Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις αύριο σε αρκετές περιοχές (και στην Αττική)

Την Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα, κυρί­ως στο Αιγαίο, στην Κρή­τη, στη Θεσ­σα­λία, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και στην Πελο­πόν­νη­σο. Στις παρα­πά­νω περιο­χές θα σημειω­θούν τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά, καθώς επί­σης σπο­ρα­δι­κές βρο­χές στα χαμη­λό­τε­ρα υψό­με­τρα. Στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις που θα εναλ­λάσ­σο­νται με δια­στή­μα­τα ηλιοφάνειας.

Η θερ­μο­κρα­σία, σε χαμη­λά για την επο­χή επί­πε­δα, θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα δυτι­κά και άνο­δο στα ανα­το­λι­κά, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, και θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑7 έως 4 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία από ‑5 έως 9, στη Θεσ­σα­λία από ‑4 έως 8, στην Ήπει­ρο από ‑4 έως 11, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο από ‑1 έως 8, στη Δυτι­κή Στε­ρεά και Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο από 1 έως 9, στα νησιά του Ιονί­ου από 2 έως 9, στα νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 0 έως 10, στις Κυκλά­δες από 2 έως 8, ενώ στα Δωδε­κά­νη­σα και στην Κρή­τη από 4 έως 10 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες έως βορειο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και πρό­σκαι­ρα κατά τόπους έως 8 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά έως 7 Μπο­φόρ, ενώ από το από­γευ­μα 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με πρό­σκαι­ρες βρο­χές και πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά του νομού. Πιθα­νό­τη­τα χιο­νό­νε­ρου υπάρ­χει και για περιο­χές χαμη­λού υψο­μέ­τρου έως το πρωί. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 Μπο­φόρ και από το μεση­μέ­ρι στα ανα­το­λι­κά και νότια 4 έως 6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 3 έως 8 βαθ­μούς Κελσίου.

Στο νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κυμαν­θεί από 0 έως 9 βαθ­μούς Κελσίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο