Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι τον θέλετε τον Τσαϊκόφσκι και τα Μπολσόι; Δώστε στο λαό… Ζελένσκι!

Τα Μπολ­σόϊ και η «λίμνη των κύκνων» φεύ­γουν, ο… Ζελέν­σκι έρχεται!

Μπο­ρεί στο πλαί­σιο της αντι­ρω­στι­κής υστε­ρί­ας να μπαί­νουν στον πάγο η μου­σι­κή του Τσαϊ­κόφ­σκι και τα μπα­λέ­τα της «Λίμνης των Κύκνων», αλλά η ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση ανα­μέ­νε­ται να δώσει στο λαό άφθο­νες δόσεις… ουκρα­νι­κής κωμω­δί­ας. Και όχι μιας οποια­δή­πο­τε κωμω­δί­ας, αλλά της σει­ράς που έκα­νε διά­ση­μο τον ουκρα­νό πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Έτσι, όπως δια­βά­σα­με πρό­σφα­τα, η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη σει­ρά «Υπη­ρέ­της του λαού» που ανέ­δει­ξε το… ταλέ­ντο του Ζελέν­σκι έρχε­ται στον ΑΝΤ1 την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα στις 21:00.

Το… απαύ­γα­σμα αυτό του «πολι­τι­σμού» θα παρου­σιά­ζε­ται κάθε Δευ­τέ­ρα, Τρί­τη, Τετάρ­τη και Πέμ­πτη από το εν λόγω τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι. Στην σει­ρά, ο Ζελέν­σκι ενσαρ­κώ­νει έναν απλό άνθρω­πο, του οποί­ου ο ρόλος εξε­λίσ­σε­ται σε έναν ηρω­ι­κό και λατρε­μέ­νο ηγέτη.

Πρό­κει­ται για το άκρων άωτο της προ­πα­γάν­δας με σκο­πό να παρου­σια­στεί με θετι­κό τρό­πο στο ελλη­νι­κό κοι­νό η αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας και η μαριο­νέ­τα που παρι­στά­νει τον «ηγέ­τη του έθνους».

Κι’ αν στο εν λόγω σήριαλ ο Ζελέν­σκι υπο­δύ­ε­ται τον «υπη­ρέ­τη του λαού», στην πραγ­μα­τι­κή ζωή το μόνο που υπη­ρε­τεί είναι τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της ουκρα­νι­κής ολι­γαρ­χί­ας που λυμαί­νε­ται τον πλού­το στην ταλαι­πω­ρη­μέ­νη αυτή χώρα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο