Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι θα ισχύσει φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις — Δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα

Λίγο περισ­σό­τε­ρο από τρεις εβδο­μά­δες μένει από την έναρ­ξη των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων για τους πάνω από 100.000 φετι­νούς υπο­ψή­φιους όλων των κατη­γο­ριών. Το διά­στη­μα 14–22 Ιου­νί­ου θα εξε­τα­στούν οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων και από 15 μέχρι 28 Ιου­νί­ου των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκείων.

Η χρο­νιά που πέρα­σε ήταν δύσκο­λη και απαι­τη­τι­κή λόγω των ιδιαι­τέ­ρων συν­θη­κών της παν­δη­μί­ας. Το μεν υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­χώ­ρη­σε στη μεί­ω­ση της εξε­τα­στέ­ας ύλης και δημιούρ­γη­σε τηλε­φω­νι­κές γραμ­μές παρο­χής πλη­ρο­φο­ριών για τις εξε­τά­σεις και ψυχο­κοι­νω­νι­κής στή­ρι­ξης των μαθη­τών. Αυτά όμως δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τα ουσια­στι­κά προ­βλή­μα­τα των μαθη­τών και των οικο­γε­νειών τους, δεδο­μέ­νου ότι οι φετι­νοί υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών βρί­σκο­νται σε διαρ­κές άγχος και ανη­συ­χία. Έχουν φτά­σει ως εδώ βγά­ζο­ντας την ύλη μέσα από μια οθό­νη, με ελλεί­ψεις καθη­γη­τών ‑ακό­μα και σε πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα, με τους ίδιους ή τις οικο­γέ­νειές τους να νοσούν από τον κορο­νο­ϊό. Σαν να μην έφτα­ναν όλα αυτά, καλού­νται να εξε­τα­στούν για πρώ­τη φορά, λες και είναι πει­ρα­μα­τό­ζωα, με το νέο σύστη­μα που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση εν μέσω αντι­δρά­σε­ων από το σύνο­λο της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας και αφή­νει εκτός ΑΕΙ χιλιά­δες μαθητές.

Ένα κρί­σι­μο ζήτη­μα ενό­ψει των Πανελ­λη­νί­ων είναι το γεγο­νός ότι για τα Λύκεια η σχο­λι­κή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νε­ται  την Παρα­σκευή 11 Ιου­νί­ου και τρεις μέρες μετά ξεκι­νά η δια­δι­κα­σία των Εξε­τά­σε­ων. Γι’ αυτό το αίτη­μα της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Ελλά­δος (ΑΣΓΜΕ) προς το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. «Το γεγο­νός ότι το σχο­λι­κό έτος για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση έχει παρα­τα­θεί μέχρι τις 11 Ιου­νί­ου δημιουρ­γεί μεγά­λη ανη­συ­χία στους γονείς και στα παι­διά για το τι θα γίνει σε περί­πτω­ση που βρε­θεί θετι­κό κρού­σμα σε μαθη­τή ή εκπαι­δευ­τι­κό μετά τις 30 Μαΐ­ου, οπό­τε, με βάση τα πρω­τό­κολ­λα, θα πρέ­πει να κλεί­σει ολό­κλη­ρο το τμή­μα και οι μαθη­τές, εφό­σον μπουν σε καρα­ντί­να για 15 μέρες, θα πρέ­πει να εξε­τα­στούν τον Σεπτέμ­βριο. Το πρό­βλη­μα μεγα­λώ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο αν βρε­θούν θετι­κά κρού­σμα­τα σε παρα­πά­νω μαθη­τές ή εκπαι­δευ­τι­κούς και χρεια­στεί να κλεί­σει ολό­κλη­ρο το σχο­λείο. Θεω­ρού­με ότι αν τα μαθή­μα­τα της Γ΄ Λυκεί­ου ολο­κλη­ρω­θούν στις 30 Μαΐ­ου, τότε, ακό­μα κι αν υπάρ­ξει θετι­κό κρού­σμα έστω και την τελευ­ταία μέρα, το χρο­νι­κό περι­θώ­ριο που ορί­ζουν τα σχε­τι­κά πρω­τό­κολ­λα για 15 μέρες καρα­ντί­νας είναι αρκε­τό ώστε να μην απο­κλει­στεί κανείς μαθη­τής από τις εξε­τά­σεις του Ιου­νί­ου» (Ένα  πιθα­νό πρό­βλη­μα επί­σης, είναι η υπο­χρε­ω­τι­κή καρα­ντί­να στην περί­πτω­ση που έλθουν σε επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα).

Κρί­σι­μο ζήτη­μα, σε μια χρο­νιά που, με ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου, δεν έγι­νε ομα­λά η προ­ε­τοι­μα­σία των υπο­ψη­φί­ων, να μην υπάρ­ξουν πει­ρα­μα­τι­σμοί και ασά­φειες στη δια­τύ­πω­ση των θεμά­των (δια­τύ­πω­ση και ζητούμενα).

Τα νέα δεδομένα των Εξετάσεων

Τι και­νούρ­γιο θα ισχύ­σει για φέτος. Η κατά­θε­ση δυο μηχα­νο­γρα­φι­κών, η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ), η αύξη­ση του αριθ­μού των εισα­κτέ­ων σε κάποιες σχο­λές, η μεί­ω­ση σε άλλες, η ενη­μέ­ρω­ση των υπο­ψη­φί­ων με SMS, απο­τε­λούν κάποιες από τις αλλα­γές που απο­φά­σι­σε το υπουρ­γείο. Επί­σης, επα­νέρ­χο­νται οι Συντε­λε­στές Βαρύ­τη­τας του 2019 για τον υπο­λο­γι­σμό των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων στις Πανελ­λα­δι­κές Εξετάσεις.

Κατάθεση δυο μηχανογραφικών

Δίνε­ται για πρώ­τη φορά φέτος, η δυνα­τό­τη­τα για υπο­βο­λή παράλ­λη­λου μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου για τη φοί­τη­ση σε δημό­σιο Ι.Ε.Κ. Συνε­πώς, ένας/μια υπο­ψή­φιος μπο­ρεί να υπο­βά­λει παράλ­λη­λα μηχα­νο­γρα­φι­κό για είσο­δο σε ΑΕΙ, βάσει της επί­δο­σής του/της στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και μηχα­νο­γρα­φι­κό για εγγρα­φή σε δημό­σιο ΙΕΚ βάσει του απο­λυ­τη­ρί­ου του/της και επι­πλέ­ον κρι­τη­ρί­ων, σύμ­φω­να με τον κανο­νι­σμό λει­τουρ­γί­ας των ΙΕΚ.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουρ­γείο προ­χώ­ρη­σε στη θέσπι­ση Συντε­λε­στών Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.) σχο­λών, τμη­μά­των ή εισα­γω­γι­κών κατευ­θύν­σε­ων, καθώς και Συντε­λε­στών Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.) ειδι­κών μαθη­μά­των και πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών για την εισα­γω­γή των υπο­ψη­φί­ων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Οι συντε­λε­στές ορί­στη­καν από το εκά­στο­τε Πανε­πι­στη­μια­κό Ίδρυ­μα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποί­ων προ­έ­κυ­ψε η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ). Για την εισα­γω­γή υπο­ψη­φί­ων σε ΑΕΙ απαι­τεί­ται η επί­τευ­ξη στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις βαθ­μο­λο­γι­κής επί­δο­σης ίσης ή μεγα­λύ­τε­ρης της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής ανά Σχο­λή, Τμή­μα ή εισα­γω­γι­κή κατεύ­θυν­ση. Η ΕΒΕ δια­μορ­φώ­νε­ται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων στα τέσ­σε­ρα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα ανά επι­στη­μο­νι­κό πεδίο, ο οποί­ος πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται με συντε­λε­στή. Ο συντε­λε­στής βρί­σκε­ται εντός του δια­στή­μα­τος ελά­χι­στης και μεγί­στης τιμής, που έχει δια­μορ­φω­θεί στο εύρος μετα­ξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελά­χι­στη και μέγι­στη τιμή του συντε­λε­στή της ΕΒΕ των ειδι­κών μαθη­μά­των ή πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών έχουν ορι­στεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Προ­κρί­θη­κε η ΕΒΕ σε ποσο­στό και όχι σε από­λυ­το μέγε­θος, π.χ. 10, εξη­γεί το υπουρ­γείο, «για να μην εξαρ­τά­ται το ποσο­στό επιτυχόντων/αποτυχόντων κάθε χρό­νο από την εκά­στο­τε ευκολία/δυσκολία των θεμά­των». Επί­σης, δεν είναι η ίδια η ΕΒΕ για όλα τα τμή­μα­τα, για­τί «τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών δια­φέ­ρουν, και χρειά­ζε­ται να μπο­ρούν να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν οι ακα­δη­μαϊ­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις εισα­γω­γής σ’ αυτά», προ­σθέ­τει μετα­ξύ άλλων το υπουργείο.

Αριθμός εισακτέων, αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός εισα­κτέ­ων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022, ανέρ­χε­ται σε 77.415, μειω­μέ­νος κατά 550 θέσεις σε σχέ­ση με πέρυ­σι. Αύξη­ση θέσε­ων σημειώ­νε­ται στο Δημο­κρί­τειο Πανε­πι­στή­μιο Θρά­κης, στο Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου και στο Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, καθώς και σε Τμή­μα­τα «με ανα­με­νό­με­νη αύξη­ση της απορ­ρό­φη­σης των απο­φοί­των τους από την αγο­ρά εργα­σί­ας», όπως π.χ. στα Τμή­μα­τα Επι­στη­μών Αγω­γής στην Πρώ­ι­μη και Παι­δι­κή Ηλι­κία, στα Τμή­μα­τα Νηπια­γω­γών, στα Τμή­μα­τα Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στην Κτη­νια­τρι­κή, επι­ση­μαί­νει το υπουργείο.

Η μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση κατα­γρά­φε­ται στο Πανε­πι­στή­μιο Πατρών, από 7.020 πέρυ­σι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγ­χω­νεύ­σε­ων τμη­μά­των του.

Μείωση εξεταστέας ύλης, επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας

Λόγω των έκτα­κτων συν­θη­κών της παν­δη­μί­ας, από τις αρχές του 2021 το υπουρ­γείο επα­να­κα­θό­ρι­σε την εξε­τα­στέα ύλη με μεί­ω­ση σε όλα τα πανελ­λα­δι­κά εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα στην Γ’ τάξη. Επι­πλέ­ον, είχαν στα­λεί κατά τη διάρ­κεια της χρο­νιάς ανα­λυ­τι­κές οδη­γί­ες σχε­τι­κά με τα κεντρι­κά σημεία της ύλης μαθη­μά­των όλων των τάξεων.

Για τον προσ­διο­ρι­σμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι Συντελεστές Βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού (ΟΠ) που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο, όπως ίσχυε και το 2019. Για παρά­δειγ­μα, στο 1ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) Αρχαία Ελλη­νι­κά Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 1,3 και Ιστορία Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 0,7. Στο 2ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Μαθη­μα­τι­κά Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 1,3 και Φυσι­κή Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 0,7. Στο 3ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Βιολογία Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 1,3 και Χημεία Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 0,7. Στο 4ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Μαθη­μα­τι­κά Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 1,3 και Οικονομία Προ­σα­να­το­λι­σμού με συντε­λε­στή 0,7.

Τι προβλέπεται για όσους θα είναι άρρωστοι

Εάν ασθε­νή­σει κάποιος υπο­ψή­φιος στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, θα του δοθεί η δυνα­τό­τη­τα να εξε­τα­στεί τον Σεπτέμ­βριο. Ανα­μέ­νε­ται ανα­λυ­τι­κό πρω­τό­κολ­λο, όταν συζη­τη­θεί με την αρμό­δια επι­τρο­πή των ειδι­κών. Επί­σης, οι συν­θή­κες διε­ξα­γω­γής των Πανελ­λα­δι­κών θα ανα­κοι­νω­θούν όσο πλη­σιά­ζει ο και­ρός των εξε­τά­σε­ων, καθώς θα καθο­ρι­στεί από την πορεία της πανδημίας.

Πρέ­πει όμως να αρθούν οι περιο­ρι­σμοί για τις επα­να­λη­πτι­κές εξε­τά­σεις για τους μαθη­τές που θα ασθε­νή­σουν ή που θα μπουν σε καρα­ντί­να. Να εξε­τά­ζο­νται μόνο στο μάθη­μα που δεν εξε­τά­στη­καν λόγω ασθέ­νειας και όχι σε όλα εξαρ­χής. Να δημιουρ­γη­θούν εξε­τα­στι­κά κέντρα ανά νομό.

Αυτο­νό­η­το είναι ότι θα πρέ­πει να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας στα εξε­τα­στι­κά κέντρα (ολι­γά­ριθ­μα τμή­μα­τα, απο­στά­σεις, συχνές απο­λυ­μάν­σεις, αερι­σμός, προ­μή­θεια αντι­ση­πτι­κών δια­λυ­μά­των και μασκών).

Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

Από φέτος θα γίνε­ται ενη­μέ­ρω­ση των υπο­ψη­φί­ων Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων με γρα­πτό μήνυ­μα στο κινη­τό τους για τη βαθ­μο­λο­γία τους και για το τμή­μα ή σχο­λή επι­τυ­χί­ας τους.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο