Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι είναι οι χιονοκαταιγίδες, πώς σχηματίζονται και γιατί συνοδεύονται από βροντές

Οι χιο­νο­κα­ται­γί­δες — ένα και­ρι­κό φαι­νό­με­νο που παρα­τη­ρεί­ται σε έντο­νες ψυχρές εισβο­λές — δημιουρ­γού­νται από νέφη κατα­κό­ρυ­φης ανά­πτυ­ξης (καται­γι­δο­φό­ρα νέφη), τα οποία περιέ­χουν παγο­κρυ­στάλ­λους και εκδη­λώ­νουν υετό στην επι­φά­νεια του εδά­φους με τη μορ­φή χιο­νιού, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες του meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Οι χιο­νο­κα­ται­γί­δες σχη­μα­τί­ζο­νται, όταν επι­κρα­τούν συν­θή­κες ατμο­σφαι­ρι­κής αστά­θειας. Αυτό συμ­βαί­νει όταν ο αέρας κοντά στο έδα­φος είναι θερ­μό­τε­ρος από τον υπερ­κεί­με­νο αέρα και έτσι, εξα­να­γκα­ζό­με­νος να ανέλ­θει, σχη­μα­τί­ζει νέφη. Όταν αυτή η θερ­μο­κρα­σια­κή δια­φο­ρά μετα­ξύ του αέρα κοντά στην επι­φά­νεια και του υπερ­κεί­με­νου αέρα είναι μεγά­λη, τότε αυτές οι ανο­δι­κές κινή­σεις είναι πιο βίαιες και έτσι μπο­ρούν να σχη­μα­τι­στούν νέφη κατα­κό­ρυ­φης ανά­πτυ­ξης. Οι έντο­νες αυτές ανο­δι­κές κινή­σεις μέσα στα καται­γι­δο­φό­ρα νέφη έχουν ως απο­τέ­λε­σμα τη δημιουρ­γία έντο­νων ανα­τα­ρά­ξε­ων και τις συγκρού­σεις μετα­ξύ των παγο­κρυ­στάλ­λων από τους οποί­ους απο­τε­λεί­ται το νέφος. Αυτές οι συγκρού­σεις έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την ανά­πτυ­ξη θετι­κά και αρνη­τι­κά φορ­τι­σμέ­νων παγο­κρυ­στάλ­λων που κατα­νέ­μο­νται σε διά­φο­ρες περιο­χές του νέφους και δημιουρ­γεί­ται ηλε­κτρι­κό δυνα­μι­κό είτε μέσα στο νέφος, είτε μετα­ξύ νέφους και εδάφους.

Συνή­θως με την ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε μια χιο­νο­κα­ται­γί­δα παρα­τη­ρεί­ται πιο έντο­νη λάμ­ψη από ό,τι στις απλές καται­γί­δες με βρο­χή, επει­δή το φως αντα­να­κλά­ται στις νιφά­δες. Επί­σης, η βρο­ντή από την ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια χιο­νο­κα­ται­γί­δας μπο­ρεί να ακού­γε­ται συνή­θως μόνο σε ακτί­να 3 έως 5 χιλιο­μέ­τρων από την ηλε­κτρι­κή εκκέ­νω­ση, καθώς οι νιφά­δες εμπο­δί­ζουν τη διά­δο­ση του ηχη­τι­κού κύματος.

Επί­σης κατά τη διάρ­κεια χιο­νο­κα­ται­γί­δων παρα­τη­ρεί­ται μεγα­λύ­τε­ρος ρυθ­μός χιο­νό­πτω­σης από ό,τι συνή­θως συμ­βαί­νει με τα πιο στρω­μα­τό­μορ­φα νέφη, κάτι που παρα­τη­ρή­θη­κε και σήμε­ρα στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και στην Αττική.

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο