Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι είπε τω Αννέτα (Καββαδία)!!!

«Είναι ανυ­πο­χώ­ρη­τη η προ­σή­λω­ση μας στο δίκαιο αίτη­μα των Παλαι­στί­νιων για την ανα­γνώ­ρι­ση παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα του 1967 και πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων, η βου­λεύ­τρια Β΄Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ — και γραμ­μα­τέ­ας της Ομά­δας Ελλη­νο­πα­λαι­στι­νια­κής Φιλί­ας της Βου­λής, Αννέ­τα Καβ­βα­δία, κατά τη συνά­ντη­ση της Ομά­δας με αντι­προ­σω­πεία του Εθνι­κού Παλαι­στι­νια­κού Συμ­βου­λί­ου που επι­σκέ­πτε­ται την Αθήνα.

Προ­φα­νώς, οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ νομί­ζουν πως απευ­θύ­νο­νται σε ηλί­θιους. Δεν εξη­γεί­ται αλλιώς το θρά­σος τους να βγά­ζουν ψηφί­σμα­τα και δεκά­ρι­κους υπέρ του παλαι­στι­νια­κού λαού, την στιγ­μή που στη­ρί­ζουν μια κυβέρ­νη­ση η οποία ανα­πτύσ­σει σχέ­σεις με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ. Την ίδια στιγ­μή που ο τότε υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης τους, Νίκος Κοτζιάς, κρά­τη­σε “ίσες απο­στά­σεις” από θύμα­τα και θύτες στη δολο­φο­νία δεκά­δων άοπλων Παλαι­στι­νί­ων από τον ισραη­λι­νό στρα­τό, ζητώ­ντας “αυτο­συ­γκρά­τη­ση”, οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για το λαό της Παλαιστίνης!

Τη στιγ­μή που η πολι­τι­κή-οικο­νο­μι­κή-στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία της Κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το κρά­τος δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, είναι συνε­νο­χή στο διαρ­κές έγκλη­μα στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη. Είναι ένας ακό­μα μοχλός της ισραη­λι­νής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στους Παλαι­στί­νιους. Είτε πρό­κει­ται για τον εξο­ντω­τι­κό απο­κλει­σμό είτε σχε­δόν καθη­με­ρι­νές εν ψυχρώ δολοφονίες.

Υπο­κρι­σία, πολι­τι­κός τυχο­διω­κτι­σμός από υπη­ρέ­τες της πιο χυδαί­ας πολι­τι­κής σε βάρος του λαού μας και των άλλων λαών.

ΥΓ: Κυρία Καβ­βα­δία, θα εφαρ­μό­σε­τε την ομό­φω­νη από­φα­ση της Βου­λής, του Δεκέμ­βρη 2015, για την ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους; Ανυ­πο­χώ­ρη­τα στις… Ισραη­λι­νές καλένδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο