Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 29 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 29 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσσαλονίκη.

1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του. Ο Εδουάρ­δος ο Δ’ της Υόρ­κης νικά στη μάχη του Τάου­τον και ανα­γο­ρεύ­ε­ται βασι­λιάς της Αγγλί­ας, παράλ­λη­λα με τον Ερρί­κο του Λάνκαστερ.

1553 Γεν­νή­θη­κε ο κρη­τι­κός ποι­η­τής, Βιτσέν­τζος Κορ­νά­ρος («Ερω­τό­κρι­τος», «Η Θυσία του Αβρα­άμ»). Ομη­ρο της λαϊ­κής φιλο­λο­γιας τον χαρα­κτή­ρι­σε ο Αδ. Κοραής

1798 Δημιουρ­γεί­ται η χώρα της σοκο­λά­τας, των ρολο­γιών και χρη­μα­το­κι­βώ­τιο των πλου­σί­ων του κόσμου… η Ελβετία.

1799 Η Πολι­τεία της Νέας Υόρ­κης ψηφί­ζει νόμο με στό­χο τη στα­δια­κή κατάρ­γη­ση της δουλείας.

1823 Συγκρο­τεί­ται στο Άστρος Αρκα­δί­ας η Β’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση υπό την προ­ε­δρία του Πετρό­μπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη, για να επι­κυ­ρώ­σει το πρώ­το Ελλη­νι­κό Σύνταγμα.

1827 Στη Βιέν­νη, 20.000 άτο­μα συνο­δεύ­ουν τον Λού­ντ­βιχ φον Μπε­τό­βεν στην τελευ­ταία του κατοικία

1849 Η επαρ­χία Παν­τζάμπ των Ινδιών προ­σαρ­τά­ται στη Βρε­τα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, μετά την ήττα των Σιχ από τα «στρα­τεύ­μα­τα του στέμματος».

1864 Η Αγγλία ανα­κοι­νώ­νει ότι παρα­χω­ρεί τα Επτά­νη­σα στην Ελλά­δα, ως προί­κα στον νέο βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’.

1870 Γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Μελάς, στρα­τιω­τι­κός, από τους οργα­νω­τές του Μακε­δο­νι­κού Αγώνα

1871 Εγκαι­νιά­ζε­ται το θέα­τρο Άλμπερτ Χολ του Λον­δί­νου από τη βασί­λισ­σα Βικτόρια.

1896 Ο Σπύ­ρος Λού­ης κόβει το νήμα στο μαρα­θώ­νιο των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Χρό­νος: 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμε­ρα ο Σπύ­ρος Λού­ης κέρ­δι­σε την πρώ­τη θέση στο Μαραθώνιο

1926 Γεν­νή­θη­κε ο στι­χουρ­γός Κώστας Βίρβος

virvos2

1928 Κυρώ­νε­ται το λεγό­με­νο τρι­με­ρές δάνειο ή «δάνειο σταθεροποίησης»

29 Μαρ­τί­ου 1928: Δάνεια εξάρ­τη­σης και εκμετάλλευσης

 

1929 Η κυβέρ­νη­ση του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου υπο­βάλ­λει για συζή­τη­ση στη Βου­λή το σχέ­διο του Νόμου «για την υπε­ρά­σπι­ση του κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος», το περι­βό­η­το Ιδιώνυμο.

Από το βήμα της Βου­λής ο ίδιος ο Βενι­ζέ­λος τόνι­σε: «Πιστεύω, λοι­πόν, ότι θα με ακού­ση ο εργα­τι­κός κόσμος, όταν του είπω: ”Πρό­σε­ξε, μην παρα­συρ­θείς, από τους κομ­μου­νι­στάς εις τον αγώ­να αυτόν, ο οποί­ος φαί­νε­ται, ότι ετοι­μά­ζε­ται και εις την μάχην αυτήν, η οποία πρό­κει­ται να δοθή”. Το κρά­τος εκπρο­σω­πού­με­νον από την κυβέρ­νη­σιν, την νόμι­μον, και έχον, ως ελπί­ζω, υπο­στή­ρι­ξιν όλου του πολι­τι­κού κόσμου, θα αντι­τα­χθή κατά τοιαύ­της επα­να­στα­τι­κής ενερ­γεί­ας προς ανα­τρο­πήν του ελευ­θέ­ρου πολι­τεύ­μα­τος, θα την κτυ­πή­ση με όλα τα μέσα, τα οποία δια­θέ­τει επί τη βάσει των κει­μέ­νων νόμων» (902.gr).

idionumo

1943 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Βαγ­γέ­λης Παπαθανασίου

1949 Εγκαι­νιά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα της Κορίνθου

1950 Αρχί­ζει στο Α’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών η δίκη των υπευ­θύ­νων της εφη­με­ρί­δας Μάχη. Αιτία υπήρ­ξε η αρθρο­γρα­φία της εφη­με­ρί­δας γύρω από τα βασα­νι­στή­ρια και τις φρι­κτές συν­θή­κες κρά­τη­σης στη Μακρό­νη­σο. Η δίκη αναβλήθηκε.

1950 Η εται­ρία RCA κατα­σκευά­ζει την πρώ­τη έγχρω­μη τηλεόραση

1960 Στη Διά­σκε­ψη για το Ναυ­τι­κό Δίκαιο ο Ελλη­νας αντι­πρό­σω­πος Α. Βλά­χος δηλώ­νει ότι «αν και θα ήταν επω­φε­λής για τη χώρα μας η επέ­κτα­σις των χωρι­κών υδά­των, για­τί θα εξα­σφα­λι­ζό­ταν απο­κλει­στι­κά και αναμ­φι­σβή­τη­τα εκ μέρους της Ελλά­δος έλεγ­χος του Αιγαί­ου, σκέ­ψεις γενι­κής φύσε­ως ήγα­γαν την Ελλά­δα στο να απορ­ρί­ψει τα όρια των 12 μιλί­ων, με την πεποί­θη­ση ότι τα όρια των 6 μιλί­ων είναι η ορθή λύση»

1967 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Καρλ Ορφ

karl orf

1967 Οι ενδο­α­στι­κές αντι­θέ­σεις και συγκρού­σεις συνε­χί­ζο­νται στο δρό­μο προς τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία: η κυβέρ­νη­ση Παρα­σκευό­που­λου ανα­τρέ­πε­ται από την ΕΡΕ

1974 Το δια­στη­μό­πλοιο «Μάρι­νερ 10» παίρ­νει τις πρώ­τες κοντι­νές φωτο­γρα­φί­ες απ’ τον πλα­νή­τη Ερμή.

1979 Πέθα­νε ο Νίκος Πεν­τζα­ρό­που­λος, διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής του Πανιω­νί­ου, για πολ­λούς ο κορυ­φαί­ος έλλη­νας τερ­μα­το­φύ­λα­κας, ο επο­νο­μα­στείς και «Ήρω­ας του Τάμπε­ρε». (Γεν. 17/1/1927)

1993 Αρχί­ζει στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας η δίκη του Γιώρ­γου Κοσκω­τά και 26 ακό­μα ατό­μων. Η υπό­θε­ση αφο­ρά στην υπε­ξαί­ρε­ση 32 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από την Τρά­πε­ζα Κρή­της και την εισ­ροή 12,1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από αυτά στην εκδο­τι­κή εται­ρία «Γραμ­μή».

1996 Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών της Πάτρας, ο ισο­βί­της Νίκος Κοεμ­τζής, ο οποί­ος είχε εκτί­σει 23 χρό­νια κάθειρ­ξης για τη δολο­φο­νία τριών αστυ­νο­μι­κών, το 1973.

paraggelia

2005 Πέθα­νε ο ποι­η­τής Μίλ­τος Σαχτούρης.

saxtouris

2011 Πεθαί­νει ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Ιάκω­βος Καμπα­νέλ­λης. Στη διάρ­κεια της Κατο­χής συμ­με­τεί­χε στην Αντί­στα­ση, συνε­λή­φθη από τους Γερ­μα­νούς (1943) και οδη­γή­θη­κε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μαουτ­χά­ου­ζεν (έως 5/5/1945). Η καθο­ρι­στι­κή αυτή εμπει­ρία του κατα­γρά­φε­ται στο βιβλίο «Μαουτ­χά­ου­ζεν», ενώ επη­ρέ­α­σε όλο το έργο του.

kampanellis

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο