Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 1 Απριλίου;

Σαν σήμε­ρα 1 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

334 π.Χ. Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος δια­βαί­νει τον Ελλή­σπο­ντο και αρχί­ζει την εκστρα­τεία του στην Ανατολή.

527 Ο Βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ιου­στί­νος Α’ ορί­ζει ως συμ­βα­σι­λέα και διά­δο­χό του τον ανι­ψιό του, Ιου­στι­νια­νό Α’.

1748 Στην Ιτα­λία, η αρχαιο­λο­γι­κή σκα­πά­νη στα­μα­τά­ει στα χαλά­σμα­τα της Πομπηίας

1755 Γεν­νή­θη­κε ο Ζαν-Αντέλμ Μπρι­γιά-Σαβα­ρέν, γάλ­λος δικη­γό­ρος, δικα­στι­κός, πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας του περί­φη­μου οκτά­το­μου βιβλί­ου περί γαστρο­νο­μί­ας «Η φυσιο­λο­γία της γεύ­σης» («Physiologie du Goût»). (Θαν. 5/5/1789)

1815  Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός πολι­τι­κός Ότο Φον Μπί­σμαρκ. Ο Μπί­σμαρκ έπαι­ξε κατα­λυ­τι­κό ρόλο στη συνέ­νω­ση των έως τότε χωρι­στών γερ­μα­νι­κών κρα­τι­δί­ων σε ενιαίο κρά­τος, του οποί­ου διε­τέ­λε­σε και πρώ­τος καγκε­λά­ριος. Υπήρ­ξε σφο­δρός πολέ­μιος του εργα­τι­κού και του τότε σοσια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, γνω­στός για τους αντι — σοσια­λι­στι­κούς νόμους, αλλά και για την πολι­τι­κή της ενσω­μά­τω­σης που εφάρ­μο­σε ταυ­τό­χρο­να με μια σει­ρά κοι­νω­νι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις. Η πολι­τι­κή αυτή του μαστι­γί­ου — καρώ­του απο­τέ­λε­σε πρό­τυ­πο για πολ­λές άλλες αστι­κές κυβερ­νή­σεις στα επό­με­να χρό­νια στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν το ανερ­χό­με­νο εργα­τι­κό — σοσια­λι­στι­κό κίνημα.

1822 Απο­φα­σί­ζε­ται με νόμο η σύστα­ση τακτι­κού ελλη­νι­κού στρα­τού. Η Γενι­κή Αρχη­γία ανα­τί­θε­ται στο Γερ­μα­νό στρα­τη­γό Κάρο­λο Νόρμαν.

1824 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης δικά­ζε­ται στο Αιτω­λι­κό με την κατη­γο­ρία ότι ήλθε σε συνεν­νο­ή­σεις με τους Τούρ­κους. Θα κατα­δι­κα­σθεί την επο­μέ­νη ως «ως επί­βου­λος της πατρί­δος και προδότης».

1867 Η Σιγκα­πού­ρη γίνε­ται αποι­κία της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συν­θέ­της, Σερ­γκέι Ραχμάνινοφ

1902 Γεν­νή­θη­κε η ποι­ή­τρια, Μαρία Πολυ­δού­ρη

Μαρία Πολυ­δού­ρη, αγά­πη­σε τη ζωή με πάθος και αντι­στά­θη­κε στα κοι­νω­νι­κά πρέ­πει της επο­χής της

1912 Κατά τη διάρ­κεια των Πανελ­λη­νί­ων Αγώ­νων, που γίνο­νται στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, ο Κων­στα­ντί­νος Τσι­κλη­τή­ρας καταρ­ρί­πτει το παγκό­σμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς με 3,47, που κατεί­χε ο Αμε­ρι­κα­νός Γιού­ρι. Την προη­γού­με­νη ημέ­ρα είχε πηδή­ξει 1,67 στο ύψος άνευ φοράς.

1914 Ο Εμμα­νου­ήλ Μπε­νά­κης ανα­λαμ­βά­νει δήμαρ­χος Αθηναίων.

1918 Ιδρύ­ε­ται η Βρε­τα­νι­κή Βασι­λι­κή Αερο­πο­ρία (ΡΑΦ), με στό­λο 998 αεροπλάνων.

1924 Στη Γερ­μα­νία, το δικα­στή­ριο του Μονά­χου κατα­δι­κά­ζει τον Αδόλ­φο Χίτλερ σε πέντε χρό­νια κάθειρ­ξη για εσχά­τη προ­δο­σία για τη συμ­με­το­χή του σε ανε­πι­τυ­χές πρα­ξι­κό­πη­μα γνω­στό ως “το πρα­ξι­κό­πη­μα της μπι­ρα­ρί­ας” που εκδη­λώ­θη­κε στις 8/11/1923. Παρα­μέ­νει στη φυλα­κή μόνο για εννέα μήνες.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας Μίλαν Κού­ντε­ρα (“Η αβά­στα­χτη ελα­φρό­τη­τα του είναι”)

1937 Εξέ­γερ­ση κατά του μονάρ­χη του Ιράκ προ­κα­λεί την στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των Βρε­τα­νών. Τους εξε­γερ­θέ­ντες συνέ­δρα­με η χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία, χωρίς όμως απο­τέ­λε­σμα. Η σύγκρου­ση κατέ­λη­ξε στις 31/5 σε βρε­τα­νι­κή νίκη και απο­κα­τά­στα­ση του μονάρχη.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο Γιλ­μάζ Γκιου­νέι – σημα­ντι­κός αρι­στε­ρός Τούρ­κος ηθο­ποιός κουρ­δι­κής καταγωγής

gilmaz

1946 Μετά από τις νόθες εκλο­γές της 31ης Μάρ­τη 1946, παραι­τεί­ται ο πρό­ε­δρος του Κόμ­μα­τος των Φιλε­λευ­θέ­ρων, Θ. Σοφού­λης, ο οποί­ος ως πρω­θυ­πουρ­γός διορ­γά­νω­σε και πραγ­μα­το­ποί­η­σε αυτές τις εκλο­γές. Η επό­με­νη μέρα βρή­κε τις παρα­κρα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες, σε στε­νή συνερ­γα­σία με τη Χωρο­φυ­λα­κή και απο­σπά­σμα­τα του στρα­τού, να οργιά­ζουν στην ύπαιθρο.

1947 Η ελλη­νι­κή σημαία υψώ­νε­ται στο Διοι­κη­τή­ριο της Ρόδου, μετά την ένω­ση των Δωδε­κα­νή­σων με την Ελλάδα.

1951 Η ελλη­νι­κή Βου­λή εγκρί­νει το νομο­σχέ­διο για την ψήφο των γυναικών.

1955 Έναρ­ξη του ένο­πλου αγώ­να της Εθνι­κής Οργά­νω­σης Κυπρί­ων Αγω­νι­στών (ΕΟΚΑ). Η ΕΟΚΑ, που στό­χο είχε την ένω­ση της Κύπρου με την Ελλά­δα, είχε έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό και εθνι­κι­στι­κό χαρα­κτή­ρα. Τα σχέ­δια ίδρυ­σης της οργά­νω­σης εξυ­φαί­νο­νταν ήδη από το 1950 με την ενερ­γή στή­ρι­ξη μερί­δας της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης. Επι­κε­φα­λής της υπήρ­ξε ο Γ. Γρί­βας (που στην κατο­χή είχε δρά­ση ως αρχη­γός της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης Χ), ενώ τη συγκα­τά­θε­σή του είχε δώσει και ο Αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος. Η πάλη της ΕΟΚΑ δεν στη­ρι­ζό­ταν στο μαζι­κό ένο­πλο αγώ­να. Τη δύνα­μή της απο­τε­λού­σαν λίγες εκα­το­ντά­δες ενό­πλων, σαμπο­τέρ και εκτε­λε­στών, ενώ στο στό­χα­στρό της βρέ­θη­καν τουρ­κο­κύ­πριοι, αλλά και συν­δι­κα­λι­στές, μέλη και στε­λέ­χη του ΑΚΕΛ. Η δρά­ση της ΕΟΚΑ και της ΒΟΛΚΑΝ (τουρ­κο­κυ­πρια­κή εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση) συντέ­λε­σε στην έξα­ψη του εθνι­κι­στι­κού μίσους, το οποίο ο βρε­τα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός αξιο­ποί­η­σε στο έπα­κρο στα πλαί­σια της προ­ώ­θη­σης της δικής του πολι­τι­κής υπα­γό­ρευ­σης λύσε­ων κατά τα στρα­τη­γι­κά του συμφέροντα.

1957 Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κη φάρ­σα στην Αγγλία, που θα αφή­σει επο­χή. Ο παρου­σια­στής ειδή­σε­ων του BBC Ρίτσαρντ Ντί­μπλε­μπι παρου­σιά­ζει οπτι­κο­ποι­η­μέ­νο ρεπορ­τάζ για την ανοι­ξιά­τι­κή συγκο­μι­δή σπαγ­γέ­τι στην Ιτα­λία και γίνε­ται πιστευτός!

makaronodentra

1959 Το μέτρο αντι­κα­θι­στά τον πήχη ως μονά­δα μέτρη­σης του μήκους (1 πήχης = 0,65 μέτρα)

1979 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται το θεο­κρα­τι­κό κρά­τος του Ιράν, μετά την ιρα­νι­κή επα­νά­στα­ση υπό τον Αγια­το­λάχ Χομεϊνί.

1994 Περιέρ­χε­ται στο ελλη­νι­κό κρά­τος η περιου­σία του έκπτω­του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου Γλίξ­μπουργκ και αφαι­ρού­νται από τον ίδιον και την οικο­γέ­νειά του η ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και τα δια­βα­τή­ρια, σύμ­φω­να με νομο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Οικονομικών.

2001 Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς, παρα­δί­δε­ται στις ειδι­κές δυνά­μεις, για να δικα­στεί ως εγκλη­μα­τί­ας πολέμου.

2002 Το κοι­νο­βού­λιο της Ολλαν­δί­ας ψηφί­ζει τη νομι­μο­ποί­η­ση της ευθα­να­σί­ας. Γίνε­ται το μόνο κρά­τος στον κόσμο, που προ­βαί­νει σε τέτοια ενέργεια.

***

aprilios3

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο