Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι ισχύει για τις εκλογές της 25ης Ιούνη;

Ούτε «δεύ­τε­ρος γύρος», ούτε «επα­να­λη­πτι­κές» είναι οι εκλο­γές της 25ης Ιού­νη, όπως δια­χέ­ε­ται από διά­φο­ρα επι­τε­λεία, προ­κει­μέ­νου να μπερ­δέ­ψουν τους ψηφο­φό­ρους και να εγκλω­βί­σουν τον λαό σε πλα­στά διλήμ­μα­τα. Δεν πρό­κει­ται δηλα­δή για μια εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία η οποία «αφο­ρά» τα δύο πρώ­τα κόμ­μα­τα, αλλά για μια νέα εκλο­γι­κή μάχη, που θα δώσει νέα απο­τε­λέ­σμα­τα για όλα τα κόμματα.

Τι ακρι­βώς ισχύ­ει λοι­πόν για τις νέες εκλογές;

Πρώ­τον, πρό­κει­ται για βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χουν όλα τα κόμ­μα­τα που πήραν μέρος στις εκλο­γές της περα­σμέ­νης Κυρια­κής, ανε­ξάρ­τη­τα από το εκλο­γι­κό τους αποτέλεσμα.

Δεύ­τε­ρον, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των επερ­χό­με­νων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της 25ης Ιού­νη θα απο­τυ­πώ­σουν εκ νέου για κάθε κόμ­μα την εκλο­γι­κή του δύνα­μη, τις ψήφους δηλα­δή και το ποσο­στό του. Με βάση αυτόν τον συσχε­τι­σμό συγκρο­τεί­ται η επό­με­νη Βου­λή από τις 26 Ιού­νη για τα επό­με­να τέσ­σε­ρα χρόνια.

Τρί­τον, οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιού­νη διε­ξά­γο­νται κανο­νι­κά σε όλη τη χώρα, σε όλες τις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες, με όλα τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Εκεί που ψηφί­σα­με την περα­σμέ­νη Κυρια­κή θα ψηφί­σου­με και στις 25 Ιούνη.

Τέταρ­τον, οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιού­νη διε­ξά­γο­νται με νέα ψηφο­δέλ­τια για κάθε κόμ­μα. Αυτό σημαί­νει ότι δεν χρη­σι­μο­ποιού­με τα παλιά (της 21ης Μάη), για­τί θα βγουν άκυρα.

Πέμ­πτον, δεν βάζου­με σταυ­ρό, για­τί η εκλο­γή των βου­λευ­τών γίνε­ται με τη δια­δι­κα­σία της λίστας, λόγω της μικρής χρο­νι­κής από­στα­σης από τις προη­γού­με­νες εκλο­γές. Τη λίστα καταρ­τί­ζει το κάθε κόμ­μα, κατά πάγια τακτι­κή με βάση τους σταυ­ρούς που πήρε ο κάθε βου­λευ­τής στις πρό­σφα­τες εκλογές.

Έκτον, οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιού­νη διε­ξά­γο­νται με άλλο εκλο­γι­κό νόμο από αυτές της 21ης Μάη. Συγκε­κρι­μέ­να, διε­ξά­γο­νται με τον νόμο της «ενι­σχυ­μέ­νης ανα­λο­γι­κής», που προ­βλέ­πει «μπό­νους» 40 εδρών για το πρώ­το κόμ­μα, σε μία ακό­μα καλ­πο­νο­θευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, που στε­ρεί έδρες από όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα. Γι’ αυτό η κάθε ψήφος στο ΚΚΕ είναι ακό­μα πιο κρί­σι­μη. Μόνο αν είναι πιο ενι­σχυ­μέ­νο το ΚΚΕ, σε κάθε εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια και πανελ­λα­δι­κά, θα μπο­ρέ­σει να δια­τη­ρή­σει τους 26 βου­λευ­τές ή να εκλέ­ξει κι άλλους, όπως για παρά­δειγ­μα σε περιο­χές όπου έχα­σε την έδρα για μερι­κές ψήφους.

Έβδο­μον, στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιού­νη ψηφί­ζουν όσοι έχουν εκλο­γι­κό δικαί­ω­μα, είτε συμ­με­τεί­χαν στις εκλο­γές της 21ης Μάη είτε όχι. Επο­μέ­νως, από τώρα χρειά­ζε­ται να κανο­νι­στούν οι απα­ραί­τη­τες άδειες εργα­σί­ας, να κλει­στούν εισι­τή­ρια, να εξα­σφα­λι­στεί με κάθε τρό­πο η μετα­κί­νη­ση, έτσι ώστε να μη χαθεί ούτε μία ψήφος για το ΚΚΕ.

Καμία επα­νά­παυ­ση λοι­πόν… Όλοι στις κάλ­πες, με ΚΚΕ δαγκω­τό παντού!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο