Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστόν 20 νεκροί από δολοφονική ισραηλινή επίθεση σε αμάχους, σε τοποθεσία διανομής τροφίμων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Του­λά­χι­στον 20 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι εκα­τό και πλέ­ον τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας από πυρά ενα­ντί­ον πλή­θους που περί­με­νε σε τοπο­θε­σία δια­νο­μής τρο­φί­μων στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας, ανα­κοί­νω­σε νωρίς σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, ενώ το Ισρα­ήλ αρνή­θη­κε από την πλευ­ρά του πως οι δυνά­μεις του «επι­τέ­θη­καν» στους συγκεντρωμένους.

Την ίδια ώρα, πλοίο φορ­τω­μέ­νο με 200 τόνους τρό­φι­μα ανα­μέ­νε­ται στον θύλα­κα στα πρό­θυ­ρα του λιμού. Σύμ­φω­να με εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο, βρί­σκε­ται περί­που 30 χιλιό­με­τρα ανοι­κτά των ακτών της Λωρί­δας της Γάζας σήμε­ρα, την πρώ­τη ημέ­ρα μεγά­λης προ­σευ­χής αφό­του άρχι­σε το ραμαζάνι.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Παλαι­στί­νης κατη­γό­ρη­σε τον ισραη­λι­νό στρα­τό, εκτι­μώ­ντας πως άνοι­ξαν πυρ «άρμα­τα μάχης και ελι­κό­πτε­ρα» ενα­ντί­ον ανθρώ­πων που περί­με­ναν να μοι­ρα­στεί αλεύ­ρι στον κυκλι­κό κόμ­βο «Κου­βέιτ», πολύ κοντά στην πόλη της Γάζας.

Από την πλευ­ρά του, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­φε­ρε πως δεν «επι­τέ­θη­κε» σε Παλαι­στί­νιους σε «σημείο δια­νο­μής βοή­θειας» και δια­βε­βαί­ω­σε πως «ανα­λύ­ει» το «συμ­βάν» αυτό με «σοβα­ρό­τη­τα».

Ο ΟΗΕ φοβά­ται γενι­κευ­μέ­νο λιμό στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα υπό ισραη­λι­νή πολιορ­κία, ειδι­κά στον δυσπρό­σι­το βορ­ρά, όπου εκτι­μά­ται πως βρί­σκο­νται σήμε­ρα κάπου 300.000 άνθρωποι.

Σε βόρειους τομείς της Λωρί­δας της Γάζας, οι κάτοι­κοι έχουν πλέ­ον καθη­με­ρι­νά το βλέμ­μα και την ακοή στους αιθέ­ρες, ανα­μέ­νο­ντας τις ρίψεις τρο­φί­μων, παρό­τι οι ποσό­τη­τες κάθε άλλο παρά επαρ­κούν. Καθώς τα δέμα­τα με τα αλε­ξί­πτω­τα πλη­σιά­ζουν το έδα­φος, τρέ­χουν ανά­με­σα στα συντρίμ­μια με την ελπί­δα πως θα προ­λά­βουν να πάρουν έναν σάκο με τρό­φι­μα ή έτοι­μα γεύματα.

Τη νύχτα, πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί στον κυκλι­κό κόμ­βο «Κου­βέιτ» περι­μέ­νο­ντας τα ελά­χι­στα φορ­τη­γά με βοή­θεια που φθά­νουν ως εκεί έγι­ναν στό­χος «ισραη­λι­νών πυρών», ανέ­φε­ραν τοπι­κοί αξιωματούχοι.

«Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των που δια­κο­μί­στη­καν στο νοσο­κο­μείο Αλ Σίφα ανα­θε­ω­ρή­θη­κε προς τα πάνω, σε 20 νεκρούς και 155 τραυ­μα­τί­ες», ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς.

Για «απευ­θεί­ας πυρά των δυνά­με­ων κατο­χής ενα­ντί­ον κόσμου που ήταν συγκε­ντρω­μέ­νος στον κυκλι­κό κόμ­βο ‘Κου­βέιτ’ και περί­με­νε την άφι­ξη φορ­τη­γών με τρό­φι­μα» μίλη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο για­τρός Μοχά­μεντ Γου­ράμπ, διευ­θυ­ντής του τμή­μα­τος επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών στο νοσο­κο­μείο αυτό, το μεγα­λύ­τε­ρο στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας.

Συνερ­γά­της του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου επι­τό­που είδε πτώ­μα­τα και πολ­λούς τραυ­μα­τί­ες από σφαί­ρες να μετα­φέ­ρο­νται σε ασθενοφόρα.

 

Περι­μέ­νο­ντας το πρώ­το πλοίο

Οι προ­σπά­θειες να παρα­δο­θεί περισ­σό­τε­ρη βοή­θεια στον θύλα­κα, όπου ο πλη­θυ­σμός αντι­με­τω­πί­ζει τερά­στια έλλει­ψη τρο­φί­μων έπει­τα από πέντε και πλέ­ον μήνες πολέ­μου και πολιορ­κί­ας, επιταχύνονται.

Η βοή­θεια μέσω χερ­σαί­ων οδών εισέρ­χε­ται ‑με το στα­γο­νό­με­τρο- από την Αίγυ­πτο, από τη συνο­ρια­κή διέ­λευ­ση στη Ράφα, αφού επι­θε­ω­ρη­θεί από τον ισραη­λι­νό στρα­τό. Η ποσό­τη­τά της προ­φα­νώς δεν αρκεί για να καλυ­φθούν οι ανά­γκες του πλη­θυ­σμού (2,4 εκατ), εξ ου οι εκκλή­σεις να ανοί­ξουν και άλλα περά­σμα­τα, για να φθά­νουν τρό­φι­μα στον βορ­ρά, και επί­σης οι πρω­το­βου­λί­ες όπως οι αερο­πο­ρι­κές ρίψεις δεμά­των με τρόφιμα.

«Αφό­του άρχι­σε ο πόλε­μος κι ο κόσμος εκτο­πί­στη­κε προς τον νότο, δεν είχα­με λάβει βοή­θεια» και «περι­πλα­νιό­μα­στε από νωρίς το πρωί με την ελπί­δα ότι κάποιο αερο­πλά­νο θα ρίξει (τρό­φι­μα) με αλε­ξί­πτω­τα», αφη­γή­θη­κε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Μοχλίς αλ Μάσ­ρι, εκτο­πι­σμέ­νος, με ένα σακί αλεύ­ρι στους ώμους στην Μπέιτ Λάχια.

Όλος ο κόσμος είναι «πει­να­σμέ­νος κι εξα­ντλη­μέ­νος», κυνη­γά­ει να βρει κάτι «για τα παι­διά του» πρό­σθε­σε κι οι αψι­μα­χί­ες δεν λείπουν.

Άλλη πρω­το­βου­λία, ο θαλάσ­σιος ανθρω­πι­στι­κός διά­δρο­μος από την Κύπρο, στην οποία πρω­το­στα­τούν η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, τέθη­κε σε εφαρ­μο­γή την Τρί­τη, όταν ανα­χώ­ρη­σε πλοίο μισθω­μέ­νο από την ισπα­νι­κή ΜΚΟ Open Arms, φορ­τω­μέ­νο με 200 τόνους τρό­φι­μα που προ­σέ­φε­ρε η αμε­ρι­κα­νι­κή ΜΚΟ World Central Kitchen (WKC).

Κατά τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Marine Traffic, βρί­σκε­ται ακό­μα μερι­κές δεκά­δες χιλιό­με­τρα ανοι­κτά του παλαι­στι­νια­κού θυλά­κου, καθώς κινεί­ται με πολύ μικρή ταχύ­τη­τα. Στο μετα­ξύ, ομά­δα της WKC κατα­σκευά­ζει πλω­τή προ­κυ­μαία, για να ξεφορ­τω­θούν τα τρό­φι­μα που προ­ο­ρί­ζο­νται για τον πλη­θυ­σμό στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας.

«Ελπί­ζου­με να ξεφορ­τώ­σου­με τη βοή­θεια μόλις είναι εφι­κτό να προσ­δε­θεί το πλοίο, όμως υπάρ­χουν διά­φο­ροι παρά­γο­ντες που κάνουν περί­πλο­κη αυτή την επι­χεί­ρη­ση», δήλω­σε χθες η πρό­ε­δρος της WKC, η Έριν Γκορ, ανα­φε­ρό­με­νη στο φορ­τίο των περί­που 300.000 έτοι­μων γευμάτων.

«Ξέρου­με πως δεν είναι αρκε­τά (…) γι’ αυτό πρέ­πει να ανοί­ξου­με αυτόν τον διά­δρο­μο και να υπάρ­χει συνε­χής ροή πλοί­ων» με βοή­θεια, πρό­σθε­σε η κυρία Γκορ, η οργά­νω­ση της οποί­ας ανέ­φε­ρε πως μίσθω­σε δεύ­τε­ρο σκά­φος για να μετα­φέ­ρει «εκα­το­ντά­δες τόνους» τρο­φί­μων στη Λωρί­δα της Γάζας.

 

Ακό­μη εφι­κτή η ανακωχή;

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυ­πτος, χώρες που μεσο­λα­βούν, προ­σπα­θούν να εξα­σφα­λί­σουν τη σύνα­ψη συμ­φω­νί­ας κατά­παυ­σης του πυρός μερι­κών εβδο­μά­δων, που θα συνο­δεύ­ε­ται από την απε­λευ­θέ­ρω­ση ισραη­λι­νών ομή­ρων στη Λωρί­δα της Γάζας και παλαι­στι­νί­ων φυλα­κι­σμέ­νων στο Ισρα­ήλ και από αύξη­ση της βοήθειας.

Έναυ­σμα του πολέ­μου ήταν η επί­θε­ση του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να της Χαμάς σε τομείς του νότιου Ισρα­ήλ κατά την οποία έχα­σαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρω­ποι, στην πλειο­νό­τη­τά τους άμα­χοι, σύμ­φω­να με κατα­μέ­τρη­ση του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου βασι­σμέ­νη σε επί­ση­μα ισραη­λι­νά δεδο­μέ­να. Κατά ισραη­λι­νές πηγές, 130 όμη­ροι εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται στη Λωρί­δα της Γάζας ‑εκ των οποί­ων όμως του­λά­χι­στον 32 πιστεύ­ε­ται πως είναι νεκροί‑, από τους 250 και πλέ­ον που απή­χθη­σαν την 7η Οκτωβρίου.

Σε αντί­ποι­να, το δολο­φο­νι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ ορκί­στη­κε να «εξα­λεί­ψει» τη Χαμάς, την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρο­μο­κρα­τι­κή» οργά­νω­ση, και στις επι­χει­ρή­σεις που διε­ξά­γει έκτο­τε ο ισραη­λι­νός στρα­τός έχουν χάσει τη ζωή τους του­λά­χι­στον 31.341 άνθρω­ποι στη Λωρί­δα της Γάζας, στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες και παι­διά, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς.

Πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου στη Χαμάς ανέ­φε­ρε πως υπέ­βα­λε στους μεσο­λα­βη­τές της Αιγύ­πτου και του Κατάρ, οι οποί­οι «ενη­με­ρώ­νουν τους Αμε­ρι­κα­νούς», θέση που δεί­χνει την προ­θυ­μία της Παλαι­στί­νης όσον αφο­ρά την «ανταλ­λα­γή» ομή­ρων με κρατούμενους.

Η ίδια πηγή ωστό­σο σημεί­ω­σε πως τα βασι­κά αιτή­μα­τα της Χαμάς δεν μετα­βάλ­λο­νται, θέλει ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός και «από­συρ­ση των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων» από «όλες τις κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές» της Λωρί­δας της Γάζας.

Χθες βρά­δυ το γρα­φείο του ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου χαρα­κτή­ρι­σε για ακό­μη μια φορά «μη ρεα­λι­στι­κά» τα αιτή­μα­τα της Χαμάς, προ­σθέ­το­ντας πως να ενη­με­ρω­θούν «αύριο» (σήμε­ρα) τα υπουρ­γι­κά συμ­βού­λια πολέ­μου και ασφαλείας.

Στην Ιερου­σα­λήμ, χιλιά­δες μέλη των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας ανα­πτύσ­σο­νται σήμε­ρα ενό­ψει της πρώ­της μεγά­λης προ­σευ­χής στην Πλα­τεία των Τζα­μιών αφό­του άρχι­σε το ραμα­ζά­νι, με φόντο ανη­συ­χί­ες για επεισόδια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο