Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι γνωρίζει το Facebook για τους χρήστες του; — Δείτε ποια στοιχεία σας αποθηκεύονται

Εντεί­νο­νται οι πιέ­σεις προς το Facebook με αφορ­μή την κατά­χρη­ση δεδο­μέ­νων εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρη­στών του από την Cambridge Analytica. Όλο και περισ­σό­τε­ροι χρή­στες θέλουν να γνω­ρί­ζουν την τύχη των δεδο­μέ­νων τους.

Εδώ και εβδο­μά­δες το Facebook βρί­σκε­ται στο στό­χα­στρο οργα­νώ­σε­ων προ­στα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Ακό­μη και τα mea culpa του επι­κε­φα­λής του δημο­φι­λούς μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Ζάκερ­μπεργκ δεν κατά­φε­ρε να ηρε­μή­σει τα πνεύ­μα­τα. Την ώρα που πολ­λοί καλούν τους χρή­στες να δια­γρά­ψουν το προ­φίλ τους, άλλοι προ­σπα­θούν να μάθουν ποια ακρι­βώς δεδο­μέ­να έχει στη διά­θε­σή του ο κολοσσός.

Στις σοβα­ρές κατη­γο­ρί­ες κατά του Facebook ήρθε να προ­στε­θεί τώρα άλλη μια: το δίκτυο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης φέρε­ται να απο­θή­κευε και τις λίστες κλή­σε­ων και γρα­πτών μηνυ­μά­των χρη­στών Android χωρίς την έγκρι­σή τους.

Δείτε ποια στοιχεία σας αποθηκεύονται

«Κατά κάποιο τρό­πο το Facebook έχει την πλή­ρη λίστα κλή­σε­ων με την πεθε­ρά μου», έγρα­ψε στο twitter χρή­στης από τη Νέα Ζηλαν­δία, προ­σθέ­το­ντας: «Πρό­κει­ται για μια χρο­νο­λο­γι­κή κατα­γρα­φή κάθε μεμο­νω­μέ­νης επα­φής στο τηλέ­φω­νό μου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και εκεί­νων που εγώ δεν έχω πια». Ο ίδιος υπο­στη­ρί­ζει ότι υπάρ­χουν και τα μετα­δε­δο­μέ­να όλων των γρα­πτών μηνυ­μά­των που έχει στεί­λει αλλά και λάβει. Όλα τα στοι­χεία συλ­λέ­χθη­καν μετα­ξύ Νοεμ­βρί­ου 2016 και Ιου­λί­ου 2017. Ακο­λού­θη­σαν χιλιά­δες tweets όπου άλλοι χρή­στες κατέ­γρα­φαν τις δικές τους εμπειρίες.

Το Facebook φέρε­ται να έχει απο­θη­κεύ­σει τα στοι­χεία αυτά χωρίς να έχει λάβει προη­γου­μέ­νως την άδεια των χρη­στών. Μπο­ρεί να μην απο­θη­κεύ­ο­νται τα περιε­χό­με­να των sms και των τηλε­φω­νη­μά­των, ωστό­σο κατα­γρά­φο­νται οι εισερ­χό­με­νες και εξερ­χό­με­νες κλή­σεις, ο αριθ­μός κλή­σης αλλά και ο χρό­νος ομιλίας.

Κάθε χρή­στης έχει τη δυνα­τό­τη­τα να κατε­βά­σει από το Facebook τα απο­θη­κευ­μέ­να δεδο­μέ­να του προ­φίλ του. Αυτό γίνε­ται στις ρυθ­μί­σεις όπου μπο­ρεί κανείς να κάνει download ενός αντι­γρά­φου των δεδο­μέ­νων που έχει απο­θη­κευ­μέ­να το FΒ, όπως αναρ­τή­σεις, φωτο­γρα­φί­ες, βίντεο και συνο­μι­λί­ες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μέσω του δικτύ­ου. Αυτό ακρι­βώς έκα­νε και ο Νεο­ζη­λαν­δός, ανα­κα­λύ­πτο­ντάς προς έκπλη­ξή του τα δεδο­μέ­να κλή­σε­ων και sms.

Όπως προ­κύ­πτει από απά­ντη­ση του FB, αυτό οφεί­λε­ται στο Facebook Lite αλλά και την εφαρ­μο­γή Messenger όπου ο χρή­στης έχει τη δυνα­τό­τη­τα να ανε­βά­σει τις επα­φές, τις κλή­σεις, αλλά και τα γρα­πτά του μηνύ­μα­τα. Ο συγ­χρο­νι­σμός των δεδο­μέ­νων βοη­θά τους χρή­στες να μεί­νουν σε επα­φή, αφού βάσει του τηλε­φω­νι­κού κατα­λό­γου, για παρά­δειγ­μα, προ­τεί­νο­νται φίλοι, όπως ανα­φέ­ρει το δίκτυο.

Ποιους αφορά;

Το νέο αυτό πρό­βλη­μα όμως αφο­ρά όπως φαί­νε­ται μόνον τους χρή­στες Android συσκευών και όχι iPhone καθώς η εφαρ­μο­γή iOS δεν έχει πρό­σβα­ση στις λίστες κλή­σε­ων και γρα­πτών μηνυ­μά­των. Πάντως ακό­μη και χρή­στες Android που δεν έδω­σαν ρητώς τη συγκα­τά­θε­σή τους στο ανέ­βα­σμα των επα­φών και των πρω­το­κόλ­λων συν­δια­λέ­ξε­ων ενδέ­χε­ται να έδω­σαν την άδεια εν αγνοία τους καθώς οι δια­τυ­πώ­σεις σε προη­γού­με­νες εκδό­σεις του Android ήταν αρκε­τά ασαφείς.

Το Facebook παρα­δέ­χε­ται ότι απο­θη­κεύ­ει τα δεδο­μέ­να, αλλά, όπως επι­ση­μαί­νει, κατό­πιν ρητής άδειας των χρη­στών. Η απο­θή­κευ­ση των δεδο­μέ­νων είναι περισ­σό­τε­ρο «Opt-in-Feature», γίνε­ται δηλα­δή μόνον με προη­γού­με­νη ρητή έγκρι­ση του χρή­στη. Εξάλ­λου, όπως σημειώ­νε­ται, ο χρή­στης έχει πάντα τη δυνα­τό­τη­τα να απε­νερ­γο­ποι­ή­σει τη λειτουργία.

Πολ­λοί χρή­στες ωστό­σο δια­ψεύ­δουν τον ιντερ­νε­τι­κό κολοσ­σό και ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ουδέ­πο­τε συμ­φώ­νη­σαν στην απο­θή­κευ­ση των δεδο­μέ­νων τους.

Πάντως, παρά τις προ­σπά­θειες του Facebook να απα­ντή­σει στα ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν, ένα κρί­σι­μο ερώ­τη­μα παρα­μέ­νει τελεί­ως ανα­πά­ντη­το: ποιος ο λόγος να απο­θη­κεύ­ει τα ακρι­βή δεδο­μέ­να κλή­σε­ων και sms, και μάλι­στα και τον χρό­νο ομιλίας;

Deutsche Welle / Ραχέλ Κλάιν / Κώστας Συμεωνίδης

Facebook: Το σκάν­δα­λο πίσω από το «σκάν­δα­λο»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο