Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η επί­θε­ση με μαχαί­ρι που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στο κατά­με­στο εμπο­ρι­κό κέντρο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ, στην Αυστρα­λία, μετρά έξι νεκρούς (τέσ­σε­ρις γυναί­κες και ο ένας άνδρας άφη­σαν την τελευ­ταία τους πνοή στο εμπο­ρι­κό κέντρο ενώ η πέμ­πτη γυναί­κα υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά της στο νοσο­κο­μείο στο οποίο μετα­φέρ­θη­κε), εκτός από τον δρά­στη, και αρκε­τούς τραυ­μα­τί­ες, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας στους δημο­σιο­γρά­φους, ο οποί­ος δεν απέ­κλει­σε την εκδο­χή της “τρο­μο­κρα­τι­κής” επίθεσης.

Ο δρά­στης που μαχαί­ρω­σε θανά­σι­μα σήμε­ρα πέντε ανθρώ­πους (σε εμπο­ρι­κό κέντρο του Σίδνεϊ έπε­σε νεκρός από τα πυρά της αστυ­νο­μί­ας στο παρα­θα­λάσ­σιο προ­ά­στιο Μπό­ντι του Σίδνεϊ, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, καθώς εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι έτρε­χαν για να φύγουν από το σημείο. Ο δρά­στης πυρο­βο­λή­θη­κε από έναν αστυ­νο­μι­κό, αφό­του είχε συμπλα­κεί με εννέα άτο­μα στο πολυ­σύ­χνα­στο εμπο­ρι­κό κέντρο Westfield Bondi Junction.

“Αυτό το άτο­μο είναι πλέ­ον νεκρό. Ενη­με­ρώ­νο­μαι ότι υπάρ­χουν πέντε νεκροί ως απο­τέ­λε­σμα των ενερ­γειών αυτού του δρά­στη”, είπε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο υπαρ­χη­γός της αστυ­νο­μί­ας της πολι­τεί­ας της Νέας Νότιας Ουα­λί­ας, Άντο­νι Κουκ.

“Ένας άνθρω­πος πέθα­νε στο νοσο­κο­μείο”, πρό­σθε­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο λίγο αργότερα.

Κατά την επί­θε­ση τραυ­μα­τί­στη­καν επί­σης αρκε­τοί άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων οκτώ, ανά­με­σά τους ένα παι­δί, δια­κο­μί­σθη­καν στο νοσο­κο­μείο. Ένα βρέ­φος εννέα μηνών περι­λαμ­βά­νε­ται επί­σης στους τραυ­μα­τί­ες (υπο­βλή­θη­κε σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν τα τραύ­μα­τα που δέχθη­κε από το μαχαί­ρι που κρα­τού­σε ο δρά­στης). “Όλοι φέρουν τραύ­μα­τα”, είπε ο εκπρό­σω­πος των υπη­ρε­σιών πρώ­των βοη­θειών της πολι­τεί­ας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το κίνη­τρο της επί­θε­σης δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί ακό­μη, αλλά ο Κουκ δήλω­σε ότι δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί επί του παρό­ντος η εκδο­χή της “τρο­μο­κρα­τί­ας”.

“Δεν ξέρω ακό­μη ποιος είναι (ο δρά­στης, σ.σ.). Θα κατα­λά­βε­τε ότι πρό­κει­ται για μια πολύ περί­πλο­κη υπό­θε­ση. Οι έρευ­νες είναι πολύ πρό­σφα­τες και συνε­χί­ζου­με να προ­σπα­θού­με να ταυ­το­ποι­ή­σου­με τον ένο­χο”, πρόσθεσε .

Η υπη­ρε­σία ασθε­νο­φό­ρων της Νέας Νότιας Ουα­λί­ας είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι ένας άνδρας πυρο­βο­λή­θη­κε από την αστυ­νο­μία και ότι κατά τα φαι­νό­με­να πρέ­πει να ήταν ο δράστης.

Η τρα­γω­δία σημειώ­θη­κε στο αχα­νές εμπο­ρι­κό κέντρο Westfield Bondi Junction, το οποίο ήταν γεμά­το από κόσμο που έκα­νε τις αγο­ρές του το από­γευ­μα του Σαββάτου.

Η περιο­χή έχει απο­κλει­στεί από την αστυ­νο­μία, η οποία κάλε­σε τους πολί­τες να μην πλη­σιά­σουν κοντά.

Ο δρά­στης φαί­νε­ται να έδρα­σε μόνος του, δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός της Αυστρα­λί­ας Άντο­νι Αλμπανέζι.

Η Αυστρα­λία έχει μια από τις αυστη­ρό­τε­ρες νομο­θε­σί­ες για την κατο­χή όπλων και μαχαι­ριών. Επι­θέ­σεις όπως η σημε­ρι­νή είναι εξαι­ρε­τι­κά σπά­νιες στη χώρα. Τον Νοέμ­βριο του 2018 ένα άτο­μο οπλι­σμέ­νο με μαχαί­ρι σκό­τω­σε έναν άνθρω­πο και τραυ­μά­τι­σε άλλους δύο σε δρό­μο της Μελ­βούρ­νης πριν πέσει νεκρό από τα πυρά της αστυ­νο­μί­ας. Την ευθύ­νη για το έγκλη­μα αυτό ανέ­λα­βε η οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κράτος.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο