Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι γυρεύει η αλεπού (επικεφαλής Πυρηνικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ) στο παζάρι (Άραξο);

Η επί­σκε­ψη του επι­κε­φα­λής Πυρη­νι­κής Πολι­τι­κής του ΝΑΤΟ στην 116 ΠΜ στον Άρα­ξο, είναι προ­φα­νές ότι δεν μπο­ρεί να περά­σει απα­ρα­τή­ρη­τη. Ο Φρεντ Φρε­ντέ­ρικ­σον επι­σκέ­φθη­κε τον Άρα­ξο στις 17 Μαί­ου συνο­δευό­με­νος από επι­τε­λείς του ΝΑΤΟ. Στον Άρα­ξο υπάρ­χουν εγκα­τα­στά­σεις στις οποί­ες θα μπο­ρού­σαν να απο­θη­κευ­τούν πυρη­νι­κά όπλα, αλλά όπως έχουν κατά και­ρούς δια­βε­βαιώ­σει ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της σημε­ρι­νής, τέτοια όπλα στην 116 ΠΜ δεν υπάρχουν.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες και τα σενά­ρια για μετα­φο­ρά αμε­ρι­κα­νι­κών πυρη­νι­κών όπλων στον Άρα­ξο, “φού­ντω­σαν” αμέ­σως μετά από την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος τον Ιού­λιο του 2016 στην Τουρ­κία. Οι ΗΠΑ μετά από τις περι­πέ­τειες που είχαν με τον απο­κλει­σμό πρό­σβα­σης στο Ιντσιρ­λίκ, άρχι­σαν να σκέ­φτο­νται όπως ανέ­φε­ραν δημο­σιεύ­μα­τα της επο­χής την μετα­φο­ρά των πυρη­νι­κών όπλων που έχουν απο­θη­κευ­μέ­να στην Τουρ­κία. Άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανέ­φε­ραν ότι αυτή η μετα­φο­ρά έγινε.

Σε συν­δυα­σμό με την πολύ μεγά­λη ανα­βάθ­μι­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας στην Ελλά­δα ειδι­κά τα τελευ­ταία δύο χρό­νια η υπο­ψία πως οι ΗΠΑ ενδέ­χε­ται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν εγκα­τα­στά­σεις για απο­θή­κευ­ση ακό­μη και πυρη­νι­κών στην Ελλά­δα, υπάρ­χει. Στον Άρα­ξο εγκα­τα­στά­σεις αυτού του είδους υπάρ­χουν και συνε­πώς η επί­σκε­ψη του ΝΑΤΟϊ­κού αξιω­μα­τού­χου στην 116 ΠΜ προ­κα­λεί ερωτήματα.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι όπως είχε απο­κα­λύ­ψει το Militaire.gr τον Σεπτέμ­βριο του 2017 είχε γίνει νατοϊ­κή σύσκε­ψη στην οποία εξε­τά­στη­καν λεπτο­με­ρώς οι εργα­σί­ες “εκσυγ­χρο­νι­σμού” της αερο­πο­ρι­κής βάσης στον Άρα­ξο. Μετα­ξύ των έργων που εξε­λίσ­σο­νταν ήταν και εγκα­τα­στά­σεις για την απο­θή­κευ­ση “ειδι­κών όπλων” όπως ανα­φε­ρό­ταν σε άκρως  απόρ­ρη­το ενη­με­ρω­τι­κό έγγρα­φο προς το ΥΠΕΘΑ.

Το θέμα των πυρη­νι­κών όπλων των ΗΠΑ είχε ανα­δεί­ξει από το βήμα της ΔΕΘ , ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι  «η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση παί­ζει με τη φωτιά, ανοί­γει τις πόρ­τες για ακό­μα βαθύ­τε­ρη, πιο επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας, ειδι­κά τώρα που συζη­τιέ­ται η μετα­φο­ρά υπο­δο­μών από τη βάση του Ιντσιρ­λίκ. Και στρα­τιω­τι­κό δυνα­μι­κό και οπλι­κά συστή­μα­τα θα πάνε, λέει, στη βάση της Σού­δας, αλλά και πυρη­νι­κές κεφα­λές στη βάση του Αρα­ξου. Μάλι­στα, θα θέλα­με να ρωτή­σου­με και να καταγ­γεί­λου­με, ταυ­τό­χρο­να, για­τί η κυβέρ­νη­ση δεν βγά­ζει τσι­μου­διά για το γεγο­νός ότι έχει προ­χω­ρή­σει η συντή­ρη­ση, επι­σκευή και ο εκσυγ­χρο­νι­σμός της βάσης του Αρα­ξου, προ­κει­μέ­νου, όπως φημο­λο­γεί­ται, να εγκα­τα­στα­θούν εκεί τα αμε­ρι­κα­νι­κά πυρη­νι­κά όπλα, που ο ελλη­νι­κός λαός και με την πάλη του τα είχε διώ­ξει προη­γού­με­νες δεκαετίες».

Ο τότε ΑΝΥΕΘΑ Δημή­τρης Βίτσας αρκε­τές ημέ­ρες μετά στη Βου­λή είχε υποστηρίξει:

«Η αερο­πο­ρι­κή βάση του Αρα­ξου είναι υπό ελλη­νι­κή διοί­κη­ση εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια. Μετά την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας δεν υπάρ­χουν πυρη­νι­κά όπλα στην αερο­πο­ρι­κή βάση του Αρα­ξου, ούτε πρό­κει­ται να υπάρ­ξουν, ούτε υπάρ­χει κάποιος σχε­δια­σμός, ούτε έχει κάποια σχέ­ση με οποιο­δή­πο­τε – θα έλε­γε κανέ­νας – αμε­ρι­κά­νι­κο ειδι­κό συμ­φέ­ρον. Αρα, αυτό να είναι καθαρό”.

Πηγή: militaire.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο