Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ: Καταδικάζει την εισβολή και κατάληψη των κεντρικών γραφείων του Σουδανικού ΚΚ

Την αλλη­λεγ­γύη του με το Σου­δα­νι­κό ΚΚ, εκφρά­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του για την εισβο­λή και κατά­λη­ψη των κεντρι­κών γρα­φεί­ων του Σου­δα­νι­κού ΚΚ.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ακόμη:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη βάρ­βα­ρη εισβο­λή και κατά­λη­ψη της κεντρι­κής έδρας του Σου­δα­νι­κού ΚΚ στην πρω­τεύ­ου­σα της χώρας, Χαρ­τούμ, από τις Δυνά­μεις Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης (του στρα­τη­γού Μοχά­μεντ Χαμντάν Ντα­γκά­λο), το από­γευ­μα της 25ης Μαΐ­ου, που έγι­νε με τις πλά­τες των εγχώ­ριων και ξένων συμ­μά­χων τους.

Εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του με το Σου­δα­νι­κό ΚΚ που πρω­το­στα­τεί στην πάλη του λαού του Σου­δάν για την κατά­κτη­ση των οικο­νο­μι­κών, κοι­νω­νι­κών και δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των του, για τη δια­μόρ­φω­ση προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων ώστε να γίνει ο ίδιος κυρί­αρ­χος στον τόπο του.

Απαι­τεί την άμε­ση απο­χώ­ρη­ση των εισβο­λέ­ων από την έδρα του Σου­δα­νι­κού ΚΚ και την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Κάτω τα χέρια από τους κομ­μου­νι­στές του Σουδάν!»

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο