Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τοπικές Εκλογές: Ένα κι ένα κάνουν δύο ή …1+1=11 (;;)

Οι τοπι­κές εκλο­γές τελεί­ω­σαν με το στό­χο του ΚΚΕ και της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, να σημειώ­νει μερι­κή επι­τυ­χία: πανη­γυ­ρι­κή κατά­κτη­ση του δήμου της Πάτρας, ενώ «στο φτε­ρό» Και­σα­ρια­νή, Πετρού­πο­λη Χαϊ­δά­ρι και Ικα­ριά, από­κτη­σαν συστη­μι­κούς δημάρ­χους, μετά από μάχη «όλων ενα­ντί­ον ενός». Στο Δήμο Πάτρας, επα­νε­κλέ­γε­ται δήμαρ­χος ο Κώστας Πελε­τί­δης, με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, ορμή και με νέες δυνά­μεις, ενώ στους υπό­λοι­πους δήμους, από θέση αντι­πο­λί­τευ­σης πλέ­ον, θα δώσου­με τη μάχη για τις μεγά­λες λαϊ­κές ανά­γκες, με όλους και όλες, όσοι και όσες συμπο­ρεύ­τη­καν μαζί μας, πλαι­σί­ω­σαν τα αγω­νι­στι­κά ψηφο­δέλ­τιά μας.

Ψήφο στους κομμουνιστές δημάρχους

Δήμος Πετρού­πο­λης Εγγε­γραμ­μέ­νοι 39.645
Α’ Κυρια­κή Συμ­με­το­χή 65,62% Έγκυ­ρα 96,51% Άκυ­ρα 2,01% Λευ­κά 1,48%
Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση (Σίμος) [Ψ] |> 5.949 23,69 [Ε |> 8 — Βλά­χος (πρώ­ην δήμαρ­χος ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ και ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) [Ψ] |> 4.335 17,27% [Ε |> 6
Β’ Κυρια­κή Έγκυ­ρα 18.994 Άκυ­ρα 457 Λευ­κά 709 Συμ­με­το­χή 20.160 50,85%
Σίμος 9.309, 49,01% ~|> Βλά­χος 9.685 50,99% (+376Ψ)
Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου
Α’ Κυρια­κή Συμ­με­το­χή 66,62% Έγκυ­ρα 95,65% Άκυ­ρα 2,62% Λευ­κά 1,72%
Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση (Σελέ­κος) [Ψ] |> 5.502 25,43% [Ε |> 8  — Ντη­νια­κός (πλα­σα­ρί­στη­κε ως ανε­ξάρ­τη­τος ενώ προ­έρ­χε­ται ιδε­ο­λο­γι­κά, από το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ) [Ψ] |> 8.883 41,06% [Ε |> 14
Β’ Κυρια­κή Έγκυ­ρα 17.634 95,37% Άκυ­ρα 312 1,69% Λευ­κά 545 2,95  Συμ­με­το­χή 18.491 54,47%
Σελέ­κος 8.101 45,94%, ~|> Ντη­νια­κός 9.533 54,06%
Ικα­ριά Εγγε­γραμ­μέ­νοι 11.626
Α’ Κυρια­κή Συμ­με­το­χή 47,83% Έγκυ­ρα 95,50% Άκυ­ρα 3,20% Λευ­κά %1,29
Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση (Λαρ­δάς) [Ψ] |> 1.804 33,97% [Ε |> 7 — Καλα­μπό­γιας [Ψ] |> 2.265 [Ε |> 42,65 9
Β’ Κυρια­κή Έγκυ­ρα 5.065 96,68 Άκυ­ρα 93 1,78% Λευ­κά 81 1,55% Συμ­με­το­χή 5.239 45,06%
Λαρ­δάς 2.169, 42,82% ~|> Καλα­μπό­γιας 2.896 57,18%

Προ­τού περά­σου­με στην Και­σα­ρια­νή, θα δώσου­με ένα σημείο γρα­φής, χαρα­κτη­ρι­στι­κό της δια­χρο­νι­κής επί­θε­σης στο κόκ­κι­νο κάστρο: To 2010 ένα «παλ­λη­κά­ρι» (ο 71χρονος (!!) τότε Χρή­στος Σταυ­ρι­νά­δης), εμφα­νι­ζό­με­νος από το «που­θε­νά» -κατά δήλω­σή του «είχε πετα­χτεί για ψαρο­ντού­φε­κο στη Νικα­ριά» (sic!!)  επι­λέ­χτη­κε σαν «υπερ­κομ­μα­τι­κός» (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Συνα­σπι­σμός-Συρι­ζα) για να «βυθί­σει» (όπως επί λέξει έγρα­ψε το ΒΗΜΑ) την «Κού­βα του Αιγαί­ου», με στό­χο «έπει­τα από δεκα­ε­τί­ες να ανα­δει­χθεί δήμαρ­χος μη προ­ερ­χό­με­νος από το ΚΚΕ» με αντί­πα­λο το Στέ­λιο Στα­μού­λο (ΣΣ |> και τα κατά­φε­ρε τότε, πήρε τελι­κά 53,34%). Το 2014 έχα­σε πανη­γυ­ρι­κά και το 2019 τον ίδιο ρόλο ανέ­λα­βε ο ομοϊ­δε­ά­της δημο­τι­κός του σύμ­βου­λος και «ανε­ξάρ­τη­τος» Καλα­μπό­γιας (ΣΣ |> «ανε­ξάρ­τη­τος πολυ­συλ­λε­κτι­κός συν­δυα­σμός, μακριά από κομ­μα­τι­κές επιρ­ρο­ές»,  που η συνω­νυ­μία με το ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος του ΚΚΕ, το σ.φο Αντώ­νη «Κόκ­κι­νο Βρά­χο» είναι απλή σύμπτωση).

Πετρούπολη - Χαϊδάρι -Ικαριά

Καισαριανή

Συγκριτικά Αποτελέσματα Καισαριανή Τοπικές εκλογές 2014-2019

  • Τα νού­με­ρα:
  • 1η Κυρια­κή «Λαΐ­κή Συσπεί­ρω­ση» — Στα­μέ­λος, πρώ­τοι |> Ψήφοι 3.592 (29,89%) & 8 έδρες
  • 2η Κυρια­κή Ψήφοι 4.625 (47,17%) — εκλέ­γε­ται ο Βοσκό­που­λος (8 έδρες στο ΔΣ)
  • 2014 |> Ψήφοι 2.766 (22,36%) και μετά |> 3.917 (51,52%) + 826 ψήφοι
  • 2019 |> Ψήφοι 3.592 (29,89%) … 4.625 (47,17%) + 708 ψήφοι (σε σχέ­ση με το ΄14)

“Dietro le quinte”

Η Και­σα­ρια­νή έχει το «προ­νό­μιο», να φέρει (για λόγους «εντο­πιό­τη­τας» και άλλους που δεν είναι της στιγ­μής) το φορ­τίο κάποιων καρα­μπι­νά­των Συρι­ζαί­ων, μετα­ξύ αυτών του Νίκου Παπά που έχει ανα­γά­γει σε επι­στή­μη την πολι­τι­κή απά­τη, του «μεγά­λου και τρα­νού» Πετσί­τη κά. Και να εξη­γού­μα­στε: Αυτό, που σαν γεγο­νός είναι αναμ­φι­σβή­τη­το, δεν έχει καμιά σχέ­ση με τα καρ­μπόν, υπο­βο­λι­μαία δημο­σιεύ­μα­τα του αστι­κού ηλε­κτρο­νι­κού και μη τύπου με καρ­μπόν (σύμ­πτω­ση;) τίτλο «το ΚΚΕ έχα­σε τον δήμο Και­σα­ρια­νής και το χρε­ώ­νει στον… Νίκο Παπ­πά!», εμείς ήδη μιλή­σα­με ‑κάνα­με πολι­τι­κή εκτί­μη­ση κεντρι­κά και τοπι­κά του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος και θα στα­θού­με πιο διε­ξο­δι­κά εν όψει και των εθνι­κών εκλο­γών. Αλλά αυτό δεν αίρει το δικαί­ω­μα, της ενη­μέ­ρω­σης του λαού της πόλης, για το ρόλο κάποιων, βαμ­μέ­νων αντι-ΚΚΕ που ‑ενώ είναι πολι­τι­κά & κοι­νω­νι­κά σκου­πί­δια, το παί­ζουν σωτή­ρες, επι­σεί­ο­ντας μπα­μπού­λες των «επά­ρα­των».

Και φυσι­κά δε μιλά­με για την αβά­ντα Παπά στο Βοσκό­που­λο “Οφεί­λω να πω πως ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής, Χρή­στος Βοσκό­που­λος, στην ομι­λία του ανα­γνώ­ρι­σε τις προ­σπά­θειες που έγι­ναν, για να περά­σει επι­τέ­λους το Σκο­πευ­τή­ριο στο λαό της πόλης. Θετι­κή στά­ση και παρου­σία” κλπ.  ούτε για τα (Σπύ­ρος Αγγέ­λης) “θα ήθε­λα να επι­ση­μά­νω πρώ­τον ότι η στά­ση του ΚΚΕ δε αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο συνερ­γα­σί­ας. Στη­ρί­ζει ουσια­στι­κά Πατού­λη αδια­φο­ρώ­ντας για την Αττι­κή με μόνο κρι­τή­ριο το αντί ΣΥΡΙΖΑ αίσθη­μα… δεύτε­ρον η διοί­κη­ση Στα­μέ­λου έχει να επι­δεί­ξει μηδέν έργο. Ειλι­κρι­νά είναι ο χει­ρό­τε­ρος δήμαρ­χος σε πραγ­μα­τι­κούς αριθ­μούς που πέρα­σε από την πόλη. Τρί­τον έχου­με απλή ανα­λο­γι­κή και ο Στα­μέ­λος όπως και το ΚΚΕ είναι αντί­θε­τοι”, αυτά είναι παρω­νυ­χί­δες (που βέβαια καλό είναι να τα γνω­ρί­ζουν, όσοι ψήφι­ζαν “ανε­ξάρ­τη­τα”). Μέχρι και η τοπι­κή ΖΩ2 σε σχό­λιο “Γελά­ει όλη η Και­σα­ρια­νή” ανα­φέ­ρει: “Αρχι­κά σκε­φτή­κα­με να αναρ­τή­σου­με τη φωτο­γρα­φία Βοσκό­που­λου-Αγγέ­λη. Να όμως που οι ίδιοι οι πρω­τα­γω­νι­στές της «ιστο­ρί­ας» που παί­ζε­ται αυτές τις μέρες στην Και­σα­ρια­νή είναι από μόνοι τους δια­φω­τι­στι­κοί, κι έτσι επι­πλέ­ον «πει­στή­ρια», όπως οι φωτο­γρα­φί­ες ή οι ανα­φο­ρές στη δια­φο­ρά ψήφων Δύνα­μης Ζωής-Συνερ­γα­σί­ας Πολι­τών Και­σα­ρια­νής στην κάλ­πη της προη­γού­με­νης Κυρια­κής δεν χρειά­ζο­νται… Ιδού λοι­πόν τι έγρα­ψε στο Twitter ο Νίκος Παπ­πάς πριν δυο μέρες…@nikospappas16”. Και μιλώ­ντας περί Αγγέ­λη -σε συνερ­γα­σία με τον Παπά και άλλους “πρό­θυ­μους”, θυμί­ζου­με πως πρώ­τος τρά­βη­ξε το χαλί κάτω από τα πόδια της “εκλε­κτής” τους Παρα­γυιού (συνή­θη, άθλια Συρι­ζαί­ι­κα “συντρο­φι­κά” μαχαι­ρώ­μα­τα), ελπί­ζο­ντας να γλυ­τώ­σει η Δού­ρου το βέβαιο κατα­πο­ντι­σμό της. Από κοντά και ο “ιστο­ρι­κός” ΝεοΔημο­κρά­της Θόδω­ρος Ιωαν­νί­δης με το “η επι­κρά­τη­ση του Χρή­στου Βοσκό­που­λου σημα­το­δο­τεί μία νέα επο­χή, μία νέα πορεία της πόλης μας προς τα εμπρός. Ο δρό­μος δεν θα είναι στρω­μέ­νος με ροδο­πέ­τα­λα. Αντί­θε­τα θα υπάρ­χουν πολ­λά αγκά­θια. Είμαι πεπει­σμέ­νος, όμως, ότι ο αγώ­νας θα κερ­δη­θεί με πολ­λή προ­σπά­θεια, πολ­λή εργα­σία με το κεφά­λι χαμη­λά χωρίς έπαρ­ση και αλα­ζο­νεία. Συγ­χα­ρη­τή­ρια Χρή­στο. Από σήμε­ρα, κιό­λας, σε περι­μέ­νει πολ­λή δου­λειά. Είμαι σίγου­ρος ότι θα τα κατα­φέ­ρεις. Θα ξεπε­ρά­σεις όσα εμπό­δια, ενδε­χο­μέ­νως, θα προ­σπα­θή­σουν κάποιοι να σου βάλ­λουν. Μη διστά­σεις να προ­χω­ρή­σεις μπρο­στά… Καλή επι­τυ­χία στο έργο σου (ΣΣ |> και πολ­λά άλλα, αλλά φίλοι ανα­γνώ­στες πιστεύω μπή­κα­τε στο κλί­μα, δε χρειά­ζο­νται περισσότερα)

Καισαριανή Τοπικές εκλογές 2019

«Πετσίτης gate»

Μανώ­λης Πετσί­της: Το «Και­σα­ρια­νιω­τά­κι», κολ­λη­τά­ρι του Νίκου Παπ­πά (συμ­μα­θη­τής, φίλος και για ένα διά­στη­μα οδη­γός του) αλλά και ‑οικο­γε­νεια­κός, του Αλέ­ξη Τσί­πρα, δίπλα του, από την πρώ­τη μέρα, μετά τις εκλο­γές του 2015, όταν (στις 26-Ιαν) έκα­νε ντου στο Σκο­πευ­τή­ριο (για να απο­δώ­σει «φόρο τιμής» ‑βλ. να σκυ­λεύ­σει τους 200 Κομ­μου­νι­στές της Πρω­το­μα­γιάς του 1944)

Τσίπρας Πετσίτης & ΣΙΑ Σκοπευτήριο

Μέλος της οργά­νω­σης του ΣΥΡΙΖΑ Και­σα­ρια­νής, παρών στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, φιγου­ρά­ρει παντού, μέχρι και στα προ­γνω­στι­κά για τις εκλο­γές «φίλος» με πολ­λά κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη. Το γκαρ­σό­νι με το ετή­σιο εισό­δη­μα των 4–5.000 ευρώ, έγι­νε ο «Μανώ­λης του Παπ­πά» (έτσι τον ξέρουν οι μπα­ρό­βιοι στο Κωλο­νά­κι) και πλέ­ον δηλώ­νει 20πλα­σια­σμό εισο­δή­μα­τος μέσα σε τρία χρό­νια (ΣΣ |> «δηλώ­νει»…) και πλα­σά­ρε­ται από τους trendy σαν παρά­δειγ­μα για μίμη­ση και συντα­γή επι­τυ­χί­ας σαν νέος που «από σερ­βι­τό­ρος κατά­φε­ρε να ανε­λι­χθεί στο παρα­σκή­νιο της πολι­τι­κής και κυρί­ως να είναι συνο­μι­λη­τής με σημα­ντι­κούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες» (κα μάλι­στα ‑συμπλη­ρώ­νου­με, να πλη­ρώ­νε­ται αδρά από κάποιους από αυτούς για υπη­ρε­σί­ες που δεν έχουν διευ­κρι­νι­στεί ποιες είναι, οπό­τε δεν «δηλώ­νο­νται» κιό­λας). Έχου­με και τα σκάν­δα­λα ΔΕΠΑ – ELFE την υπαλ­λη­λι­κή σχέ­ση στην εται­ρεία του Λαυ­ρέ­ντη Λαυ­ρε­ντιά­δη, τα επί­ση­μα (2016)  72.693€ που έγι­ναν (το 2017) 128.500€ και έπε­ται συνέχειαΛαυρεντιάδης - Πετσίτης gate

Σύμ­φω­να με τα «Νέα», το 2016 ο Πετσί­της, δημιουρ­γεί την ιδιω­τι­κή κεφα­λαιου­χι­κή εται­ρεία «Boss Athens Single Member PC»«σκο­πός είναι οι υπη­ρε­σί­ες παρο­χής επι­χει­ρη­μα­τι­κών κι επεν­δυ­τι­κών συμ­βού­λων δια­χεί­ρι­σης, οι υπη­ρε­σί­ες ανεύ­ρε­σης πελα­τών, η παρο­χή επαγ­γελ­μα­τι­κής και τεχνι­κής υπο­στή­ρι­ξης και παρο­χή σύμ­βου­λων» με πρώ­το ισο­λο­γι­σμό της τάξης των 1.500€ (sic!!) Είναι πρό­ε­δρος πλέ­ον (από το 2017, αν θυμό­μα­στε καλά) και στην ιστο­ρι­κή ομά­δα της Και­σα­ρια­νής, τη Νήαρ Ηστ …ο σερ­βι­τό­ρος μέχρι του 2015 «σωτή­ρας» χρηματοδότης…Πετσίτης - Παππάς στην Καραϊβική, στην υγεία των κορόιδων

Αλλά είπα­με: Ένα κι ένα (δεν) κάνουν δύο ή …1+1=11 (;;), Θα επα­νέλ­θου­με! Κάνου­με όπλο τα συμπε­ρά­σμα­τα και πλέ­ον με ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Βουλευτικές 2019 - Στη μάχη για ισχυρό ΚΚΕ!


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο