Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 8 Απριλίου

Σαν σήμε­ρα 8 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

563 Γεν­νή­θη­κε ο Βού­δας, θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της, ιδρυ­τής του βου­δι­σμού. (Θαν. 483 π.Χ.)

1798 Γεν­νή­θη­κε ο εθνι­κός μας ποι­η­τής, Διο­νύ­σιος Σολωμός

solomos

1820 Ο αγρό­της Γιώρ­γος Κεντρω­τάς, σκά­βο­ντας στο κτή­μα του, ανα­κα­λύ­πτει τυχαία το περί­φη­μο άγαλ­μα της Αφρο­δί­της της Μήλου, το οποίο οι Γάλ­λοι απο­κτούν από τους Οθω­μα­νούς, που τότε είχαν κυριαρ­χία στο νησί.

1877 γεν­νή­θη­κε η Jeanne Marie Labourbe, Γαλ­λί­δα επα­να­στά­τρια, Μπολ­σε­βί­κα και διεθνίστρια

Jeanne Marie Labourbe, Γαλ­λί­δα ηρω­ί­δα της Επα­νά­στα­σης στην Σοβιε­τι­κή Ένωση

1886 Ο γερ­μα­νός επι­στή­μο­νας δρ. Καρλ Γκάσ­νερ δημιουρ­γεί την πρώ­τη μπα­τα­ρία ξηρού στοι­χεί­ου. Δέκα χρό­νια αργό­τε­ρα, η εται­ρία UCAR (Energizer) θα ξεκι­νή­σει την εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση της εφεύρεσης.

1896 Κηρύσ­σε­ται απερ­γία των μεταλ­λω­ρύ­χων στο Λαύ­ριο. Οι φύλα­κες σκο­τώ­νουν δυο απερ­γούς. Οι απερ­γοί σκο­τώ­νουν τους φύλα­κες, ανα­τι­νά­ζουν τις απο­θή­κες και τα γρα­φεία, και αφο­πλί­ζουν τους αστυ­νο­μι­κούς. Η απερ­γία θα λήξει στις 21 Απρι­λί­ου, με μικρή αύξη­ση των απο­δο­χών των εργαζομένων.

8 Απρι­λί­ου 1896: Απερ­γία των μεταλ­λω­ρύ­χων στο Λαύριο

1900 Στις ΗΠΑ, πλημ­μυ­ρί­ζει ο ποτα­μός Κολο­ρά­ντο, με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν 80 άνθρωποι.

1904 Η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία υπο­γρά­φουν μία ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία, την οποία ονο­μά­ζουν «Εγκάρ­δια Συμ­φω­νία» (Αντάντ) και διευ­θε­τούν όλες τις δια­φο­ρές τους.

1912 Το Μαυ­ρο­βού­νιο κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Τουρ­κία, ανοί­γο­ντας την αυλαία για τον A’ Βαλ­κα­νι­κό Πόλεμο.

1919 Η Γενεύη ορί­ζε­ται έδρα της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών

1942 Ενώ το Λένιν­γκραντ πολιορ­κεί­ται στε­νά από τους Γερ­μα­νούς, η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση κατα­φέρ­νει να ανοί­ξει σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή για τη μετα­φο­ρά στρα­τευ­μά­των και εφοδίων.

1963 Αρχί­ζουν οι επί­ση­μες συνο­μι­λί­ες για την είσο­δο της Ελλά­δας στην Ευρω­παϊ­κή Κοι­νό­τη­τα Άνθρα­κα και Χάλυ­βα, πρό­δρο­μο της ΕΟΚ και της ΕΕ

1972 Ο Πολ Μακάρτ­νεϊ, μετά τη Ματω­μέ­νη Κυρια­κή στη Βόρειο Ιρλαν­δία (κατά την οποία ο βρε­τα­νι­κός στρα­τός άνοι­ξε πυρ κατά δια­δη­λω­τών σκο­τώ­νο­ντας 14 εξ αυτών), κυκλο­φο­ρεί το τρα­γού­δι Give Ireland Back To The Irish (δώστε την Ιρλαν­δία πίσω στους Ιρλαν­δούς). Το τρα­γού­δι θα απα­γο­ρευ­τεί από το BBC.

1973 Πεθαί­νει ο Ισπα­νός κομ­μου­νι­στής ζωγρά­φος Πάμπλο Πικά­σο, δημιουρ­γός της «Γκου­έρ­νι­κα», κ.α. έργων (όπως το περί­φη­μο σκί­τσο του Νίκου Μπελογιάννη).

picasso

1985 Η κυβέρ­νη­ση της Ινδί­ας κατα­θέ­τει στα αμε­ρι­κα­νι­κά δικα­στή­ρια αγω­γή κατά της πολυ­ε­θνι­κής εται­ρεί­ας «Γιού­νιον Καρ­μπάιτ», ζητώ­ντας την απο­ζη­μί­ω­ση των θυμά­των της διαρ­ρο­ής δηλη­τη­ριω­δών αερί­ων στην πόλη Μπο­πάλ το Δεκέμ­βρη του 1984. Σύμ­φω­να με την τοπι­κή κυβέρ­νη­ση ο αριθ­μός των θυμά­των έφτα­σε τις 3.787, ενώ άλλες εκτι­μή­σεις κάνουν λόγο ακό­μα και για 8.000 νεκρούς.

1989 Το ΚΚΕ, η Ελλη­νι­κή Αρι­στε­ρά, η ΕΔΑ και ανε­ξάρ­τη­τοι αρι­στε­ροί συγκρο­τούν το Συνα­σπι­σμό της Αρι­στε­ράς και της Προ­ό­δου. Πρό­ε­δρος ορί­ζε­ται ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης και γραμ­μα­τέ­ας ο Λεω­νί­δας Κύρκος.

1990 Η Νέα Δημο­κρα­τία κερ­δί­ζει τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, με ποσο­στό 46,8% και 150 έδρες και σχη­μα­τί­ζει κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη. Είναι οι τρί­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που γίνο­νται μέσα σ’ ένα χρό­νο. Ακο­λου­θούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνα­σπι­σμός με 10,2%.

1990 Πέθα­νε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της και στι­χουρ­γός του ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού, Από­στο­λος Καλδάρας.

1992 Ο Παλαι­στί­νιος ηγέ­της Γιά­σερ Αρα­φάτ, είναι ο μόνος που σώζε­ται, μετά τη συντρι­βή του αερο­πλά­νου, στο οποίο επι­βαί­νει. Τρία άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, ενώ ο ίδιος τραυ­μα­τί­ζε­ται ελαφρά.

2013 Πεθαί­νει η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ, επι­κε­φα­λής του κόμ­μα­τος των Συντη­ρη­τι­κών και πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας το 1979 — 1990. Η Θάτσερ άφη­σε τη σφρα­γί­δα της για τη στρα­τη­γι­κή των καπι­τα­λι­στι­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων που προ­ω­θού­νταν στη Βρε­τα­νία τη δεκα­ε­τία του ’80, στις ΗΠΑ λίγο νωρί­τε­ρα και στον υπό­λοι­πο κόσμο αμέ­σως μετά. Η κατα­στο­λή της μεγά­λης απερ­γί­ας των ανθρα­κω­ρύ­χων, που διήρ­κε­σε επί ένα χρό­νο το 1986, ο πόλε­μος των Φώκλαντς με την Αργε­ντι­νή, η πολύ στε­νή συμ­μα­χία της με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ρ. Ρέι­γκαν αλλά και τον δικτά­το­ρα της Χιλής Α. Πινο­τσέτ, καθώς και ο πρω­τα­γω­νι­στι­κός της ρόλος στα πλαί­σια της επι­θε­τι­κό­τη­τας του διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­σμού κατά της ΕΣΣΔ, είναι ορι­σμέ­να από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημεία της πρω­θυ­πουρ­γί­ας της.

thatser

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο