Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ: Το νομοσχέδιο «αναιρεί στην ουσία το συνταγματικό δικαίωμα του “συνέρχεσθαι”»

«Το νομο­σχέ­διο που κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή και που έρχε­ται για ψήφι­ση αύριο αναι­ρεί στην ουσία το συνταγ­μα­τι­κό δικαί­ω­μα του “συνέρ­χε­σθαι”», σημειώ­νει σε ψήφι­σμά της, η Συνέ­λευ­ση του Τμή­μα­τος Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

Στο ψήφι­σμα που εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία, σημειώνεται:

«Η προ­σαρ­μο­γή επί το αυστη­ρό­τε­ρο προ­βλέ­ψε­ων του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος του 1971 περί υπαί­θριων συνα­θροί­σε­ων οδη­γεί στην αφυ­δά­τω­ση των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των που κατο­χυ­ρώ­νει το Σύνταγ­μα και πιο ειδι­κά το δικαί­ω­μα των πολι­τών στην δια­μαρ­τυ­ρία. Απο­τε­λεί ένα ακό­μα βήμα προς την ακύ­ρω­ση των συνταγ­μα­τι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νων δικαιω­μά­των των πολι­τών. Η ποι­νι­κο­ποί­η­ση –με εξο­ντω­τι­κές μάλι­στα ποι­νές– αυτο­νό­η­των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των οδη­γεί σε ανε­λεύ­θε­ρες καταστάσεις.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με την παλαιό­τε­ρη κρί­ση του υπουρ­γού της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, συνταγ­μα­το­λό­γου κ. Γερα­πε­τρί­τη, “το δικαί­ω­μα της συνά­θροι­σης δεν υπό­κει­ται σε καθε­στώς αδεί­ας, αναγ­γε­λί­ας ή προ­λη­πτι­κού ελέγ­χου από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές όπως γινό­ταν σε ανώ­μα­λες περιόδους”.

Δεν χρειά­ζε­ται να προ­σθέ­σου­με τίπο­τα περισσότερο.

Το Τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ δηλώ­νει την από­λυ­τη αντί­θε­σή του στο νομο­σχέ­διο “περί του συνέρ­χε­σθαι” και εκφρά­ζει την ανη­συ­χία του για τα αντι­δη­μο­κρα­τι­κά μέτρα που προ­στί­θε­νται διαρ­κώς τα τελευ­ταία χρό­νια (μέτρα κατά του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, “ιδιώ­νυ­μο” για τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά των κατα­σχέ­σε­ων κατοι­κί­ας, κλπ.). Η πορεία προς τον αυταρ­χι­σμό προ­α­ναγ­γέ­λει νέα δει­νά για τον λαό μας και την ακα­δη­μαϊ­κή κοινότητα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο