Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι ήξερε η Αμερικάνικη Πρεσβεία για την προσπάθεια προβοκάτσιας στο Σύνταγμα;

«Ειδο­ποί­η­ση για δια­δη­λώ­σεις»: Αυτό ήταν το μήνυ­μα που δια­κι­νού­σε η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, την Παρα­σκευή 3 Μάρ­τη, απευ­θυ­νό­με­νη σε Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες, ενη­με­ρώ­νο­ντάς τους για πιθα­νές συγκρού­σεις τις επό­με­νες μέρες!

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι μόλις δύο μέρες μετά, στο μεγά­λο παλ­λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος την Κυρια­κή 6 Μάρ­τη, ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων, έστη­σε τα γνω­στά σκη­νι­κά με τις κατα­σταλ­τι­κές δυνά­μεις, πετώ­ντας τους φωτο­βο­λί­δες και μολό­τοφ, με τα ΜΑΤ να απα­ντούν ρίχνο­ντας χημι­κά στους χιλιά­δες διαδηλωτές.

Ένα σκη­νι­κό στη­μέ­νο από την αρχή μέχρι το τέλος, για το οποίο όπως φαί­νε­ται … κάτι ήξε­ρε η Πρεσβεία!

Στο μήνυ­μα λοι­πόν που έστελ­νε στους απο­δέ­κτες της μέσω κινη­τών τηλε­φώ­νων, ανέ­λυε τις εξε­λί­ξεις με την τρα­γω­δία στα Τέμπη και τις αντι­δρά­σεις που έχει ξεση­κώ­σει, και σημειώ­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα εμπλο­κής με δακρυ­γό­να και ταρα­χών μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και των διαδηλωτών».

Επο­μέ­νως, η Πρε­σβεία συστή­νει στους πολί­τες των ΗΠΑ «να απο­φεύ­γουν χώρους δια­δη­λώ­σε­ων και να είναι πιο προ­σε­κτι­κοί γύρω από τα πανε­πι­στή­μια, τα γρα­φεία της Hellenic Train και περιο­χές όπου συνή­θως πραγ­μα­το­ποιού­νται διαδηλώσεις».

Παρα­κά­τω η Πρε­σβεία κάνει ανα­λυ­τι­κή κατα­γρα­φή των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων των επό­με­νων ημε­ρών, ξεχω­ρί­ζο­ντας προ­φα­νώς το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο για την Κυρια­κή στην πλα­τεία Συντάγματος.

Απο­κα­λυ­πτι­κό είναι μάλι­στα το χρο­νι­κό της στη­μέ­νης προ­βο­κά­τσιας, με την ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων να …φορά­ει τα ρού­χα της «δου­λειάς» λίγο πριν αρχί­σει τα γνω­στά «πάρε — δώσε» με την αστυνομία.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, για το χρο­νι­κό των στη­μέ­νων επεισοδίων:

- Ακρι­βώς την ώρα που ανα­κοι­νώ­νε­ται από τα μεγά­φω­να ότι η συγκέ­ντρω­ση έχει ολο­κλη­ρω­θεί, και ενώ οι δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τών αρχί­ζουν να απο­χω­ρούν με τα πανό τους προς την Πανε­πι­στη­μί­ου, χωρίς κανέ­να λόγο οι διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ που είναι παρα­ταγ­μέ­νες μπρο­στά από τη Βου­λή, αλλά­ζουν σχη­μα­τι­σμό και παίρ­νουν θέσεις μάχης, ο ένας άνδρας πίσω από τον άλλο.

- Μόλις λίγα λεπτά μετά ακού­γο­νται οι πρώ­τες χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του — λάμ­ψης στην κάτω πλευ­ρά της πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος (Φιλελ­λή­νων), όταν ολι­γο­με­λής ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων αρχί­ζει το «πινγκ — πονγκ» με τα ΜΑΤ που είναι παρα­ταγ­μέ­να εκεί.

- Ακρι­βώς την ίδια στιγ­μή και ενώ οι δυνά­μεις κατα­στο­λής στη Βου­λή, δεν απει­λού­νται από τίπο­τα και από κανέ­ναν αρχί­ζουν να πετούν δακρυ­γό­να προς τους δια­δη­λω­τές που ήδη όπως είπα­με απο­χω­ρού­σαν ειρη­νι­κά προς την Πανεπιστημίου.

- Τα ΜΑΤ ακο­λου­θούν τους δια­δη­λω­τές στην Πανε­πι­στη­μί­ου, οι οποί­οι υπο­χω­ρούν ήρε­μα προς τα Προ­πύ­λαια, μέχρι που κι εκεί εμφα­νί­ζο­νται 2 — 3 άτο­μα με μολό­τοφ, δίνο­ντας ξανά το πρό­σχη­μα για νέες ρίψεις χημικών.

- Ενώ κάποιοι άλλοι, λιγο­στοί δια­δη­λω­τές έχουν απο­μεί­νει στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος μπρο­στά από τη Βου­λή, εμφα­νί­ζο­νται ξαφ­νι­κά αστυ­νο­μι­κές ομά­δες «Δρά­ση» με τα παπά­κια που με τη συνή­θη χου­λι­γκά­νι­κη πρα­κτι­κή πέφτουν κατά πάνω τους, πετώ­ντας τους χημι­κά και κρό­του — λάμψης.

Όλα τα παρα­πά­νω απο­δει­κνύ­ουν ξανά πόσο στη­μέ­να ήταν όσα έγι­ναν την περα­σμέ­νη Κυρια­κή στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, που ακό­μα και στον πιο ανυ­πο­ψί­α­στο δεί­χνουν τον σχε­δια­σμό που υπήρ­χε για να χτυ­πη­θεί ένα μαζι­κό­τα­το συλ­λα­λη­τή­ριο και κυρί­ως το μήνυ­μα που εξέ­πεμ­ψε ενά­ντια στους πραγ­μα­τι­κούς ενό­χους για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Όπως σημεί­ω­σε το ΠΑΜΕ από την πρώ­τη στιγ­μή, καταγ­γέλ­λο­ντας την απρο­κά­λυ­πτη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής «Το μόνο που έδει­ξε η κυβέρ­νη­ση είναι ο φόβος της μπρο­στά στη λαϊ­κή κατα­κραυ­γή για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, μέρα που θάβο­νται αρκε­τά θύμα­τα της πολύ­νε­κρης δολο­φο­νί­ας. Το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα θα απα­ντή­σει στην κατα­στο­λή και σε όλους τους κρα­τι­κούς μηχανισμούς».

Στο θέμα επα­νήλ­θε και την τρί­τη η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, με νέα προει­δο­ποί­η­ση που εξέ­δω­σε για την «Πανελ­λή­νια Γενι­κή Απερ­γία 8 Μαρ­τί­ου 2023» με την οποία καλεί τους Αμε­ρι­κα­νούς «να απο­φεύ­γουν τους χώρους των δια­δη­λώ­σε­ων», να είναι «προ­σε­κτι­κοί εάν απροσ­δό­κη­τα βρε­θούν κοντά σε μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις ή δια­μαρ­τυ­ρί­ες» και να κρα­τούν «χαμη­λό προφίλ».

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο