Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 11 Μαρτίου;

Σαν σήμερα 🤔  11η Μάρτη
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

222 Ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Ηλιο­γά­βα­λος και η μητέ­ρα του, Ιου­λία Σοαι­μιά, δολο­φο­νού­νται από τους Πραι­τω­ρια­νούς κατά τη διάρ­κεια εξέ­γερ­σης. Τα ακρω­τη­ρια­σμέ­να σώμα­τά τους σύρο­νται στους δρό­μους της Ρώμης προ­τού ριχτούν στον Τίβερη.

1302 ο Ρωμαί­ος και η Ιου­λιέ­τα ενώ­νο­νται με τα δεσμά του γάμου, σύμ­φω­να με το Σαίξπηρ.

1544 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός ποι­η­τής, Τορ­κουά­το Τάσο. Πέθα­νε σε έσχα­τη αθλιό­τη­τα το 1594

1669 Εκρή­γνυ­ται η Αίτ­να, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 15.000 ανθρώπων.

1702 Εκδί­δε­ται η Daily Courant, η πρώ­τη καθη­με­ρι­νή εφη­με­ρί­δα της Αγγλίας.

1811 Στην Αγγλία, όπου βρί­σκε­ται σε έξαρ­ση το κίνη­μα των Λου­δι­τών, εργά­τες κατα­στρέ­φουν μηχα­νές κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γεί­ων στο Νότιγ­χαμ, επει­δή τους «κλέ­βουν» τις δου­λειές τους.

1818 Εκδί­δε­ται το μυθι­στό­ρη­μα Φραν­κεν­στάιν ή ο Σύγ­χρο­νος Προ­μη­θέ­ας της Μαί­ρης Σέλλεϋ.

1822 Κηρύσ­σε­ται η επα­νά­στα­ση στη Χίο. Ο Λυκούρ­γος Λογο­θέ­της με 2.500 Σαμιώ­τες και ο Μπουρ­νιάς με 150 Χιώ­τες που ήταν στη Σάμο, απο­βι­βά­ζο­νται στη Χίο και πολιορ­κούν την εντός του φρου­ρί­ου τουρ­κι­κή φρου­ρά. Είκο­σι μέρες αργό­τε­ρα η Σφα­γή της Χίου θα συγκλο­νί­σει τον κόσμο.

sfagi xiou

1851 Λαμ­βά­νει χώρα στη Βενε­τία η πρώ­τη παρά­στα­ση του Rigoletto (Ριγκο­λέτ­το) του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι. βασι­σμέ­νο στο θεα­τρι­κό έργο του Βίκτο­ρος Ουγκώ «Ο βασι­λιάς δια­σκε­δά­ζει» (Le Roi s’amuse). Είναι μία από τις γνω­στό­τε­ρες όπε­ρες του Βέρ­ντι, θεω­ρού­με­νη από πολ­λούς ως το πρώ­το από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα της ώρι­μης περιό­δου του.

1864 Πλημ­μύ­ρα προ­κα­λεί το θάνα­το σε πάνω από 240 άτο­μα στο Σέφιλντ της Αγγλίας.

1867 Λαμ­βά­νει χώρα στο Παρί­σι η πρώ­τη παρά­στα­ση του Δον Κάρ­λος του Τζου­ζέ­πε Βέρντι.

1901 Στη Γαλ­λία, εγκαι­νιά­ζε­ται το μετρό στο Παρίσι.

1912 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων ανα­δει­κνύ­ε­ται ξανά νικη­τής των ελλη­νι­κών βου­λευ­τι­κών εκλογών.

1918 Το πρώ­το περι­στα­τι­κό ισπα­νι­κής γρί­πης κατα­γρά­φε­ται στις ΗΠΑ. Θα εξε­λι­χθεί σε θανα­τη­φό­ρα παν­δη­μία, με τους νεκρούς να υπο­λο­γί­ζο­νται παγκο­σμί­ως σε 20 — 40 εκα­τομ­μύ­ρια τη διε­τία 1918 — 1919.

1921 Γεν­νιέ­ται ο Αργε­ντι­νός μου­σι­κός Άστορ Πια­τσό­λα, από τους πιο σημα­ντι­κούς συν­θέ­τες του ταγκό στον 20ο αιώνα.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Κορ­νή­λιος Καστο­ριά­δης, Έλλη­νας φιλό­σο­φος, που απο­δε­χό­ταν τον Μαρξ και απέρ­ρι­πτε το μαρ­ξι­σμό. (Θαν. 26/12/1997)

kastoriadis

1923 Τρα­γι­κό ναυά­γιο σημειώ­νε­ται στο Σαρω­νι­κό. Το επί­τα­κτο ναυα­γο­σω­στι­κό «Αλέ­ξαν­δρος Ζ» βυθί­ζε­ται λόγω θαλασ­σο­τα­ρα­χής κοντά στην Ψυτ­τά­λεια, με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν 297 άτο­μα, στην πλειο­ψη­φία τους ναύτες.

1918 Το πρώ­το περι­στα­τι­κό ισπα­νι­κής γρί­πης κατα­γρά­φε­ται στις ΗΠΑ. Θα εξε­λι­χθεί σε θανα­τη­φό­ρα παν­δη­μία, με τους νεκρούς να υπο­λο­γί­ζο­νται παγκο­σμί­ως σε 20 — 40 εκα­τομ­μύ­ρια τη διε­τία 1918 — 1919.

ispaniki gripi

1935 Στην Κού­βα, επι­βάλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος, λόγω επέ­κτα­σης των απερ­για­κών κινητοποιήσεων

1935 Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία προ­ε­τοι­μά­ζε­ται πυρε­τω­δώς για το νέο ιμπε­ρια­λι­στι­κό μοί­ρα­σμα του κόσμου. Σαν σήμε­ρα ο Χέρ­μαν Γκέ­ρινγκ ανα­κοι­νώ­νει επι­σή­μως τη δημιουρ­γία της Γερ­μα­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, της «Λου­φτ­βά­φε»

1938 Το Αυστρια­κό Εθνο­σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα πραγ­μα­το­ποιεί πρα­ξι­κό­πη­μα, τα Γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα περ­νούν ανε­νό­χλη­τα τα σύνο­ρα και την επό­με­νη μέρα (12/3) η Αυστρία προ­σαρ­τά­ται στο Γ’ Ράιχ.

1941 Το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ ψηφί­ζει το νόμο περί δανει­σμού και εκμί­σθω­σης, έπει­τα από πρό­τα­ση του Προ­έ­δρου Φρα­γκί­σκου Ρού­σβελτ. Πρό­κει­ται για τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια των Αμε­ρι­κα­νών στις χώρες που μάχο­νται τον Άξονα.

1944 Πάνω από επτα­κό­σιες γυναί­κες από την περιο­χή των Τρι­κά­λων μαζεύ­ο­νται στο χωριό Ζού­λια­νη, για να κατέ­βουν στην πόλη και να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για την επι­στρά­τευ­ση που σχε­δί­α­ζαν οι Γερ­μα­νοί. Οι Γερ­μα­νοί τις συλ­λαμ­βά­νουν και τις κλεί­νουν στη φυλα­κή για δύο μέρες. Ύστε­ρα από γενι­κό ξεση­κω­μό της περιο­χής, οι κατα­κτη­τές τις άφη­σαν ελεύθερες.

1955 Πεθαί­νει από συγκο­πή καρ­διάς, βλέ­πο­ντας λεη­λα­τη­μέ­νο το εργα­στή­ριο του από κλέ­φτες, ο τιμη­μέ­νος με Νόμπελ (1945), Σκω­τσέ­ζος σερ Αλε­ξά­ντερ Φλέ­μινγκ, σε ηλι­κία 74 ετών

Νίκος Ζαχα­ριά­δης, γέν­νη­μα της ταξι­κής πάλης & του ΚΚΕ

1956 Η 6η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, που συνέρ­χε­ται στο Βου­κου­ρέ­στι, καθαι­ρεί τον γ.γ. του κόμ­μα­τος, Νίκο Ζαχα­ριά­δη. Στην Ολο­μέ­λεια, ασκή­θη­κε κρι­τι­κή για την επι­λο­γή του Κόμ­μα­τος για απο­χή από τις εκλο­γές του 1946 και τον ένο­πλο αγώ­να του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Οι ευθύ­νες για αυτές τις επι­λο­γές προ­σω­πο­ποι­ή­θη­καν κατά κύριο λόγο στον τότε ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκο Ζαχα­ριά­δη, στον οποίο απο­δό­θη­καν κατη­γο­ρί­ες για «ανώ­μα­λο εσω­κομ­μα­τι­κό καθε­στώς», «προ­σω­πο­λα­τρία», κλπ.

1965 Κοι­νο­ποιεί­ται στα σχο­λεία η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή Εγκύ­κλιος 1010 της κυβέρ­νη­σης της Ένω­σης Κέντρου υπό τον Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου. Η Εγκύ­κλιος είχε ως στό­χο το τσά­κι­σμα του μαθη­τι­κού κινή­μα­τος. Επρό­κει­το για μια απρο­κά­λυ­πτη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή, αντι­λαϊ­κή επέμ­βα­ση, που επι­χει­ρού­σε να εξο­βε­λί­σει κάθε αντί­στα­ση του κινή­μα­τος Παι­δεί­ας, με την επί­κλη­ση του «κομ­μου­νι­στι­κού κιν­δύ­νου», το χαφιε­δι­σμό και τη τρο­μο­κρα­τία μέσω των απει­λών από­λυ­σης αγω­νι­ζό­με­νων εκπαι­δευ­τι­κών. Αιχ­μή αυτής της κατά­πτυ­στης εγκυ­κλί­ου ήταν το χτύ­πη­μα της Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη (ΔΝΛ), που πρω­το­στα­τού­σε στους μεγά­λους αγώ­νες για την Παιδεία.

1978 Βόμ­βα εκρή­γνυ­ται στον κινη­μα­το­γρά­φο «Έλλη» της οδού Ακα­δη­μί­ας, κατά τη διάρ­κεια της προ­βο­λής της σοβιε­τι­κής ται­νί­ας «Ουρά­νιο Τόξο» του σκη­νο­θέ­τη Μαρκ Ντον­σκόι. 18 θεα­τές τραυ­μα­τί­ζο­νται, απ’ τους οποί­ους οι τρεις πολύ σοβα­ρά. Η τρο­μο­κρα­τι­κή πρά­ξη απο­δί­δε­ται στην ακροδεξιά.

1978 Πέθα­νε η τρα­γου­δί­στρια και ηθο­ποιός, Σοφία Βέμπο.

vempo

1985 Ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ εκλέ­γε­ται Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Θα μεί­νει γνω­στός ως ο άνθρω­πος της ιστο­ρι­κής προ­δο­σί­ας. Ολο­κλή­ρω­σε την αντε­πα­να­στα­τι­κή δια­δι­κα­σία στην ΕΣΣΔ.

2004 Πολ­λα­πλές βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις σε αμα­ξο­στοι­χί­ες και σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς της Μαδρί­της, που απο­δί­δο­νται σε εξτρε­μι­στι­κές ισλα­μι­κές οργα­νώ­σεις, προ­κα­λούν το θάνα­το 191 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό 1.460.

11 Ιου­λί­ου 1995: Η σφα­γή στη Σρε­μπρέ­νι­τσα, ποιοι ευθύνονται;

2006 Πέθα­νε ο Σέρ­βος πολι­τι­κός Σλό­μπο­νταν Μιλόσεβιτς

Ο ΝΑΤΟι­κός βια­σμός της Γιουγκοσλαβίας

2009 Στο Βίνε­ντεν της Γερ­μα­νί­ας, κοντά στην Στουτ­γκάρ­δη, ένας 17χρονος πρώ­ην μαθη­τής του σχο­λεί­ου της πόλης, σκο­τώ­νει 12 μαθη­τές και καθη­γη­τές και 3 περα­στι­κούς στην προ­σπά­θεια δια­φυ­γής του. Αφού τον πυρο­βο­λεί ένας αστυ­νο­μι­κός, αυτο­κτο­νεί με πυρο­βο­λι­σμό στο κεφάλι.

2011 Σει­σμός 9 Ρίχτερ χτυ­πά­ει την Ιαπω­νία. Ακο­λου­θεί μεγά­λο τσου­νά­μι (σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ύψους 20 μέτρων) κατα­στρέ­φο­ντας κατοι­κη­μέ­νες ζώνες σε βάθος ακό­μη και 20 χλμ., με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 18.446 ανθρώ­πων, τον τραυ­μα­τι­σμό 5.363 άλλων 8.206 αγνο­ού­με­νους και πάνω από 300.000 άστε­γους λόγω ραδιε­νερ­γούς μόλυν­σης εκτε­νών κατοι­κη­μέ­νων ζωνών γύρω από το πυρη­νι­κό συγκρό­τη­μα στη Φου­κου­σί­μα. 123.000 άνθρω­ποι εξα­κο­λου­θούν να μην μπο­ρούν να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους εξαι­τί­ας των υψη­λών ποσο­στών ραδιε­νέρ­γειας στην περιοχή.

2017 πέθα­νε σε ηλι­κία 83 ετών η γνω­στή ηθο­ποιός Ευαγ­γε­λία Σαμιωτάκη

samiotaki

2021: φεύ­γει από τη ζωή ο συν­θέ­της, στι­χουρ­γός και μου­σι­κός Τάκης Μου­σα­φί­ρης (γενν. Στα Γιάν­νε­να, 24 Ιου­λί­ου 1936). Μεγά­λω­σε σε μου­σι­κή οικο­γέ­νεια (και οι δύο γονείς του ήταν καταρ­τι­σμέ­νοι μου­σι­κά και του μετέ­δω­σαν τις γνώ­σεις τους) Φτω­χα­δά­κια στην περιο­χή που δεν είχαν πού την κεφα­λήν κλί­ναι _ειδικά εκεί­να τα χρό­νια , έπαι­ζε σε ταβέρ­νες και κου­τού­κια για να τσο­ντά­ρει στο σπί­τι. Όλοι μαζί μετα­κό­μι­σαν, για μια καλύ­τε­ρη τύχη στο κλει­νόν άστυ όπου ξεκί­νη­σε με την κιθά­ρα του σε ταβερ­νά­κια και μπουάτ της Πλά­κας και έκα­νε τις πρώ­τες του μου­σι­κές δου­λειές. Και μετά σύν­θε­ση: Συνερ­γά­στη­κε με πολ­λούς …Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου, Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, Ρίτα Σακελ­λα­ρί­ου, Μιχά­λης Μενι­διά­της, Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, Κατε­ρί­να Στα­νί­ση, Δού­κισ­σα, Τόλης Βοσκό­που­λος, Μαρι­νέλ­λα, Πίτσα Παπα­δο­πού­λου, Βίκυ Μοσχο­λιού, Τζέ­νη Βάνου κ.α. Κάποια από τα πιο δημο­φι­λή του τρα­γού­δια, _έγραψε 100άδες με τα τα σου­ξέ του να δια­δέ­χο­νται το ένα το άλλο, είναι τα Κάνε κάτι να χάσω το τρέ­νο, Ένα τρα­γού­δι πες μου ακό­μα, Ο ταξι­τζής, Μυστι­κέ μου έρω­τα, Σ’ αγα­πώ ακό­μα, Άκου, Θα τα βρο­ντή­ξω, Μια ζωή πλη­ρώ­νω, Ατά­κα κι επί τόπου, Σε μια στοί­βα καλα­μιές, Ένα λεπτό περι­πτε­ρά, Χιο­νάν­θρω­πος, Εγώ ο ξένος, Άγνω­στε φίλε, Αγα­πάω δύσκο­λα, Εγώ να δεις, Το “Σ’ αγα­πώ” δεν το λέω», Λέγε μου “Σ’ αγα­πώ” (Θέλω να τ’ ακούω), Ένας φίλος, Οι ξενύ­χτες, Και μόνο που με κοι­τάς λιώ­νω, Το Κου­τα­λά­κι κλπ.κλπ.

2024 Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΚΚΕ στο Σύνταγ­μα ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή. Κεντρι­κός ομι­λη­τής ο ΓΓ της ΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας | Να γυρί­σει πίσω η φρε­γά­τα, καμία συμ­με­το­χή στους πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ | Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, με σύν­θη­μα «Καμία στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή εκτός συνό­ρων! Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της χώρας στους πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Η ελπί­δα στην πάλη του λαού!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο