Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις μας μετά τα περιοριστικά μέτρα — #Covid-19

Απα­ντή­σεις σε ερω­τή­μα­τα που εξη­γούν τι αλλά­ζει στις μετα­κι­νή­σεις μας με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, μετά τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­νοϊ­ού, δίνο­νται με ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, με στό­χο την πλη­ρέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­ση του επι­βα­τι­κού κοι­νού για την υφι­στά­με­νη κατάσταση.

1. Η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών συνεχίζεται κανονικά;

Οι αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες εξα­κο­λου­θούν να λει­τουρ­γούν, καθώς πολί­τες όπως για­τροί, φαρ­μα­κο­ποιοί, εργα­ζό­με­νοι στα σου­περ­μάρ­κετ κ.λπ., μετα­κι­νού­νται για την εργα­σία τους. Συνε­πώς τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς επι­τε­λούν κοι­νω­νι­κό έργο.

Ήδη, έχουν μειω­θεί τα δρο­μο­λό­γιά τους, αφού πριν από τα μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας είχε μειω­θεί η κίνη­ση του επι­βα­τι­κού κοι­νού σε ποσο­στό πάνω από 50%. Έχει επί­σης ληφθεί και λαμ­βά­νε­ται μέρι­μνα προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί ο συνω­στι­σμός στις ώρες αιχμής.

2. Τι αλλάζει στα δρομολόγια λεωφορείων, μετρό, τραμ, τρόλεϊ κ.λπ.;

Συγκε­κρι­μέ­να, τις ώρες αιχ­μής, δηλα­δή από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως τις 10:00 π.μ. και από τις 15:00 έως τις 18:00, τα δρο­μο­λό­για θα διε­ξά­γο­νται κανο­νι­κά, μετά από συνεν­νό­η­ση με τον ΟΑΣΑ για την Αθή­να και τον ΟΑΣΘ για τη Θεσσαλονίκη.

Για τις υπό­λοι­πες ώρες, τα δρο­μο­λό­για θα είναι σημα­ντι­κά μειω­μέ­να, έως και 50%.

Επί­σης, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στην Αθή­να έχουν στα­μα­τή­σει εντε­λώς τα μετα­με­σο­νύ­κτια δρο­μο­λό­για του Μετρό για την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το, δεδο­μέ­νου ότι έχουν κλεί­σει μπαρ, εστια­τό­ρια κ.λπ.. Ενώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανα­στέλ­λε­ται προ­σω­ρι­νά η λει­τουρ­γία της νυχτε­ρι­νής γραμ­μής 01Ν του ΟΑΣΘ προς το αεροδρόμιο.

Οι αλλα­γές αυτές θα ισχύ­ουν για όσο και­ρό διαρ­κούν τα μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλοφορίας.

Για την Αθή­να, το επι­βα­τι­κό κοι­νό θα μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νε­ται για το ημε­ρή­σιο ειδι­κό πρό­γραμ­μα εκτέ­λε­σης δρο­μο­λο­γί­ων για κάθε γραμ­μή από την εφαρ­μο­γή OASA Telematics, την ιστο­σε­λί­δα της τηλε­μα­τι­κής, καθώς και από το πλη­ρο­φο­ρια­κό κέντρο 11185.

3. Τα ταξί θα εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση τους;

Τα ταξί συνε­χί­ζουν να κυκλο­φο­ρούν κανο­νι­κά και επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση τους για όλους τους λόγους και με όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που επι­τρέ­πε­ται η μετα­κί­νη­ση. Πάντα είναι ανα­γκαία η ανά­λο­γη δήλωση.

4. Ο περιορισμός δύο ατόμων (οδηγός και ένας επιβάτης) που έχει ανακοινωθεί για τα ΙΧ, ισχύει και για τα ταξί;

Ειδι­κά στα ταξί επι­τρέ­πε­ται εκτός του οδη­γού να μετα­φέ­ρο­νται σε περι­πτώ­σεις ανά­γκης και πάντα με τη λήψη όλων των μέτρων ασφα­λεί­ας και υγιει­νής, έως δύο επι­βά­τες, ιδί­ως όταν ο λόγος μετα­κί­νη­σης αφο­ρά επί­σκε­ψη σε ιατρό.

5. Τι αλλάζει στα τρένα και τον προαστιακό;

Στα τρέ­να διατηρούνται:

ένα ζεύ­γος (από και προς) Αθή­να — Θεσσαλονίκη,

δύο ζεύ­γη (από και προς) Θεσ­σα­λο­νί­κη — Λάρισα,

ένα ζεύ­γος (από και προς) Σέρ­ρες — Θεσσαλονίκη.

Στον προ­α­στια­κό Αθή­νας διατηρούνται:

6 ζεύ­γη (από και προς) Αθή­να — Χαλκίδα,

6 ζεύ­γη (από και προς) Πει­ραιά — Αεροδρόμιο,

6 ζεύ­γη (από και προς) Πει­ραιά — Κιάτο.

Στον προ­α­στια­κό Πάτρας διατηρούνται:

4 ζεύ­γη (από και προς) ‘Αγιος Ανδρέ­ας — ‘Αγιος Βασί­λειος και

2 ζεύ­γη (από και προς) Καστε­λό­κα­μπο — Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο.

6. Υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ;

Στα ΚΤΕΛ επί­σης, τα δρο­μο­λό­για προ­σαρ­μό­ζο­νται ανα­λό­γως με τις κατά τόπους ανά­γκες. Το επι­βα­τι­κό κοι­νό μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νε­ται από τις ανα­κοι­νώ­σεις των οικεί­ων ΚΤΕΛ.

7. Σε ποιες περι­πτώ­σεις και με ποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις επι­τρέ­πο­νται οι μετα­κι­νή­σεις από πόλη σε πόλη με αερο­πλά­νο, πλοίο, ΚΤΕΛ, τρένο;

Για τις μετα­κι­νή­σεις με όλα τα Μέσα Μετα­φο­ράς, ισχύ­ουν όλα τα μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας και οι συγκε­κρι­μέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις εξαί­ρε­σης από αυτά που έχει ήδη ανα­κοι­νώ­σει η κυβέρνηση.

8. Σταματούν τελείως οι πτήσεις από και προς το εξωτερικό;

Έχουν ήδη στα­μα­τή­σει από τις 14 Μαρ­τί­ου οι πτή­σεις από και προς την Ιτα­λία και από τις 15 Μαρ­τί­ου από και προς την Ισπα­νία. Από τα μεσά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας 23 Μαρ­τί­ου προς Τρί­τη 24 Μαρ­τί­ου, στα­μα­τούν και οι πτή­σεις από και προς τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία και την Τουρκία.

9. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στα αεροδρόμια;

Σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ, λαμ­βά­νο­νται όλα τα μέτρα για θερμομέτρηση/ έλεγ­χο πιθα­νών κρου­σμά­των. Όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στα ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια, που έρχο­νται σε επα­φή με ταξι­διώ­τες, έχουν εφο­δια­στεί με τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό (μάσκες, γάντια, κ.λπ..).

10. Πώς και από ποιες αρχές θα γίνεται ο έλεγχος στα διόδια;

Οι οδη­γοί ΙΧ που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν θα πρέ­πει να έχουν τη δήλω­ση μετα­κί­νη­σης (ή το SMS) μαζί τους. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι εάν η εργα­σία τους βρί­σκε­ται σε άλλη πόλη, θα πρέ­πει να φέρουν μαζί τους δύο βεβαιώ­σεις (Βεβαί­ω­ση τύπου Α’ και Βεβαί­ω­ση τύπου Β’). Υπεν­θυ­μί­ζε­ται επί­σης ότι εάν κατά την έναρ­ξη ισχύ­ος του περιο­ρι­σμού μετα­κι­νή­σε­ων κάποιος πολί­της που βρί­σκε­ται σε άλλο σημείο της Ελλά­δας από τον τόπο της μόνι­μης κατοι­κί­ας του, μπο­ρεί να επι­στρέ­ψει, αλλά πρέ­πει να δια­θέ­τει μια Βεβαί­ω­ση Κατοι­κί­ας Ειδι­κής Χρή­σης, που λαμ­βά­νε­ται ατε­λώς από τον ιστό­το­πο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντί­γρα­φο της φορο­λο­γι­κής δήλω­σης εισο­δή­μα­τος Ε1. Ο έλεγ­χος στους αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους πραγ­μα­το­ποιεί­ται από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, καθώς οι υπάλ­λη­λοι των διο­δί­ων δεν έχουν τη σχε­τι­κή δικαιοδοσία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο