Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρισμός στο νησί της επανάστασης: Όποιος σε υπερασπίζεται Κούβα, σε αγαπάει περισσότερο της έχει φτάσει «στα ύψη»

Η σημαία μου είναι …
…  Δεν την βλέπεις; ‑Να τη!
Η σημαία μου είναι αυτή
που δεν ποτέ δεν υπηρέτησε ξένους

Ε…ε.ε, εσύ που λες ότι η χώρα σου δεν είναι τόσο όμορ­φη | Ε, Ε…ε.ε, εσύ που λες ότι το δικό σου δεν είναι και τόσο όμορ­φο | σε προ­κα­λώ να ψάξεις τον κόσμο όλο | υπάρ­χει άλλος ουρα­νός γαλά­ζιος σαν τον ουρα­νό σου; | φεγ­γά­ρι τόσο λαμπε­ρό που | εισχω­ρεί στη γλύ­κα του καλα­μιού | ένας Φιντέλ που δονεί τα βου­νά | το ρου­μπί­νι, πέντε ρίγες κι ένα αστέρι …

Κούβα, πόσο όμορφη είσαι Κούβα μου -
όποιος σε υπερασπίζεται σε αγαπάει περισσότερο.

Ένα ταξί­δι στην Κού­βα μοιά­ζει με ταξί­δι στον χρό­νο, σε έναν κόσμο πολύ δια­φο­ρε­τι­κό από τον δικό μας, κυρί­ως οικο­νο­μι­κο­πο­λι­τι­κά αλλά με απί­στευ­τες φυσι­κές ομορ­φιές και μια ατμό­σφαι­ρα που δεν συνα­ντά­με που­θε­νά αλλού…

H Κού­βα μία από τις πιο όμορ­φες χώρες του κόσμου ‑δύσκο­λα θα βρε­θεί κάποιος να δια­φω­νή­σει, με την ιστο­ρία της, η μονα­δι­κό­τη­τα του χαρα­κτή­ρα της, τα αρώ­μα­τα και τους ανθρώ­πους της την ιδιαί­τε­ρη φιλο­σο­φία της.

Αυτά και πολ­λά ακό­μη την κατα­τάσ­σουν σε έναν από τους πιο δημο­φι­λείς προ­ο­ρι­σμούς παγκο­σμί­ως –που θα ήταν πολύ πιο ανα­πτυγ­μέ­νος αν δεν υπήρ­χε το φονι­κό εμπάρ­γκο των ΗΠΑ, μία χώρα που –έτσι κι αλλιώς μαγεύ­ει με τη μονα­δι­κό­τη­τά της.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Τίπο­τα πιο συναρ­πα­στι­κό –του­ρι­στι­κά από μία βόλ­τα με παρα­δο­σια­κά αυτο­κί­νη­τα του ’50 στην παλιά πόλη της Αβά­νας, μία επί­σκε­ψη στο εργο­στά­σιο πού­ρων, στο μου­σείο του Havana Club ή ένα δεί­πνο σε μαγα­ζί εστια­τό­ριο με τοπι­κή κου­βα­νέ­ζι­κη μου­σι­κή. Για τους πιο ρομα­ντι­κούς ένα απο­λαυ­στι­κό ηλιο­βα­σί­λε­μα στο κάστρο del Morro ή ένα πέρα­σμα στα κατα­γά­λα­να νερά της ομορ­φό­τε­ρης παρα­λί­ας της Καραϊ­βι­κής, που δεν είναι άλλη από το κοσμο­πο­λί­τι­κο Βαραδέρο.

Η Κού­βα έχει αυξή­σει σημα­ντι­κά τον του­ρι­σμό της, τον τελευ­ταίο και­ρό, για πολύ συγκε­κρι­μέ­νους λόγους, που μόνο με μία επί­σκε­ψή μας εκεί θα μπο­ρέ­σου­με να μάθουμε.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία της Εθνι­κής Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας και Πλη­ρο­φο­ριών (Onei) ως τον Οκτώ­βρη  1.729.098 ταξι­διώ­τες (+540,4% σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο του 2021 ‑1.409.105 περισ­σό­τε­ροι) από αυτούς 1.198.402 ξένοι (994.455 περισ­σό­τε­ροι από πέρσι)

Κανα­δάς και ΗΠΑ οι δύο κύριες αγο­ρές προ­έ­λευ­σης για διε­θνείς του­ρί­στες, επί­σης η Ισπα­νία αλλά και η Ρωσία!! παρά τον πόλε­μο (το κεφά­λαιο δεν έχει πατρί­δα) η Γερ­μα­νία η Αγγλία κλπ.

Τουρισμός και οικονομία στην Κούβα

Στό­χος της Κού­βας είναι να δεχτεί πάνω από 2,5 εκατ. του­ρί­στες φέτος, υπερ­τε­τρα­πλα­σιά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό για το 2021 και εάν εκπλη­ρω­θούν οι επί­ση­μες προ­βλέ­ψεις, τα έσο­δα για την κου­βα­νι­κή οικο­νο­μία θα είναι περί­που 1.159 εκα­τομ$. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πριν από την παν­δη­μία, το 2018 και το 2019, το νησί δεχό­ταν από 4 έως 5 εκα­τομ­μύ­ρια διε­θνείς του­ρί­στες ετη­σί­ως και ότι, ο του­ρι­σμός είναι η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πηγή του ακα­θά­ρι­στου εγχώ­ριου προ­ϊ­ό­ντος (ΑΕΠ) και η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πηγή συναλ­λάγ­μα­τος, μετά τις εξα­γω­γές υπη­ρε­σιών, κυρί­ως στον τομέα της υγείας.

Πηγή: Εθνι­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία onei

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο