Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός»: Εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα (VIDEO)

Με παλ­μό και μαχη­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, η εκδή­λω­ση της ΤΕ Νότιου Τομέα της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ για την 9η Μάη 1945, ημέ­ρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, με ομι­λή­τρια την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πλή­θος κόσμου συμ­με­τεί­χε στην εκδή­λω­ση, με την οποία κορυ­φώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις στην Αττι­κή για την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, κρα­τώ­ντας ένα κόκ­κι­νο γαρύ­φαλ­λο το οποίο άφη­σε στο μνη­μείο, βρο­ντο­φω­νά­ζο­ντας ότι η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην πάλη των λαών και τρα­γου­δώ­ντας στο τέλος με υψω­μέ­νες τις γρο­θιές την Διεθνή.

Στο γεμά­το από κόκ­κι­νες σημαί­ες χώρο του μνη­μεί­ου αντη­χού­σαν συνε­χώς συν­θή­μα­τα όπως «τον φασι­σμό τον τσά­κι­σε ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, ανί­κη­τος δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός» κ.ά. Παρευ­ρέ­θη­καν τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Θεα­νώ Καπέ­τη, Κώστας Παρα­σκευάς, Λουί­ζα Ράζου και Θοδω­ρής Χιώνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο