Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 11 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 11 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

314 Πέθα­νε ο πάπας της Ρώμης, Μιλ­τιά­δης, ο οποί­ος ανα­κη­ρύ­χθη­κε άγιος

347 Γεν­νή­θη­κε ο τελευ­ταί­ος αυτο­κρά­το­ρας της ενιαί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, Θεο­δό­σιος ο Μέγας

532 Ξεσπά στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη η Στά­ση του Νίκα. Οι Πρά­σι­νοι και οι Βένε­τοι, ωθούν το λαό σε στά­ση κατά του αυτο­κρά­το­ρα Ιου­στι­νια­νού. Για αρκε­τές ημέ­ρες η πόλη βρί­σκε­ται στο έλε­ος του όχλου. O Ιου­στι­νια­νός κινη­το­ποιεί το στρα­τό και η στά­ση τελειώ­νει στον Ιππό­δρο­μο στις 18 Ιανουα­ρί­ου, όπου εγκλω­βί­ζουν τους επα­να­στά­τες και τους κατα­σφά­ζουν. Η κατα­στο­λή της αφή­νει πίσω της 30.000 νεκρούς.

976 Ο Βασί­λειος Β΄ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Βουλ­γα­ρο­κτό­νος ανα­γο­ρεύ­ε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου σε ηλι­κία 18 ετών, με συναυ­το­κρά­το­ρα τον αδερ­φό του Κων­στα­ντί­νο Η’.

1055 Η Θεο­δώ­ρα ανα­γο­ρεύ­ε­ται αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζαντίου.

1569 Γίνε­ται η πρώ­τη κλή­ρω­ση λαχεί­ου στην Αγγλία στον καθε­δρι­κό ναό του Αγί­ου Παύ­λου στο Λον­δί­νο. Το λαχείο εξέ­δω­σε η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ για την ενί­σχυ­ση των δημο­σί­ων έργων.

1693 Το ηφαί­στειο της Αίτ­νας εκρή­γνυ­ται. Ακο­λου­θεί ισχυ­ρό­τα­τος σει­σμός που προ­κα­λεί το θάνα­το 60.000 ανθρώ­πων και κατα­στρέ­φει μεγά­λες περιο­χές της Σικε­λί­ας και της Μάλτας.

1759 Ιδρύ­ε­ται στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία, με πρω­το­βου­λία εκκλη­σια­στι­κών ιδρυμάτων.

1787 Ο Γερ­μα­νός αστρο­νό­μος Γουί­λιαμ Χέρ­σελ ανα­κα­λύ­πτει τους δορυ­φό­ρους του πλα­νή­τη Ουρα­νού, Τιτά­νια και Όμπερον.

1801 Κατό­πιν εντο­λής του αιμο­δι­ψούς Αλή Πασά, η Κυρα-Φρο­σύ­νη με άλλες 17 Γιαν­νιώ­τισ­σες πνί­γο­νται στα νερά της λίμνης των Ιωαννίνων.

1828 Μέσα σε ενθου­σιώ­δη ατμό­σφαι­ρα, απο­βι­βά­ζε­ται στην Αίγι­να, στην παρα­λία της «Περι­βό­λας», ο πρώ­τος κυβερ­νή­της της Ελλά­δας, Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας. Τον υπο­δέ­χο­νται η αντι­κυ­βερ­νη­τι­κή επι­τρο­πή, η Βου­λή, οι λοι­πές Αρχές και δεκά­δες χιλιά­δες λαού.

1853 Γεν­νή­θη­κε  ο ζωγρά­φος, Γεώρ­γιος Ιακω­βί­δης, από τους πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κούς εκπρο­σώ­πους της Σχο­λής του Μονάχου

georgios iakovidis

1861 Η Αλα­μπά­μα γίνε­ται η 4η πολι­τεία που απο­σχί­ζε­ται από τις ΗΠΑ.

1878 Ο Αλέ­ξαν­δρος Κου­μουν­δού­ρος σχη­μα­τί­ζει την ένα­τη κατά σει­ρά κυβέρ­νη­σή του.

1878 Γεν­νή­θη­κε ο στρα­τη­γός, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός, Θεό­δω­ρος Πάγκαλος

1879 Ξεκι­νά ο πόλε­μος των Ζου­λού μετα­ξύ των Βρε­τα­νών και των ντό­πιων πλη­θυ­σμών της Ζου­λου­λάν­δης, που θα κατα­λή­ξει με νίκη των Βρε­τα­νών και την κατά­λυ­ση του ανε­ξάρ­τη­του κρά­τους των Ζουλού.

1897 Συνα­θροί­ζο­νται στον Πανελ­λή­νιο Γ.Σ. 28 σύλ­λο­γοι. Από τις 12 μέχρι στις 15 Ιανουα­ρί­ου συνέρ­χε­ται επί­ση­μα συνέ­δριο στην αίθου­σα του φιλο­λο­γι­κού συλ­λό­γου ” Παρ­νασ­σός”, όπου θα απο­φα­σι­στεί η ίδρυ­ση του ΣΕΓΑΣ και το κατα­στα­τι­κό του.

1901 Οι Ρώσοι και οι Βρε­τα­νοί συμ­φω­νούν στο θέμα της διχο­τό­μη­σης της Κίνας.

1904 Τίθε­νται τα θεμέ­λια του Μαρά­σλειου Εκπαιδευτήριου.

1908 Το Γκραν Κάνυον κηρύσ­σε­ται από τον πρό­ε­δρο Θεό­δω­ρο Ρού­σβελτ Εθνι­κό Μνημείο

1910 Γεν­νή­θη­κε  ο ναυ­τι­κός, ποι­η­τής και λογο­τέ­χνης, Νίκος Καβ­βα­δί­ας («Μαρα­μπού», «Πού­σι»)

marampou

1916 Ο μονα­δι­κός βου­λευ­τής του γερ­μα­νι­κού Ράιχ­σταγκ που προ­σπα­θεί να καταγ­γεί­λει την εξό­ντω­ση των Αρμε­νί­ων είναι ο Καρλ Λίμπ­κνεχτ της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής παρά­τα­ξης, αργό­τε­ρα ιδρυ­τής του γερ­μα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Ζητά να ενη­με­ρω­θεί το Σώμα για την εξό­ντω­ση εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων Αρμε­νί­ων από τους Τούρ­κους, ερώ­τη­ση που προ­κα­λεί την άμε­ση δια­κο­πή της συνεδρίασης.

1911 Φυλα­κί­ζε­ται ο συνταγ­μα­τάρ­χης Λαπα­θιώ­της, ως αρχη­γός στα­σια­στι­κού κινήματος.

1913 Ενα περί­ερ­γο αυτο­κί­νη­το εμφα­νί­ζε­ται στο 13ο ΑutoShow στη Νέα Υόρ­κη. Είναι το πρώ­το σεντάν.

1915 Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση με επί­ση­μη δια­κοί­νω­ση προς την Ελλά­δα την προ­σκα­λεί να πολε­μή­σει στο πλευ­ρό των Συμ­μά­χων. Στη δια­κοί­νω­ση αυτή γίνε­ται για πρώ­τη φορά λόγος για παρα­χω­ρή­σεις εδα­φών της Μικράς Ασί­ας στην Ελλάδα.

1916 Γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν την Κέρ­κυ­ρα. Ως δικαιο­λο­γία προ­βάλ­λε­ται η στρα­τιω­τι­κή ασφά­λεια των συμ­μά­χων από τον υπο­βρυ­χια­κό πόλε­μο των Γερ­μα­νών (οι οποί­οι, κατά τους συμ­μά­χους, ανε­φο­διά­ζο­νταν στην Κέρ­κυ­ρα) και η ανά­γκη υπο­δο­χής του σερ­βι­κού στρα­τού, ύστε­ρα από την κατάρ­ρευ­ση του σερ­βι­κού μετώπου.

1922 Γίνε­ται για πρώ­τη φορά χρή­ση ινσου­λί­νης για τη θερα­πεία του διαβήτη

1923 Γεν­νή­θη­κε ο αντι­στα­σια­κός, πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, Γρη­γό­ρης Φαρά­κος, που διε­τέ­λε­σε ΓΓ του ΚΚΕ

1923 Πέθα­νε ο Βασι­λεύς Κων­στα­ντί­νος Α’ των Ελλήνων

1923 Στρα­τεύ­μα­τα της Γαλ­λί­ας και του Βελ­γί­ου κατα­λαμ­βά­νουν την περιο­χή του Ρουρ για να υπο­χρε­ώ­σουν τη Γερ­μα­νία να τηρή­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις της σχε­τι­κά με τις πολε­μι­κές αποζημιώσεις

1928 Στο θέα­τρο «Αλά­μπρα» της Αθή­νας και έπει­τα από προ­λό­γη­ση του Νίκου Καζαν­τζά­κη ο διά­ση­μος Ελλη­νο­ρου­μά­νος συγ­γρα­φέ­ας Πανα­ΐτ Ιστρά­τι και ο δάσκα­λος Δημή­τρης Γλη­νός μιλούν για τις κατα­κτή­σεις της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και τις επι­βου­λές των ιμπε­ρια­λι­στών ενα­ντί­ον της. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα η κυβέρ­νη­ση Ζαϊ­μη, θα απο­φα­σί­σει την απέ­λα­ση του Ιστρά­τι από την Ελλά­δα και παρα­πέ­μπει σε δίκη τον Γληνό .

diki glinou

1930 Ο Κωστής Παλα­μάς ανα­λαμ­βά­νει πρό­ε­δρος της Ακα­δη­μί­ας Αθηνών.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιαπω­νία κατα­λαμ­βά­νει την Κουά­λα Λου­μπούρ της Μαλαι­σί­ας και κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Ολλαν­δία, εισβάλ­λο­ντας στις Ολλαν­δι­κές Ανα­το­λι­κές Ινδί­ες (σημε­ρι­νή Ινδονησία).

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Βρε­τα­νία και οι ΗΠΑ εγκα­τα­λεί­πουν τα δικαιώ­μα­τα τους στα εδά­φη της Κίνας.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αγγλι­κά αερο­σκά­φη βομ­βαρ­δί­ζουν γερ­μα­νι­κούς στό­χους στον Πει­ραιά από τις 12 το μεση­μέ­ρι και για 3 ώρες. Από το ανη­λε­ές σφυ­ρο­κό­πη­μα η πόλη θα υπο­στεί τερά­στιες κατα­στρο­φές και τα θύμα­τα θα φτά­σουν τις 5.500

vomvardismos peiraia

1944 Πέθα­νε εκτε­λέ­στη­κε με του­φε­κι­σμό ο Ιτα­λός φασί­στας πολι­τι­κός, υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών κατά τον Ελλη­νοϊ­τα­λι­κό πόλε­μο, Γκα­λε­ά­τσο Τσιάνο

1945 Υπο­γρά­φε­ται η ανα­κω­χή ανά­με­σα στη διοί­κη­ση των βρε­τα­νι­κών δυνά­με­ων και την ΚΕ του ΕΛΑΣ (μάχες Δεκέμ­βρη 1944). Ως ημε­ρο­μη­νία κατά­παυ­σης του πυρός ορί­ζε­ται η 14η Γενά­ρη του 1945.

1946 Ο Εμβέρ Χότζα κηρύσ­σει τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Αλβα­νί­ας και αυτο­α­να­γο­ρεύ­ε­ται πρόεδρος

1949 Κατα­γρά­φε­ται η ισχυ­ρό­τε­ρη χιο­νό­πτω­ση στην ιστο­ρία της Πασα­ντέ­να της Καλιφόρνιας.

1949 Ο ΔΣΕ επι­τί­θε­ται κατά των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων στη Νάου­σα (έδρα της 33 Ταξιαρ­χί­ας και ισχυ­ρής δύνα­μης ΜΑΥ). Έπει­τα από 2 μέρες σκλη­ρών μαχών εξου­δε­τέ­ρω­σε όλες τις οχυ­ρω­μέ­νες θέσεις του αντι­πά­λου και κατέ­λα­βε την πόλη.

maxi naousas

1962 Πάνω από 3.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται από καθί­ζη­ση εδά­φους, που προ­κα­λεί χιο­νο­στι­βά­δα στο βου­νό Χουα­σκα­ράν στις Άνδεις του Περού.

1963 Ανοί­γει η πρώ­τη ντι­σκο­τέκ. Βρί­σκε­ται στο Λος Άντζε­λες και ονο­μά­ζε­ται «Whisky A Go-Go»

1970 Τελειώ­νει ο εμφύ­λιος πόλε­μος στη Νιγηρία

emfulios nigiria

1971 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος για την ανα­τρο­πή του Σοσια­λι­στή Προ­έ­δρου Χ. Τόρες στη Βολι­βία. Χιλιά­δες εργά­τες βγαί­νουν στους δρό­μους, απαι­τώ­ντας την εκτέ­λε­ση των στα­σια­στών. Ένας από τους στρα­τιω­τι­κούς που διέ­φυ­γαν τη σύλ­λη­ψη, ο στρα­τη­γός Χ. Μπάν­ζερ, θα κατα­φέ­ρει τελι­κά να κατα­λά­βει την εξου­σία –με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ- με νέο πρα­ξι­κό­πη­μα τον Αύγου­στο του ίδιου έτους.

1974 Γεν­νιού­νται στο Κέιπ Τάουν της Αφρι­κής από τη Σού­ζαν Ράν­κο­βιτς, τα πρώ­τα εξά­δυ­μα στον κόσμο που θα επιζήσουν.

1976 Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ εγκρί­νει με ψήφους 11–1 την ισό­τι­μη συμ­με­το­χή στον Οργα­νι­σμό της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης. Η μονα­δι­κή αρνη­τι­κή ψήφος ανή­κε στις ΗΠΑ.

1976 πεθαί­νει η Αγκά­θα Κρί­στι. Αγγλί­δα συγγραφέας

kristi

1979 Ο Γιά­γκος Πεσμα­ζό­γλου απο­χω­ρεί από την ΕΔΗΚ και ιδρύ­ει το Κόμ­μα του Δημο­κρα­τι­κού Σοσια­λι­σμού (ΚΟΔΗΣΟ).

1982 Ο υπουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Λευ­τέ­ρης Βερυ­βά­κης  ανα­κοι­νώ­νει ότι η κυβέρ­νη­ση εισά­γει τρο­πο­λο­γία σε συζη­τού­με­νο νομο­σχέ­διο για την καθιέ­ρω­ση του μονο­το­νι­κού συστήματος

Σαν σήμε­ρα 11 Ιανουα­ρί­ου η καθιέ­ρω­ση του μονοτονικού

1989 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής κάνει την ιστο­ρι­κή δήλω­ση ότι «η χώρα έχει μετα­βλη­θεί σε απέ­ρα­ντο φρενοκομείο».

2007 Αρχί­ζει και στην Ελλά­δα η δια­νο­μή του πρώ­του εμβο­λί­ου κατά του καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας.

2007  Η Διαρ­κής Ιερά Σύνο­δος της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος απα­γο­ρεύ­ει την τέλε­ση γάμων και βαπτί­σε­ων σε ιδιω­τι­κά παρεκ­κλή­σια και υπαί­θριους χώρους

2008 Πέθα­νε ο νεο­ζη­λαν­δός εξε­ρευ­νη­τής και ορει­βά­της, Έντμουντ Χίλα­ρι, ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε στο Εβερεστ

2010 Δολο­φο­νεί­ται ο κύπριος επι­χει­ρη­μα­τί­ας Άντης (Ανδρέ­ας) Χατζη­κω­στής, διευ­θυ­ντής του εκδο­τι­κού συγκρο­τή­μα­τος ΔΙΑΣ, στον οποίο ανή­κει το κυπρια­κό τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι ΣΙΓΜΑ και η εφη­με­ρί­δα Σημερινή.

2010 Πέθα­νε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Ερίκ Ρομέρ

2011 Πέθα­νε ο δια­κε­κρι­μέ­νος βαρύ­το­νος και πρώ­ην καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, Τζον Μοδινός

2015 Πέθα­νε ο Μπά­μπης Γκο­λές, τρα­γου­δι­στής, από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της ανα­βί­ω­σης του ρεμπέ­τι­κου. (Γεν. 1947)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο