Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 24 Απριλίου;

Σαν σήμερα ®️ ™️ 24 Απριλίου
Γεγονότα και πρόσωπα
που δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1184 π.Χ Κατά μία άπο­ψη, οι Αχαιοί κατα­φέρ­νουν να μπουν στην Τροία, στην οποία εισέρ­χο­νται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το Δού­ρειο Ίππο.

1783 Πέθα­νε ο Ρώσος αξιω­μα­τι­κός του τσα­ρι­κού στρα­τού Γκρι­γκό­ρι Ορλόφ, από τον οποίο (και τον αδερ­φό του) πήρε το όνο­μά της η εξέ­γερ­ση στην Πελο­πόν­νη­σο το 1770 («Ορλο­φι­κά»). Την εξέ­γερ­ση κατα­δί­κα­σε (αφό­ρι­σε) το Πατριαρ­χείο, ενώ στη συνέ­χεια δρο­μο­λο­γή­θη­κε κατ’ εντο­λή του Σουλ­τά­νου η συστη­μα­τι­κή εξό­ντω­ση των κλε­φτών της Πελο­πον­νή­σου — δια­δι­κα­σία, που ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 1806 με την αμέ­ρι­στη συν­δρο­μή των κοτζα­μπά­ση­δων και της Εκκλησίας.

1792 Ο λοχα­γός του πυρο­βο­λι­κού Κλοντ Ζοζέφ Ρου­ζέ ντε Λιλ συν­θέ­τει τη “Μασ­σα­λιώ­τι­δα”, που σήμε­ρα απο­τε­λεί τον εθνι­κό ύμνο της Γαλλίας.

massaliotida

1800 Ιδρύ­ε­ται η Βιβλιο­θή­κη του Κογκρέ­σου, που βρί­σκει αρχι­κά φιλο­ξε­νία στο κτί­ριο του Καπι­τω­λί­ου στην Ουά­σινγ­κτον. ‘Επει­τα από 97 χρό­νια θα απο­κτή­σει τη δική της στέγη.

1821 Ο ήρω­ας της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης, Αθα­νά­σιος Διά­κος, βρή­κε φρι­κτό θάνα­το με ανα­σκο­λο­πι­σμό από τους Οθω­μα­νούς, οι οποί­οι τον είχαν συλ­λά­βει την προη­γου­μέ­νη στη Μάχη της Αλαμάνας

1827 Μία μέρα μετά το θάνα­το του Καραϊ­σκά­κη στο Φάλη­ρο, ακο­λου­θεί η κατα­στρο­φι­κή ήττα των ελλη­νι­κών δυνά­με­ων από τον Κιου­τα­χή στην περιο­χή του Ανα­λά­του, σημε­ρι­νή Νέα Σμύρνη.

1898 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στην Ισπα­νία, όταν η Ισπα­νία απορ­ρί­πτει τελε­σί­γρα­φό τους για να απο­συρ­θεί από την Κούβα

1904 Γεν­νιέ­ται ο Ολλαν­δο­α­με­ρι­κα­νός ζωγρά­φος Βίλεμ Ντε Κούνινγκ.

1915 Οι Νεό­τουρ­κοι συλ­λαμ­βά­νουν 200 εξέ­χο­ντες Αρμε­νί­ους της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Αρχή της γενο­κτο­νί­ας των Αρμε­νί­ων, που στοί­χι­σε τη ζωή σε 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους ως το 1923

1918 Λαμ­βά­νει χώρα η πρώ­τη αρμα­το­μα­χία στην ιστο­ρία των πολε­μι­κών ανα­με­τρή­σε­ων. Στο Βιγιέ — Μπρε­το­νέ της Γαλ­λί­ας έρχο­νται αντι­μέ­τω­πα τα βρε­τα­νι­κά τανκς Mark IV και τα γερ­μα­νι­κά A7V.

1925 Κυρώ­νε­ται η σύμ­βα­ση ανά­με­σα στο ελλη­νι­κό δημό­σιο και στην αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία ΟΥΛΕΝ, η οποία ανα­λαμ­βά­νει την κατα­σκευή έργων ύδρευ­σης της Αθή­νας, του Πει­ραιά και των περι­χώ­ρων. Για την κατα­σκευή του έργου συνά­πτε­ται δάνειο ύψους 11.000.000 δολα­ρί­ων με τόκο 8%, τιμή έκδο­σης 85% και χρό­νο από­σβε­σης 27 χρό­νια. Η ΟΥΛΕΝ θα ανα­λάμ­βα­νε επι­πρό­σθε­τα την κατα­σκευή και δια­χεί­ρι­ση του έργου ένα­ντι μεγά­λων κερδών.

1926 Εγκαι­νιά­ζε­ται η Γεν­νά­δειος Βιβλιοθήκη

1926 Υπο­γρά­φε­ται σύμ­φω­νο ουδε­τε­ρό­τη­τας και μη επί­θε­σης μετα­ξύ Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και Γερ­μα­νί­ας, που δυσκο­λεύ­ει τη συμ­με­το­χή της τελευ­ταί­ας στην αντι­σο­βιε­τι­κή πολι­τι­κή των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών και απο­τε­λεί χτύ­πη­μα κατά των σχε­δί­ων τους για νέα επέμ­βα­ση κατά της Σοβιε­τι­κής Ένωσης

1935 Εκτε­λού­νται οι στρα­τη­γοί Ανα­στά­σιος Παπού­λας και Μιλ­τιά­δης Κοι­μή­σης. Και οι δύο ήταν μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας στη Δίκη των Έξι και είχαν λάβει μέρος στο βενι­ζε­λι­κό Κίνη­μα της 1ης Μαρ­τί­ου 1935

1941 Η Βουλ­γα­ρία κηρύσ­σει τον πόλε­μο σε Ελλά­δα και Γιουγκοσλαβία.

1944 Τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής εκτε­λούν στους Πύρ­γους (Κατρά­νι­τσα) Κοζά­νης 318 κατοί­κους του χωριού, σε αντί­ποι­να για την εκτέ­λε­ση δύο γερ­μα­νών στρα­τιω­τών από δυνά­μεις του ΕΛΑΣ.

1945 Κατά το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις ελευ­θε­ρώ­νουν το στρα­τό­πε­δο Νταχάου

Dahau

1945 Τα απε­λευ­θε­ρω­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού εισέ­βα­λαν στους δρό­μους του Βερολίνου.

1967 Το δια­στη­μό­πλοιο Σογιούζ Ι συντρί­βε­ται στη Γη. Ο σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της, Βλα­ντι­μίρ Κομά­ροφ, που επι­βαί­νει σε αυτό γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος, που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρ­κεια δια­στη­μι­κής αποστολής.

1968  Ο Μαυ­ρί­κιος απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του και γίνε­ται κρά­τος-μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

1971 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η ανέ­γερ­ση του διοι­κη­τι­κού μεγά­ρου του ΟΤΕ στο Μαρού­σι, σε έκτα­ση 51 στρεμμάτων1973

1973 Απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ο αμε­ρι­κα­νι­κός μονο­πω­λια­κός κολοσ­σός της ΙΤΤ μετεί­χε με κεφά­λαια στην πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία από τα εθνι­κά αρχεία των ΗΠΑ, θυγα­τρι­κή της εται­ρεί­ας κατα­σκεύ­α­ζε βομ­βαρ­δι­στι­κά που έπλητ­ταν συμ­μα­χι­κές νηο­πο­μπές και όχι μόνο. Ήταν ένα από τα πολ­λά μονο­πω­λια­κά συγκρο­τή­μα­τα των ΗΠΑ, που στη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου έκα­νε χρυ­σές δου­λειές και με τα δύο αντι­μα­χό­με­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρατόπεδα.

Αφιέ­ρω­μα Πορ­το­γα­λία ~1: Στα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΚΚ – 49 από την «επα­νά­στα­ση» των γαρυφάλλων

1974 Τη νύχτα της 24ης προς 25η του Απρί­λη 1974 εκδη­λώ­νε­ται στην Πορ­το­γα­λία στρα­τιω­τι­κό κίνη­μα για την ανα­τρο­πή του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος, που συμπλή­ρω­νε 42 χρό­νια. Ετσι, άρχι­σε η «Επα­νά­στα­ση των γαρυφάλλων».

epanastasi garufalon

Αφιέ­ρω­μα Πορ­το­γα­λία ~2: από την «επα­νά­στα­ση» των γαρυ­φάλ­λων στο συμ­βι­βα­σμό και την ευρωλαγνεία

1975 Στη Σου­η­δία, η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “Φρά­ξια Κόκ­κι­νος Στρα­τός” (RAF), μετε­ξέ­λι­ξη της “Μπά­α­ντερ-Μάιν­χοφ”, εισβάλ­λει στο κτί­ριο της δυτι­κο­γερ­μα­νι­κής πρε­σβεί­ας στη Στοκ­χόλ­μη και συλ­λαμ­βά­νει 12 ομή­ρους, ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση 26 κρα­του­μέ­νων της οργά­νω­σης Μπά­α­ντερ-Μάιν­χοφ. Μετά την άρνη­ση της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να ενδώ­σει στις απαι­τή­σεις τους, οι τρο­μο­κρά­τες σκο­τώ­νουν δυο ομή­ρους, ενώ λίγο αργό­τε­ρα συλ­λαμ­βά­νο­νται από τη σου­η­δι­κή αστυνομία.

1981 Η IBM παρου­σιά­ζει τον πρώ­το προ­σω­πι­κό ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή, τον IBM PC.

1997 Ο Ολυ­μπια­κός ανα­δει­κνύ­ε­ται πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στο μπά­σκετ. Στον τελι­κό, που γίνε­ται στη Ρώμη, επι­βάλ­λε­ται της Μπαρ­τσε­λό­να με 73–58.

2004 Με ποσο­στό 75,83% οι Ελλη­νο­κύ­πριοι απορ­ρί­πτουν το Σχέ­διο Ανάν στο δημο­ψή­φι­σμα, που διε­ξή­χθη ταυ­τό­χρο­να στην ελεύ­θε­ρη Κύπρο και στα κατε­χό­με­να και είχε ως στό­χο την επί­λυ­ση του Κυπρια­κού. Στην άλλη πλευ­ρά του νησιού, το “Ναι” συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 64,9%.

2024

Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

“ΤΩΡΑ ΚΚΕ” Ξεκί­νη­σε η προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές στα social media

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο