Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας για τον κοροναϊό

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε πριν από λίγο η έκτα­κτη ευρεία σύσκε­ψη που έγι­νε στο υπουρ­γείο Υγεί­ας για το ζήτη­μα του κορο­ναϊ­ού, μετά και τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στην Ιτα­λία, όπου ήδη τρεις άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στη σύσκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε να μην ληφθούν επι­πλέ­ον μέτρα, αλλά να δοθεί όλο το βάρος στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση και ενη­μέ­ρω­ση του πλη­θυ­σμού της χώρας μας, καθώς και στην υψη­λή ετοι­μό­τη­τα των υγειο­νο­μι­κών αρχών.

Οι επι­στή­μο­νες είπαν ότι δεν τίθε­ται θέμα καρα­ντί­νας ή επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης για τους μαθη­τές που βρί­σκο­νται ήδη στην Ιτα­λία, καθώς δεν έχουν επι­σκε­φτεί πλη­γεί­σες περιοχές.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας απο­φά­σι­σε να μην προ­χω­ρή­σει προς το παρόν σε επι­πλέ­ον μέτρα, όπως η θερ­μο­μέ­τρη­ση, για τους ταξι­διώ­τες που έρχο­νται στη χώρα μας από την Ιταλία.

Επί­σης, κλι­μά­κιο του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) θα βρί­σκε­ται τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη σε Πάτρα και Ηγου­με­νί­τσα και θα ενη­με­ρώ­νει τα πλη­ρώ­μα­τα σε επι­βα­τη­γά και εμπο­ρι­κά πλοία για τα μέτρα προ­φύ­λα­ξης. Το κλι­μά­κιο θα εφι­στά επί­σης την προ­σο­χή σε επι­βά­τες και πλη­ρώ­μα­τα, ώστε να εντο­πί­σει εάν κάποιος έχει επι­σκε­φτεί πρό­σφα­τα, πριν από την καρα­ντί­να, της πλη­γεί­σες από τον ιό περιο­χές της Ιταλίας.

Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς την Ιταλία, μέχρι νεοτέρας

Κατό­πιν εντο­λής της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, ανα­στέλ­λο­νται όλες οι εκπαι­δευ­τι­κές εκδρο­μές που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νταν και προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται προς την Ιτα­λία, μέχρι νεωτέρας.

Η κ. Κερα­μέ­ως δήλω­σε σχε­τι­κά: «Μετά τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού σε περιο­χές της γει­το­νι­κής χώρας και τη σχε­τι­κή εισή­γη­ση από τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας, δρού­με προ­λη­πτι­κά, προ­στα­τεύ­ου­με τους μαθη­τές, τους φοι­τη­τές, τους σπου­δα­στές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς μας από τη μετα­δο­τι­κή νόσο. Προ­τε­ραιό­τη­τα έχει πάντα η προ­στα­σία των πολι­τών και η δια­σφά­λι­ση της δημό­σιας υγεί­ας της χώρας».

Σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι θα στα­λούν σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο