ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Κούβας για τη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε μήνυ­μα του προς το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας για την την κατα­στρο­φή στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις του Ματάν­ζας, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώ­νει: «Αγα­πη­τοί σύντρο­φοι, Παρα­κα­λού­με μετα­φέ­ρε­τε στην Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΚ, την Κυβέρ­νη­ση και το λαό της Κού­βας τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη για την μεγά­λη πυρ­κα­γιά … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στο ΚΚ Κού­βας για τη φωτιά σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις.