Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι «δεν είδε / δεν άκουσε» η Michelle Bachelet για τη Βενεζουέλα

Η επι­κε­φα­λής της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα, προ­έρ­χε­ται από το σοσια­λι­στι­κό (σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό) κόμ­μα της Χιλής και δεν θα μπο­ρού­σε να κατέ­χει αυτή τη θέση αν δεν ανή­κε στους απα­ντα­χού «πρό­θυ­μους» Η Michelle Bachelet που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται από και­ρό ενά­ντια στο καθε­στώς Maduro, συνέ­τα­ξε τις προ­άλ­λες μια ακό­μη έκθε­ση για την «κατα­πά­τη­ση» των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των στη Βενε­ζου­έ­λα, που αρκε­τά στοι­χεία μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε εδώ (Deutsche Welle). Το άρθρο έχει «επι­θε­τι­κό» τίτλο «Εκτε­λέ­σεις αντι­φρο­νού­ντων στη Βενε­ζου­έ­λα» υπό­τι­τλο «Η επι­κε­φα­λής της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα Μισέλ Μπα­σε­λέ κατη­γό­ρη­σε για βασα­νι­στή­ρια και άλλες παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας στη Βενε­ζου­έ­λα» με την παρα­κά­τω φωτο:Venezuela Deutsche Welle

Το EuroNews από την πλευ­ρά του προ­τι­μά­ει τον «ουδέ­τε­ρο» τίτλο «στη Βενε­ζου­έ­λα η Μισέλ Μπα­σε­λέ» και γρά­φει: «Εκα­το­ντά­δες πολί­τες (ΣΣ |> 100άδες δημο­σιο­γρα­φι­κά, επο­μέ­νως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κάποιες 10άδες… αντί­θε­τα κατά χιλιά­δες παρών ο λαός την κήρυ­ξε ανε­πι­θύ­μη­τη) στο Καρά­κας κατέ­βη­καν στους δρό­μους την Παρα­σκευή. Εν μέσω της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης που μαστί­ζει τη χώρα οι δια­δη­λω­τές ζήτη­σαν την απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων. Η Ύπα­τη Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα βρέ­θη­κε στη Βενε­ζου­έ­λα και συνα­ντή­θη­κε με τον Νικο­λάς Μαδού­ρο. 28 κρα­τού­με­νοι απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν προ­τού η Μπα­σε­λέ αφι­χθή στη χώρα ωστό­σο έγκλει­στοι παρα­μέ­νουν εκα­το­ντά­δες άλλοι. Η ίδια έχει επι­κρί­νει στο παρελ­θόν την υπἐρ­με­τρη χρή­ση βίας από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της χώρας για την κατα­στο­λή των αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δια­δη­λώ­σε­ων. Η Μισέλ Μπα­σε­λέ συνά­ντη­θη­κε και με τον Χουάν Γκουαϊ­δό. Η ίδια απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για διά­λο­γο και χαι­ρέ­τη­σε τη δια­με­σο­λα­βη­τι­κή πρω­το­βου­λία της Νορ­βη­γί­ας. Παράλ­λη­λα εκπρό­σω­ποι της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας θα βρί­σκο­νται στη χώρα για να ελέγ­χουν τυχόν παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων»

Δεν είδα / δεν άκου­σα

Φυσι­κά η Bachelet στην έκθε­σή της και γενι­κό­τε­ρα δεν ανα­φέ­ρε­ται καθό­λου στις προ­σπά­θειες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης και βίας, από την αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, που βγά­ζουν μάτι, αγνο­ώ­ντας ακό­μη και την (καθ΄υπόδειξη  και εκβια­στι­κά) πρό­ο­δος που ‑όπως λένε επί­ση­μες πηγές «έχει επι­τε­λέ­σει ο Πρό­ε­δρος Nicolas Maduro σε θέμα­τα Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων.
Η κυβέρ­νη­ση ‑πάντως της Βενε­ζου­έ­λας, καθώς και άλλες οργα­νώ­σεις των Εθνι­κών και Διε­θνών Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, απέρ­ρι­ψαν την έκθε­ση που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από το Γρα­φείο του Ύπα­του Αρμο­στή του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα (OHCHR), για τη συγκε­κρι­μέ­νη χώρα.
Η έκθε­ση (4 Ιου­λί­ου) περιέ­χει περισ­σό­τε­ρες από 20 συστά­σεις προς την κυβέρ­νη­ση Maduro παρά τις συνε­χείς πρά­ξεις βίας από την αντιπολίτευση.

Τα θύματα της βίας

Το γνω­στό ανε­ξάρ­τη­το ίδρυ­μα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που και Κοι­νω­νι­κής Ανά­πτυ­ξης (fundalatin) εξέ­δω­σε δήλω­ση (νότα) σχε­τι­κά με την έκθε­ση, στην οποία επι­βε­βαί­ω­σε ότι καταρ­χήν  δεν κατα­γρά­φο­νται από τη Bachelet τα ‑απο­δειγ­μέ­να, θύμα­τα βίαιων περι­στα­τι­κών στη χώρα κατά τη διάρ­κεια του 2013, 2014 και 2017, πάνω από 100 άνθρω­ποι μόνο στην πρω­τεύ­ου­σα δέχτη­καν επί­θε­ση -μερι­κοί κάη­καν ζωντα­νοί για­τί χαρα­κτη­ρί­στη­καν «οπα­δοί του Chavez»«πλη­ρο­φο­ρού­με την υψη­λό­βαθ­μη πως ‑όπως και ο προ­κά­το­χός της “δεν είδε / δεν άκου­σε” και δυστυ­χώς, οι ελπί­δες των θυμά­των για αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα πήγε περί­πα­το, εξα­πα­τή­θη­καν από το γρα­φείο σας, παρά τη δέσμευ­ση να δώσει ο ΟΗΕ αμε­ρό­λη­πτη αντι­με­τώ­πι­ση του θέμα­τος», ‑αυτά κατέ­θε­σε η FundaLatin κατά την παρέμ­βα­σή της στον ΟΗΕ στις 5 Ιουλίου.

Με αυτή την έννοια, η πρό­ε­δρος αυτού του οργα­νι­σμού María Eugenia Russián, θύμι­σε ότι η Bachelet μίλη­σε με την μητέ­ρα του Orlando Figuera «ο οποί­ος κατα­κρε­ούρ­γη­σε και κάη­κε ζωντα­νός, και επί­σης άκου­σε τον πατέ­ρα του Elvis Duran, που σφα­γιά­στη­κε (ΣΣ |> απο­κε­φα­λί­στη­κε) από αντι-κυβερ­νη­τι­κούς αλλά και πάλι «δεν είδε / δεν άκουσε»

Εξε­λί­ξεις & Πρό­ο­δοι στα «ανθρώ­πι­να δικαιώματα»

Η ρώσι­κη αντι­προ­σω­πεία δήλω­σε πως «καθό­λου δεν ανα­φέ­ρο­νται στην έκθε­ση τα σημα­ντι­κά βήμα­τα της Βενε­ζου­έ­λας σχε­τι­κά με τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, που έχουν κατα­χω­ρη­θεί και σε εκθέ­σεις ΜΚΟ προς τα Ηνω­μέ­να Έθνη».

Η FundaLatin 41 ολό­κλη­ρα χρό­νια δου­λεύ­ει στις πιο προ­βλη­μα­τι­κές περιο­χές της χώρας και τεκ­μη­ριώ­νο­ντας συγκε­κρι­μέ­νες πολι­τι­κές ενά­ντια στη φτώ­χεια σε τομείς που έγι­ναν σημα­ντι­κές κρα­τι­κές επεν­δύ­σεις. Πολ­λά απο­μέ­νουν να γίνουν, αλλά κανείς αντι­κει­με­νι­κός παρα­τη­ρη­τής δεν μπο­ρεί να αγνο­εί αυτή την πραγματικότητα.

Από την άλλη, ο Πρό­ε­δρος Maduro κατήγ­γει­λε πως η έκθε­ση Bachelet αγνό­η­σε ακό­μη και το σχέ­διο δια­νο­μής Τρο­φί­μων μέσω του Clap, και «αγνό­η­σε πλή­ρως το πρό­γραμ­μα δια­τρο­φής στα σχο­λεία από τότε που ξεκί­νη­σε η Επα­νά­στα­ση (PAE) όπως επί­σης και τις «κοι­νο­τι­κές κου­ζί­νες» (ΣΣ |> δημό­σια συσ­σί­τια, με ειδι­κά προ­γράμ­μα­τα για τα παιδιά).

Στη σχε­τι­κή κυβερ­νη­τι­κή δήλω­ση, τα διά­φο­ρα κεκτη­μέ­να του λαού, όπως πχ. μετα­ξύ άλλων «Το σύστη­μα των μηνιαί­ων εμβα­σμά­των σε χρή­μα (ΣΣ |> αφο­ρά τα δελ­τία Carnet de la Patria, που αυξή­θη­καν τελευ­ταία) τη γενι­κή επι­δό­τη­ση στο κόστος των υπη­ρε­σιών κοι­νής ωφέ­λειας (νερό, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, φυσι­κό αέριο, μετα­φο­ρές, δια­δί­κτυο), το δωρε­άν εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα, όπως επί­σης το σύστη­μα υγεί­ας και το καθο­λι­κό συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα και κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης».

Οι απόπειρες πραξικοπήματος

  • Που­θε­νά στην έκθε­ση της ΥΑ δεν ανα­φέ­ρο­νται οι επα­νει­λημ­μέ­νες εκκλή­σεις και από­πει­ρες στρα­τιω­τι­κής εξέ­γερ­σης που έκα­νε και συνε­χί­ζει ο Juan Guaidó, όπως στις 30 Απρι­λί­ου από το La Carlota, στο ανα­το­λι­κό Καρά­κας, συνο­δευό­με­νος από τον αρχη­γό της Voluntad Popular, Leopoldo Lopez.
  • Πολ­λοί οργα­νι­σμοί μίλη­σαν για τα «στα­βά μάτια» της Bachelet απέ­να­ντι στις από­πει­ρες πρα­ξι­κο­πή­μα­τος αλλά  και στις εκκλή­σεις για «ανυ­πα­κοή» και μη ανα­γνώ­ρι­ση των θεσμών της Βενε­ζου­έ­λας από διά­φο­ρους ηγέ­τες της αντι­πο­λί­τευ­σης μέσω των κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων και γενικότερα
  • Από την άλλη, ο διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νος Αμε­ρι­κα­νός δικη­γό­ρος και εμπει­ρο­γνώ­μο­νας στον τομέα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, Alfred de Zayas, υπο­στή­ρι­ξε ότι η έκθε­ση της ΥΑ «θα έπρε­πε να κατα­δι­κά­σει ξεκά­θα­ρα τη βία των ηγε­τών της αντι­πο­λί­τευ­σης της δεξιάς που ‑μετα­ξύ άλλων καλεί σε ξένη επέμ­βα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα».

Οικονομικός και εμπορικός αποκλεισμός

  • Η FundaLatin, επί­σης δήλω­σε πως λυπά­ται πολύ για την απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών, ενα­ντί­ον του λαού της Βενε­ζου­έ­λας και σημεί­ω­σε η ΥΑ «δεν ασχο­λή­θη­κε καν με το απάν­θρω­πο οικο­νο­μι­κό εμπάρ­γκο των ΗΠΑ που απο­τε­λεί πεμ­πτου­σία της τήρη­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στη χώρα».
  • Οι Ρώσοι σημεί­ω­σαν πως η Bachelet «είπε ‑σαν σχή­μα λόγου ότι οι κυρώ­σεις επι­δεί­νω­σαν την κρί­ση στη χώρα, αλλά δεν προ­έ­βη σε απαί­τη­ση ή έκκλη­ση να αρθούν».
  • Τέλος ο εκπρό­σω­πος της ΜΚΟ δήλω­σε: «Αν και η Bachelet συνα­ντή­θη­κε ακό­μη και με ασθε­νείς με χρό­νιες ασθέ­νειες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων παι­διών και εφή­βων που δεν μπό­ρε­σαν να συνε­χί­σουν τις θερα­πεί­ες και τις ιατρι­κές μετα­μο­σχεύ­σεις τους λόγω εμπάρ­γκο σε PDVSA και Citgo, που θέτει σε κίν­δυ­νο τη ζωή τους, οι περι­πτώ­σεις αυτές αγνο­ή­θη­καν και απορ­ρί­φθη­καν σ’ αυτή την έκθε­ση του OHCHR
Informe de Bachelet es un instrumento más del imperialismo contra Venezuela

Ο λαός στης Βενε­ζου­έ­λας Bachelet, σου τρα­γου­δά­ει την αλή­θεια: πως είσαι όργα­νο του ιμπεριαλισμού

με πλη­ρο­φο­ρί­ες από telesurtv.net και εδώ

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο