Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι λες τώρα…

… στο Λίβερ­πουλ το 1842 το μέσο προσ­δό­κι­μο ζωής για τους εργά­τες δεν ξεπερ­νού­σε τα 15 χρόνια!!!

… το 1900 στις ΗΠΑ εργά­ζο­νταν επί­ση­μα στη βιο­μη­χα­νία 2.000.000 παι­διά κάτω των 15 ετών και τα ίδια εκεί­να χρό­νια δολο­φο­νού­σαν κατά εκα­το­ντά­δες εργά­τες επει­δή αντι­δρού­σαν στη μεί­ω­ση των απο­δο­χών τους!!!

… κι ενώ η εξου­σία των καπι­τα­λι­στών είχε εδραιω­θεί για τα καλά αφού μετρού­σε πάνω από έναν αιώνα!!!…

… ναι αλλά ο Σοσια­λι­σμός απέ­τυ­χε αφού δεν κατά­φε­ρε από τη πρώ­τη μέρα της εξου­σί­ας του να κάνει από­λυ­τα ευτυ­χι­σμέ­νους ΟΛΟΥΣ τους κατοί­κους των Χωρών που εξουσίαζε…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο