Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τον φασίστα κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς…

Η αλλη­λεγ­γύη δεν είναι πιά­το α λα καρτ, είπαν στον Βίκτορ Όρμπαν και τα πήρε στο κρα­νίο. Βλέ­πε­τε ο ακρο­δε­ξιός πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας, γνω­στός για τα ρατσι­στι­κά του αισθή­μα­τα και πρω­το­πό­ρος στις ανάλ­γη­τες πολι­τι­κές για πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, θέλει να στή­νει τεί­χη, να τοπο­θε­τεί συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα και να κλεί­νει τις πόρ­τες της χώρας του. Και οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες ας θαλασ­σο­πνί­γο­νται στη Μεσό­γειο, ας πνί­γο­νται σε ποτά­μια κολυ­μπώ­ντας να περά­σουν από τη μια άκρη στην άλλη, ας πεθαί­νουν στα βου­νά ανα­ζη­τώ­ντας διε­ξό­δους για έξο­δο από τις σπα­ρασ­σό­με­νες από τον πόλε­μο, τη βία και τη φτώ­χεια χώρες τους.

Είπαν στον Όρμπαν πως οφεί­λει να συμ­μορ­φω­θεί με την πολι­τι­κή των ποσο­στώ­σε­ων υπο­δο­χής προ­σφύ­γων που έχει υιο­θε­τή­σει η ΕΕ και απά­ντη­σε πως αυτό συνι­στά «βία και όχι αλλη­λεγ­γύη»… Τον ακρο­δε­ξιό και τον φασί­στα κι αν τον πλύ­νεις, το σαπού­νι σου χαλάς…

Μ.Φρ. / dialogos.com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο