Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 7 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 🤔 7η Φεβρουαρίου -
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

780 Πέθα­νε ο Νική­τας Α΄, Πατριάρ­χης Κωνσταντινουπόλεως

1102 Γεν­νή­θη­κε η  Αυτο­κρά­τει­ρα Ματ­θίλ­δη, πρι­γκί­πισ­σα της Αγγλί­ας και σύζυ­γος του αυτο­κρά­το­ρα Ερρί­κου Ε’ της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας

1478 Γεν­νιέ­ται ο Τόμας Μορ Άγγλος λόρ­δος, δικη­γό­ρος και συγ­γρα­φέ­ας, δημιουρ­γός του όρου «Ουτο­πία», που πρω­τα­κού­στη­κε ως τίτλος ενός βιβλί­ου του.

1497 Οπα­δοί του Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα καί­νε στη Φλω­ρε­ντία έργα τέχνης και βιβλία, επει­δή οδη­γούν στην αμαρ­τία. Θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως η «Πυρά της ματαιο­δο­ξί­ας» («Falò delle vanità»).

pura mataiodoxias

1812 Γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Ντί­κενς, άγγλος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, σφο­δρός επι­κρι­τής των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των που επι­κρα­τού­σαν στη Βικτω­ρια­νή Αγγλία την επο­χή της βιο­μη­χα­νι­κής επανάστασης.

dikens

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας συγκρο­τεί τον πρώ­το τακτι­κό ελλη­νι­κό στρατό

1863 Στρα­τιω­τι­κή στά­ση στην Αθή­να, κατά τη διάρ­κεια της Μεσο­βα­σι­λεί­ας, εξαι­τί­ας της κυβερ­νη­τι­κής κρί­σης (Φεβρουα­ρια­νά)

1869 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη γενι­κή δοκι­μή του ατμο­κί­νη­του σιδη­ρο­δρό­μου Αθη­νών- Πειραιά.

1885 Γεν­νή­θη­κε ο Σίν­κλερ Λιού­ις, Αμε­ρι­κα­νός λογοτέχνης

1897 Υπο­γρά­φε­ται το διά­ταγ­μα της ίδρυ­σης του ΣΕΓΑΣ. Στις 27 Φεβρουα­ρί­ου θα δημο­σιευ­τεί στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως.

1898 Στη Γαλ­λία, οδη­γεί­ται σε δίκη ως λιβε­λο­γρά­φος ο συγ­γρα­φέ­ας Εμίλ Ζολά, για το “Κατη­γο­ρώ”, το άρθρο με το οποίο κατη­γο­ρού­σε το γαλ­λι­κό στρα­τό για την υπό­θε­ση Ντρέιφους.

zola

1900 Οι Αλβα­νοί ζητούν την αυτο­νο­μία τους από την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, κατά το υπό­δειγ­μα της Κρήτης

1900 Ιδρύ­ε­ται το βρε­τα­νι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα, με πρώ­το γραμ­μα­τέα τον Ράμ­σεϊ ΜακΝτόναλντ.

1904 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά ξεσπά­ει στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό κέντρο της Βαλ­τι­μό­ρης. Η φωτιά, που έμει­νε γνω­στή στην ιστο­ρία και ως η μεγά­λη πυρ­κα­γιά της Βαλ­τι­μό­ρης, η μεγα­λύ­τε­ρη μετά το 1871 στο Σικά­γο, κατα­στρέ­φει ογδό­ντα οικο­δο­μι­κά τετρά­γω­να, περί­που 2.600 κτή­ρια και κατα­σβή­νε­ται τριά­ντα ώρες αργότερα.

1905 Στην Αργε­ντι­νή κατα­στέλ­λε­ται εξέ­γερ­ση από τις κυβερ­νη­τι­κές δυνάμεις.

Ιρέν Ζολιό Κιουρί

1922 Η Μαντάμ Κιου­ρί εκλέ­γε­ται μέλος της Γαλ­λι­κής Ιατρι­κής Ακα­δη­μί­ας για τις πολυά­ριθ­μες ανα­κα­λύ­ψεις της και ειδι­κό­τε­ρα για την ανα­κά­λυ­ψη του ραδίου.

1929 Γεν­νή­θη­κε 0 Αλε­χά­ντρο Γιο­ντο­ρόφ­σκι, Χιλια­νός ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και συνθέτης

1929 Η αστυ­νο­μία ανοί­γει πυρ κατά των απερ­γών μεταλ­λω­ρύ­χων του Λαυ­ρί­ου, που βρί­σκο­νται στην 7η μέρα των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους, σκο­τώ­νο­ντας τον εργά­τη Γιώρ­γο Συρί­γο και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 33. Η απερ­γία θα διαρ­κέ­σει 47 ολό­κλη­ρες μέρες και θα λήξει με νίκη των απερ­γών που πέτυ­χαν την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των αιτη­μά­των τους: επα­να­πρό­σλη­ψη όλων των απο­λυ­θέ­ντων, ανα­γνώ­ρι­ση του σωμα­τεί­ου τους, ίδρυ­ση ταμεί­ου συντά­ξε­ων και αύξη­ση ημε­ρο­μι­σθί­ων κατά 10%.

1934 Γεν­νή­θη­κε ο Έντι Φενέκ Αντα­μί, Μαλ­τέ­ζος πολιτικός

1940 Γεν­νή­θη­κε ο Τοσι­χί­ντε Μασκά­ουα, Ιάπω­νας φυσι­κός (βρα­βείο Νόμπελ 2008)

1946 Τα κόμ­μα­τα που συγκρο­τούν το ΕΑΜ απο­φα­σί­ζουν να από­σχουν από τις εκλο­γές της 31ης Μαρτίου

1947 Χιλιά­δες λαού της Αθή­νας συγκε­ντρώ­νο­νται έξω από το ξενο­δο­χείο «Ακρό­πο­λις» όπου συνε­δριά­ζει η Επι­τρο­πή Έρευ­νας του ΟΗΕ και δια­δη­λώ­νουν με τα συν­θή­μα­τα: «Συμ­φι­λί­ω­ση», «Να φύγουν οι Άγγλοι», «Να στα­μα­τή­σουν οι εκτε­λέ­σεις», «Κυβέρ­νη­ση με το ΕΑΜ», «Λεύ­τε­ρες εκλο­γές», κ.α.

1956 Κατά τη διάρ­κεια μαχη­τι­κής δια­δή­λω­σης των μαθη­τών του Γυμνα­σί­ου Αμμο­χώ­στου, σκο­τώ­νε­ται από αγγλι­κά πυρά ο δεκα­ο­κτά­χρο­νος μαθη­τής της ΣΤ’ Τάξης, Πετρά­κης Γιάλ­λου­ρος, σημαιο­φό­ρος της δια­δή­λω­σης και υπεύ­θυ­νος των μαθη­τι­κών ομά­δων του Γυμνα­σί­ου. Ήταν ο πρώ­τος μαθη­τής νεκρός του αγώνα.

1959 Ψηφί­ζε­ται στην Κού­βα ένα διά­ταγ­μα μέσω του οποί­ου απο­κτούν την κου­βα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα όλοι οι αλλο­δα­ποί διοι­κη­τές του αντάρ­τι­κου στρα­τού. Ο νόμος αυτός εφαρ­μό­ζε­ται απο­κλει­στι­κά στην περί­πτω­ση του Τσε Γκε­βά­ρα, απο­τε­λώ­ντας ένα είδος φόρου τιμής και ανα­γνώ­ρι­σης στο πρό­σω­πό του και τη συμ­βο­λή του στην επανάσταση.

Για­τί οι ΗΠΑ επέ­βα­λαν το εμπάρ­γκο στην Κούβα;

1962 Η κυβέρ­νη­ση του Τζων Φ. Κένε­ντι επε­κτεί­νει το εμπάρ­γκο κατά της Κού­βας ως απά­ντη­ση στην εθνι­κο­ποί­η­ση των περιου­σιών, εργο­στα­σί­ων, κλπ. αμε­ρι­κα­νι­κών μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων από την επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της χώρας.

1964 πεθαί­νει ο Σοφο­κλής Βενι­ζέ­λος. Δευ­τε­ρό­το­κος γιος του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου, βου­λευ­τής, υπουργός

sofoklis venizelos

1964 Τη διχο­τό­μη­ση της Κύπρου ανα­κοι­νώ­νει ότι προ­κρί­νει ως μονα­δι­κή διέ­ξο­δο από την κρί­ση η Βρε­τα­νία. H Μόσχα δηλώ­νει ότι δε θα αδια­φο­ρή­σει σε περί­πτω­ση τουρ­κι­κής εισβο­λής στο νησί.

1964 Τη σφα­γή χιλιά­δων Τού­τσι από Χού­του στη Ρουά­ντα καταγ­γέλ­λουν ιερα­πό­στο­λοι, που επι­στρέ­φουν από την περιο­χή των Μεγά­λων Λιμνών της Κεντρι­κής Αφρικής.

1972 Υπο­γρά­φε­ται η προ­κα­ταρ­κτι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ για την παρα­χώ­ρη­ση βάσε­ων του 6ου στό­λου στον Πειραιά.

1974 Πέθα­νε η Νανά Σκια­δά, Ελλη­νί­δα ηθοποιός

1979 Πέθα­νε ο Γιό­ζεφ Μέν­γκε­λε, Γερ­μα­νός για­τρός και εγκλη­μα­τί­ας πολέμου

mengele

1974 Η Γερου­σία των ΗΠΑ απο­φα­σί­ζει την διε­νέρ­γεια έρευ­νας γύρω από το σκάν­δα­λο του Γουό­τερ­γκεϊτ (την παρα­κο­λού­θη­ση των κεντρι­κών γρα­φεί­ων του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος από τις κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες). Το σκάν­δα­λο ανά­γκα­σε σε παραί­τη­ση τον Πρό­ε­δρο Νίξον, ο οποί­ος επι­χεί­ρη­σε –ανε­πι­τυ­χώς- να το κουκουλώσει.

1986 Ο λαός της Αϊτής γκρε­μί­ζει τη δικτατορία

aiti

1987 Πέθα­νε ο Claudio Villa _Κλάουντιο Βίλα, Ιτα­λός τραγουδιστής


Ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τα 30 χρό­νια από τη Συν­θή­κη του Μάαστριχτ

1992: Τα 12 μέλη της ΕΟΚ υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Μάα­στριχτ, με την οποία ανοί­γει ο δρό­μος για την υιο­θέ­τη­ση του κοι­νού νομί­σμα­τος, του ευρώ. Με τη συν­θή­κη η ΕΟΚ μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Από ελλη­νι­κής πλευ­ράς, τη συν­θή­κη του Μάα­στριχτ υπο­γρά­φει ο Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Αντώ­νης Σαμαράς.

30 χρό­νια από την Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ: Όταν το ΚΚΕ προει­δο­ποιού­σε για τα δει­νά που έρχονταν…

2001 Ιστο­ρι­κή εμπο­ρι­κή συμ­φω­νία συνά­πτε­ται ανά­με­σα σε δυο από τους πλου­σιό­τε­ρους συλ­λό­γους, της Manchester United και των New York Giants

2004 Οι Bρε­τα­νοί μου­σι­κό­φι­λοι ανα­δει­κνύ­ουν το «We Will Rock You» των Queen ως τον κορυ­φαίο ροκ ύμνος όλων των εποχών.

2007 Πέθα­νε ο Αλέ­κος Ζαρ­τα­λού­δης, Έλλη­νας ηθοποιός

2007 Πέθα­νε ο Άλαν Μακντιάρ­μιντ, Νεο­ζη­λαν­δός χημικός

2008 Ο μητρο­πο­λί­της Θηβών και Λεβα­δεί­ας Ιερώ­νυ­μος εκλέ­γε­ται νέος Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και πάσης Ελλάδος.

2009 Πυρ­κα­γιές στην Αυστρα­λία αφή­νουν πίσω τους 173 ανθρώ­πους νεκρούς, στη χει­ρό­τε­ρη φυσι­κή κατα­στρο­φή της χώρας όλων των εποχών

2014 Πέθα­νε ο Ορέ­στης Κολο­ζώφ, πολι­τι­κός, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος του ΚΚΕ

kolozof

2016 Σε ηλι­κία 103 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο ακα­δη­μαϊ­κός Κων­στα­ντί­νος Δεσποτόπουλος

despotopoulos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο