Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τουρισμός για όλους»: Η οριστική λίστα των δικαιούχων

Αναρ­τή­θη­κε η τελι­κή λίστα των δικαιού­χων και των ωφε­λου­μέ­νων μελών του προ­γράμ­μα­τος «Του­ρι­σμός για Όλους» του υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού και η οποία προ­έ­κυ­ψε ύστε­ρα από ηλε­κτρο­νι­κή κλή­ρω­ση. Η επι­δό­τη­ση μέσω του e‑voucher δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στους τελι­κούς δικαιού­χους του προ­γράμ­μα­τος να επι­λέ­γουν οι ίδιοι τους παρό­χους δια­μο­νής, σύμ­φω­να με τις ανά­γκες τους, μέχρι τις 31/12/2020.

Μπο­ρεί­τε να δεί­τε την τελι­κή λίστα των δικαιού­χων του προ­γράμ­μα­τος «Του­ρι­σμός Για Όλους» ΕΔΩ.

Το e‑voucher θα λαμ­βά­νε­ται με τη χρή­ση των κωδι­κών TAXISnet μέσω της πλατ­φόρ­μας tourism4all.gov.gr.

Υπο­τί­θε­ται πως το υπουρ­γείο Του­ρι­σμού επα­νέ­φε­ρε φέτος το πρό­γραμ­μα «Του­ρι­σμός Για Όλους» συνο­λι­κού ύψους 100 εκ, ώστε να μπο­ρέ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρος κόσμος να πάει δια­κο­πές, όμως η συγκε­κρι­μέ­νη παρο­χή είναι ψίχου­λα σε σχέ­ση με το κόστος τετρα­ή­με­ρων διακοπών.

Σε κάθε περί­πτω­ση το ύψος της οικο­νο­μι­κής αξί­ας του e‑voucher που απο­τε­λεί την επι­δό­τη­ση του δικαιού­χου και των ωφε­λου­μέ­νων αυτού, είναι το πενή­ντα τοις εκα­τό (50%) ή εξή­ντα τοις εκα­τό (60%) για τις κατη­γο­ρί­ες ατό­μων με ποσο­στό νοη­τι­κής ή σωμα­τι­κής ανα­πη­ρί­ας του­λά­χι­στον 67%, της τιμής που δηλώ­θη­κε από τον πάρο­χο για την συμ­με­το­χή του στο πρό­γραμ­μα. Το ανώ­τα­το όριο κατ’ άτο­μο (δικαιού­χο ή ωφε­λού­με­νο) και ανά δια­νυ­κτέ­ρευ­ση είναι τριά­ντα ευρώ (30€) με προ­ϋ­πό­θε­ση την δια­μο­νή τεσ­σά­ρων (4) διανυκτερεύσεων.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο