Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι αποτελεί είδηση για την ΕΡΤ; Για ακόμη μια φορά δεν προβάλλεται η δραστηριότητα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Για ακό­μη μία φορά σε κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ, απου­σιά­ζει η δρα­στη­ριό­τη­τα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Σήμε­ρα, η απο­σιώ­πη­ση αυτή αφο­ρού­σε την επί­σκε­ψη του στον Κανα­δά και τις συνα­ντή­σεις του εκεί με φορείς και εκπρο­σώ­πους της ομο­γέ­νειας. Προ­φα­νώς οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές είναι αδιά­φο­ρες για το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ, κάτι το οποίο δεν στρέ­φε­ται μόνο ενα­ντί­ον του ΚΚΕ αλλά εν προ­κει­μέ­νω και ενα­ντί­ον της ελλη­νι­κής ομο­γέ­νειας. Φυσι­κά, είναι εντε­λώς αδιά­φο­ρο τι εκτι­μούν ως «είδη­ση» στην ΕΡΤ.

Συνά­ντη­ση του Δ. Κου­τσού­μπα με τη ΓΓ του ΚΚ Κανα­δά Liz Rowley

Το ζήτη­μα, όμως, εδώ είναι η υπο­χρέ­ω­ση τους να καλύ­πτουν αντι­κει­με­νι­κά τις δρα­στη­ριό­τη­τες των κομ­μά­των και των πολι­τι­κών αρχη­γών και όχι με επι­λε­κτι­κές «κατά το δοκούν» ανα­φο­ρές. Είναι προ­φα­νές ότι το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ επι­λέ­γει την υπερ­προ­βο­λή της κυβέρ­νη­σης και της βολι­κής της αντι­πα­ρά­θε­σης με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και προ­πο­ρεύ­ε­ται στην απο­σιώ­πη­ση της δρα­στη­ριό­τη­τας του ΚΚΕ και του Γενι­κού του Γραμ­μα­τέα, ξεπερ­νώ­ντας πολ­λές φορές ακό­μη και τη στά­ση των ιδιω­τι­κών καναλιών.

Τα φαι­νό­με­να αυτά, εν μέσω μάλι­στα προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου που διέ­πε­ται και από συγκε­κρι­μέ­νη εκλο­γι­κή νομο­θε­σία σε ό,τι αφο­ρά την προ­βο­λή των κομ­μά­των, δεν πρό­κει­ται να γίνουν ανεκτά.

Από 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο