Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι κατέθεσε στη ΓΑΔΑ η φερόμενη ως ψυχολόγος της 20χρονης που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά

«Εγώ δεν παρου­σιά­στη­κα ως ψυχο­λό­γος στην 20χρονη κοπέ­λα. Έχω το “Κέντρο θερα­πευ­τι­κής ύπνω­σης, ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κών και συμ­βου­λευ­τι­κών προ­σεγ­γί­σε­ων” με άδεια από το Επι­με­λη­τή­ριο Αθη­νών», ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, η 60χρονη γυναί­κα, που φέρε­ται ότι βοη­θού­σε ψυχο­λο­γι­κά την κοπέ­λα που δολο­φο­νή­θη­κε μέσα στο σπί­τι της, στα Γλυ­κά Νερά, στην κατά­θε­σή της στους αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από αστυ­νο­μι­κές πηγές.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, η 60χρονη, που κλή­θη­κε στην Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί εάν δια­θέ­τει πτυ­χίο ψυχο­λο­γί­ας και άδειας άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος και όχι για να κατα­θέ­σει αν γνω­ρί­ζει κάτι σχε­τι­κά με τη δολο­φο­νία της 20χρονης, δεν παρου­σί­α­σε στους αστυ­νο­μι­κούς κάποιο πτυ­χίο, αλλά μια σει­ρά από πιστο­ποι­η­τι­κά παρα­κο­λού­θη­σης δια­φό­ρων σεμιναρίων.

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι η γυναί­κα παρέ­μει­νε στην ΓΑΔΑ για περί­που δύο ώρες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο