Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 108 μετανάστες σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο διασώθηκαν — Αγνοούνται 4

Του­λά­χι­στον 108 μετα­νά­στες (21 παι­διά, 24 γυναί­κες και 63 άνδρες) που επέ­βαι­ναν σε ακυ­βέρ­νη­το ιστιο­φό­ρο σκά­φος νοτιο­δυ­τι­κά της Δήλου υπό δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, διε­σώ­θη­σαν τα μεσά­νυ­χτα μετά από ευρεία επι­χεί­ρη­ση του λιμε­νι­κού σώμα­τος. Σύμ­φω­να πάντα με τις δηλώ­σεις των δια­σω­θέ­ντων φέρο­νται να αγνο­ού­νται ακό­μα τέσ­σε­ρα άτομα.

Στην επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης των μετα­να­στών συμ­με­τεί­χαν τρία περι­πο­λι­κά σκά­φη του λιμε­νι­κού παρα­πλέ­ο­ντα πλοία και ρυμουλ­κό σκά­φος από τη Μύκονο.

Αρχι­κά το ρυμουλ­κό σκά­φος προ­σέ­δε­σε το ιστιο­φό­ρο, ενώ στην συνέ­χεια λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών και του γεγο­νό­τος πως στο ιστιο­φό­ρο σημειώ­νο­νταν εισ­ροή υδά­των απο­φα­σί­σθη­κε να οδη­γη­θεί στη νησί­δα Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, δυτι­κά του λιμέ­να Μυκό­νου, για την μετα­φο­ρά των αλλο­δα­πών με επι­βα­τι­κές λάντζες.

Εν τέλει τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες οι 108 αλλο­δα­ποί μετα­φέρ­θη­καν με ασφά­λεια στην Μύκο­νο, ενώ συνε­χί­ζο­νται και βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη οι έρευ­νες με πλω­τά και ενα­έ­ρια μέσα, όσο και με ιδιω­τι­κά σκά­φη για τον εντο­πι­σμό των άλλων τεσ­σά­ρων αγνοουμένων.

Στην περιο­χή επι­κρα­τούν ισχυ­ροί άνε­μοι έντα­σης 6–7 μποφόρ.

Σύμ­φω­να με το λιμε­νι­κό σώμα κανείς από το σύνο­λο των δια­σω­θέ­ντων δεν έφε­ρε σωσί­βιο, ενώ το ιστιο­φό­ρο σκά­φος δεν έφε­ρε κανέ­ναν σωστι­κό εξοπλισμό.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο