Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 3 νεκροί από επίθεση ενόπλου στο Λας Βέγκας — Νεκρός και ο δράστης

Ένο­πλος άνοι­ξε πυρ χθες Τετάρ­τη σε πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στο Λας Βέγκας (Νεβά­δα, δυτι­κές ΗΠΑ) και σκό­τω­σε του­λά­χι­στον τρεις ανθρώ­πους, προ­τού δια­πι­στω­θεί ο θάνα­τος και του ιδί­ου, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση της πόλης, τρα­γω­δία που προ­κα­λεί έντο­να συναι­σθή­μα­τα στην πόλη, που είχε ήδη υπο­στεί το 2017 μια από τις χει­ρό­τε­ρες σφα­γές με τη χρή­ση όπλων που δια­πρά­χθη­καν ποτέ στις ΗΠΑ.

«Τρεις άνθρω­ποι απε­βί­ω­σαν και άλλος ένας βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση», εξή­γη­σε η αστυ­νο­μία μέσω X (του πρώ­ην Twitter). Ο δρά­στης είναι επί­σης νεκρός, πρό­σθε­σε η ίδια πηγή.

Ακού­στη­καν πυρά χθες το μεση­μέ­ρι στον χώρο όπου βρί­σκο­νται οι εγκα­τα­στά­σεις του Πανε­πι­στη­μί­ου της Νεβά­δας στο Λας Βέγκας. Η αστυ­νο­μία ζήτη­σε σχε­δόν αμέ­σως να φύγουν εσπευ­σμέ­να οι πάντες από την πανε­πι­στη­μιού­πο­λη, περί­που δυο χιλιό­με­τρα από την περί­φη­μη «strip», την αρτη­ρία όπου λει­τουρ­γούν αρκε­τά καζίνο.

Αφού η αστυ­νο­μία χαρα­κτή­ρι­σε την επί­θε­ση λήξα­σα, το πρυ­τα­νείο ζήτη­σε οι πάντες να μεί­νουν «κλει­σμέ­νοι μέσα» ώστε οι άνδρες της να μπο­ρέ­σουν να αδειά­σουν τα κτί­ρια «ένα προς ένα», ενώ ακύ­ρω­σε το σύνο­λο των μαθη­μά­των που επρό­κει­το να παρα­δο­θούν και άλλες δραστηριότητες.

«Αυτό σκο­τεί­νια­σε την πανε­πι­στη­μιού­πο­λη» και «τώρα πρέ­πει να προ­σπα­θή­σου­με να δώσου­με μάχη και να το ξεπε­ρά­σου­με αυτό κι είναι απλά θλι­βε­ρό», είπε φοι­τη­τής, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του τοπι­κού τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού KSNV.

Πληγές

Η νέα τρα­γω­δία ανοί­γει ξανά τις πλη­γές του μακε­λειού που είχε ζήσει το Λας Βέγκας το 2017, ενός από τα χει­ρό­τε­ρα στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

Τότε, ένο­πλος με του­φέ­κια εφό­δου τρο­πο­ποι­η­μέ­να ώστε να ρίχνουν με ρυθ­μούς πολυ­βό­λων και μεγά­λη ποσό­τη­τα πυρο­μα­χι­κών σκό­τω­σε 58 ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σε εκα­το­ντά­δες άλλους ανοί­γο­ντας πυρ από τον 32ο όρο­φο ξενο­δο­χεί­ου ενα­ντί­ον πλή­θους που είχε πάει να παρα­κο­λου­θή­σει συναυ­λία μου­σι­κής κάντρι. Ο δρά­στης αυτοκτόνησε.

Η χθε­σι­νή νιο­στή τρα­γω­δία κάνει ακό­μα πιο βαρύ για τις ΗΠΑ το τίμη­μα που πλη­ρώ­νουν για την ευρεία διά­δο­ση των όπλων στην επι­κρά­τειά τους και την ευκο­λία με την οποία μπο­ρούν να απο­κτούν πρό­σβα­ση σ’ αυτά οι Αμε­ρι­κα­νοί. Η χώρα μετρά­ει περισ­σό­τε­ρα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοί­κους, ένας ενή­λι­κος στους τρεις έχει στην κατο­χή του του­λά­χι­στον ένα όπλο και σχε­δόν ένας στους δύο ζει σε νοι­κο­κυ­ριό με πάνω από ένα όπλο.

«Μόνο αυτή τη χρο­νιά», ο εξει­δι­κευ­μέ­νος ιστό­το­πος Gun Violence Archive, πηγή ανα­φο­ράς στις ΗΠΑ, κατέ­γρα­ψε πάνω από 600 επι­θέ­σεις με όπλα που είχαν του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις νεκρούς ή τραυ­μα­τί­ες (mass shootings, κατά τον ορι­σμό των αμε­ρι­κα­νι­κών αρχών) και κάπου 40.000 θανά­τους εξαι­τί­ας όπλων — οι μισοί χαρα­κτη­ρί­στη­καν αυτοκτονίες.

Παρά τις έντο­νες συναι­σθη­μα­τι­κές αντι­δρά­σεις που προ­κα­λεί κάθε τέτοια σφα­γή, το δικαί­ω­μα της οπλο­φο­ρί­ας, εγγυ­η­μέ­νο από το Συντάγ­μα, παρα­μέ­νει φλέ­γον ζήτη­μα που διχά­ζει βαθιά προ­ο­δευ­τι­κούς και συντη­ρη­τι­κούς· οι τελευ­ταί­οι επι­μέ­νουν να προ­βάλ­λουν ολο­έ­να πιο μαξι­μα­λι­στι­κό όραμα.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο