι Θορπ, ινδιά­νος αθλη­τής του στί­βου. Στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1912 κατέ­κτη­σε χρυ­σά μετάλ­λια στο πέντα­θλο και το δέκα­θλο, τα οποία όμως του αφαι­ρέ­θη­καν επει­δή έπαι­ξε επαγ­γελ­μα­τι­κό μποξ και του επι­στρά­φη­καν μετά θάνα­τον, το 1982.

1953 Η Λιβύη προ­σχω­ρεί στον Αρα­βι­κό Σύνδεσμο

1957 Αναγ­γέλ­λε­ται από τους Βρε­τα­νούς η απε­λευ­θέ­ρω­ση του Μακα­ρί­ου από τις Σεϋ­χέλ­λες όπου κρα­τού­νταν εξόριστος

1964 Στα διε­θνή ύδα­τα έξω από τις αγγλι­κές ακτές, εκπέ­μπει εν πλω ο πρώ­τος πει­ρα­τι­κός ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός της χώρας, το περί­φη­μο Ράδιο Καρολίνα

1968 Εκα­τόν δέκα εφτά νεκροί, εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες και τερά­στιες υλι­κές ζημιές είναι ο απο­λο­γι­σμός του τρο­με­ρού σει­σμού, έντα­σης 8,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που πλήτ­τει την Αλά­σκα με επί­κε­ντρο την πρω­τεύ­ου­σα Άνκορατζ.

1969 Στο Λον­δί­νο, ο Ρίν­γκο Σταρ ανα­κοι­νώ­νει ότι οι Μπι­τλς δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν άλλες ζωντα­νές εμφανίσεις.

1969 Ο ποι­η­τής Γ. Σεφέ­ρης με ανα­κοί­νω­ση που μοί­ρα­σε στους ξένους δημο­σιο­γρά­φους κατα­δι­κά­ζει το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Χούντας.

seferis

1972 Ο Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος ανα­λαμ­βά­νει όλα τα αξιώ­μα­τα: του αντι­βα­σι­λέα, του πρω­θυ­πουρ­γού, του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας, καθώς και του προ­έ­δρου της Βουλής.

1979 Πυρη­νι­κό ατύ­χη­μα στην Πεν­σιλ­βα­νία των ΗΠΑ. Παύ­ει να λει­τουρ­γεί μία αντλία στο σύστη­μα ψύχραν­σης του αντι­δρα­στή­ρα, στο Θρι Μάιλ Άιλαντ, με απο­τέ­λε­σμα να εξα­τμι­στεί μέρος του μολυ­σμέ­νου νερού, προ­κα­λώ­ντας έτσι το σοβα­ρό­τε­ρο πυρη­νι­κό ατύ­χη­μα στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

1994 Πέθα­νε ο Ευγέ­νιος Ιονέ­σκο, γαλ­λο­ρου­μά­νος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ειση­γη­τής του θεά­τρου του παραλόγου

1995 Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση με ρου­κέ­τες κατά των εγκα­τα­στά­σε­ων του “Mega Channel”, που έγι­νε στις 15/3, ανα­λαμ­βά­νει η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση 17Ν.

2004 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός, Πίτερ Ουστίνοφ.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο