Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι θα γίνει με τις αναφορές σε ζώδια και σε ωροσκόπια στα σχολικά βιβλία γλώσσας;

Γρά­φει ο Γεώρ­γιος Λιανός 

Είχε ξανα­γρα­φεί, από την ίδια γρα­φί­δα, κεί­με­νο που αφο­ρού­σε το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα [1].
Ωστό­σο, το αυτί δεν ενο­χλεί­ται κανε­νός, καθώς ελά­χι­στοι έχουν δώσει την δέου­σα σημα­σία. Τα σχο­λι­κά βιβλία γλώσ­σας και νεο­ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας και λογο­τε­χνί­ας του δημο­τι­κού και του γυμνα­σί­ου είναι άθλια και απα­ρά­δε­κτα. Ειδι­κό­τε­ρα, μπο­ρούν να χαρα­κτη­ρι­στούν και ως περιο­δι­κά ποι­κί­λης ύλης. Διδά­σκο­νται από τη σχο­λι­κή περί­ο­δο 2006–2007 και παρά τις τότε αντι­δρά­σεις και από κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα [2]. Τα ζώδια είναι ακό­μη εκεί και διδά­σκο­νται απλό­χε­ρα στους μαθη­τές του γυμνα­σί­ου, μέσα από τα βιβλία της αγο­ράς του αντα­γω­νι­σμού, αλλά και των συμ­φε­ρό­ντων των λίγων και εκλεκτών.

Εδώ έχου­με το σχο­λι­κό βιβλίο νεο­ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας της Α΄ γυμνα­σί­ου και συγκε­κρι­μέ­να το βιβλίο μαθη­τή. Αν κάποιος περι­η­γη­θεί στη σελί­δα 21 θα παρα­τη­ρή­σει στο κάτω μέρος της σελί­δας ένα μικρό κόμικς με διά­λο­γο ενός παι­διού με τη μητέ­ρα του. Το παι­δί δυσα­να­σχε­τεί με το γεγο­νός πως αρχί­ζει το σχο­λείο και πως πρέ­πει να ξανα­πά­ει σε αυτό. Παρα­πο­νιέ­ται στη μητέ­ρα του λέγο­ντας τα εξής: « Τρε­λά­θη­κες που θα πάω σχο­λείο σήμε­ρα; Το λέει καθα­ρά: Οι Ζυγοί θα περά­σουν κρί­ση στα επαγ­γελ­μα­τι­κά τους». Με αυτό το κόμικς και τον διά­λο­γο που αρμό­ζει για περιο­δι­κά κου­τσο­μπο­λιού, θεω­ρούν οι κύριοι του Ινστι­τού­του Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής και του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, ότι διδά­σκουν τον τρό­πο δομής και αρχής των προ­τά­σε­ων, εκτός αν θέλουν να αστεϊ­στούν μετα­ξύ τους και να κάνουν πλά­κα με παι­διά γυμνασίου.

Το εικο­νι­ζό­με­νο πιτσι­ρί­κι, όπως και όλα μαθαί­νουν από το σχο­λι­κό βιβλίο λοι­πόν, να ρυθ­μί­ζουν τη ζωή τους στη­ρι­ζό­με­να στις αστρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις των αστρο­λό­γων. Το ελλη­νι­κό κρά­τος θεω­ρεί ορθό και καλό να διδά­σκο­νται έμμε­σα και άμε­σα τα ζώδια και η αστρο­λο­γία. Όλοι γνω­ρί­ζουν, ότι όλα περ­νούν μηνύ­μα­τα, τρό­πους και στά­σεις ζωής. Επο­μέ­νως, αφού πάρουν ένα πρώ­το μάθη­μα στην Α’ γυμνα­σί­ου, στην Γ’ γυμνα­σί­ου ανα­λαμ­βά­νει ο ειδι­κός τηλε­α­στρο­λό­γος, τηλε­μπουρ­δο­λό­γος Κώστας Λεφά­κης να τα μυή­σει πιο βαθιά στο σύμπαν της αστρο­λο­γί­ας και των ζωδί­ων. Ο Κώστας Λεφά­κης φιλο­ξε­νεί­ται και ανθο­λο­γεί­ται με κεί­με­νό του στο σχο­λι­κό βιβλίο, από το ελλη­νι­κό κράτος.

Από τα βιβλία γλώσ­σας του δημο­τι­κού και νεο­ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας του γυμνα­σί­ου απου­σιά­ζουν οι κορυ­φαί­οι Έλλη­νες και ξένοι λογο­τέ­χνες (Σολω­μός, Κάλ­βος, Βαλα­ω­ρί­της, Πολυ­λάς, Λασκα­ρά­τος, Μαβί­λης Δρο­σί­νης, Καμπάς, Παλα­μάς, Πολέ­μης, Καρυω­τά­κης, Βάρ­να­λης, Σεφέ­ρης, Ελύ­της, Εγγο­νό­που­λος, Εμπει­ρί­κος. Ρίτσος, Βρετ­τά­κος, Ανα­γνω­στά­κης, Λει­βα­δί­της, Κατσα­ρός, Παπ­πάς, Θασί­της Αξιώ­τη, Βικτω­ρία Θεο­δώ­ρου, Βιζυ­η­νός, Παπα­δια­μά­ντης, Νιρ­βά­νας, Καρ­κα­βί­τσας Ροϊ­δης, Μητσά­κης, Βου­τυ­ράς, Κον­δυ­λά­κης, Θεο­τό­κης Καζαν­τζά­κης, Θέμος Κορ­νά­ρος, Κατη­φό­ρης, Τερ­ζά­κης, Βενέ­ζης, Καρα­γά­τσης, Μυρι­βή­λης, Λου­ντέ­μης, Πολί­της). Απου­σιά­ζουν και οι αρχαί­οι Έλλη­νες συγ­γρα­φείς, το δημο­τι­κό τρα­γού­δι, η Κρη­τι­κή και Μετα­βυ­ζα­ντι­νή Λογοτεχνία.

Καθώς, τα σχο­λι­κά βιβλία και δη αυτά της γλώσ­σας είναι πια περιο­δι­κά ρυπα­ρού τύπου, τα παι­διά των απλών πολι­τών και του λαού καλό είναι να είναι να μάθουν να ανα­ζη­τούν την τύχη και το μέλ­λον τους στους αστρο­λό­γους, τους καφε­μά­ντεις, τους χει­ρο­μά­ντεις και στα χαρ­τιά. Την ώρα που η φτώ­χεια και η εξα­θλί­ω­ση σπέρ­νε­ται κάθε επί­πε­δο και τομέα, την ώρα που το αγα­θό της παι­δεί­ας μετα­τρέ­πε­ται σε προ­νό­μιο για τους έχο­ντες μεγά­λη τσέ­πη να πλη­ρώ­σουν, τα σχο­λι­κά βιβλία προ­τεί­νουν τον κατάλ­λη­λο τρό­πο να σχε­διά­σει ένα παι­δί και ένας νέος το μέλ­λον του. Νοση­ρά και άθλια προ­ϊ­ό­ντα, προ­σφέ­ρο­νται σε αυτούς, οι οποί­οι δεν είναι γόνοι τρα­πε­ζι­τών και εφο­πλι­στών προ­σφέ­ρει  το ελλη­νι­κό κρά­τος. Δεν υπάρ­χουν Έλλη­νες συγ­γρα­φείς, λογο­τέ­χνες και φιλό­σο­φοι. Μόνον ο Κώστας Λεφά­κης. τον οποίο το ελλη­νι­κό κρά­τος τον θεω­ρεί σημα­ντι­κό, διό­τι πιθα­νόν κατά την κρί­ση των κρα­νιο­κε­νών είναι επι­φα­νείς και μεγά­λος αστρο­λό­γος. Άρα και κατάλ­λη­λος για σχο­λι­κό ανάγνωσμα.

Το καθε­τί ακό­μα και ένα σημείο στί­ξης ασκεί σημα­ντι­κή και σοβα­ρή επί­δρα­ση στα παι­διά. Ότι βλέ­πουν, ακούν και δια­βά­ζουν τα παι­διά το κατα­γρά­φουν στο νου τους. Κάθε συμπε­ρι­φο­ρά και κάθε δρά­ση του οποιου­δή­πο­τε δια­μορ­φώ­νει τις συνει­δή­σεις και τους χαρα­κτή­ρες των μελ­λο­ντι­κών ανθρώ­πων. Το ελλη­νι­κό κρά­τος λοι­πόν έχει επι­λέ­ξει από το 2006–2007 να θεω­ρεί λογι­κό και σώφρον την ενα­σχό­λη­ση των παι­διών με τα ζώδια και τους αστρο­λό­γους. Θα πει κανείς τι θα προ­τεί­να­τε εσείς. Απά­ντη­ση: Μια παι­δεία αγω­νι­στι­κή, αντά­ξια του λαού και των αγώ­νων του, ένα σχο­λείο ανοι­κτό, φλο­γε­ρό, αντι­στα­σια­κό με μαθη­τές που θα διεκ­δι­κή­σουν από κάθε θέση το μέλ­λον τους και θα ανα­τρέ­ψουν την βαρ­βα­ρό­τη­τα. Οι κάθε λογής χρυ­σο­κάν­θα­ροι προ­σπα­θούν να  επι­βάλ­λουν παντού τη λογι­κή της κερ­δο­φο­ρί­ας των εχό­ντων. Οφει­λή και χρέ­ος η διαρ­κής πάλη του λαού και των πολι­τών στο δρό­μο και στο πεζο­δρό­μιο για να διεκ­δι­κη­θούν τα αυτονόητα.

PDF Logo

KKE: Το ενιαίο Δωδε­κά­χρο­νο Σχο­λείο Σύγ­χρο­νης Γενι­κής Παιδείας

https://solidaritywebradio.gr/zodia-kai-oroskopia-me-tin-ypografi-toy-kosta-lefaki-prosfora-stoys-mathites-toy-giorgoy-lianoy/

https://kalamatajournal.gr/koinonia/apopseis/item/21576-zwdia-kai-wroskopia-me-thn-ypografh-toy-kwsta-lefakh-prosfora-stoys-mathhtes

 https://www.rizospastis.gr/storyGrouping.do?format=detail&grouping=15

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο