Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Άνοιξε Κέντρο στρατολόγησης μισθοφόρων για Λιβύη στα κατεχόμενα στην Συρία 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Το Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των για την Συρία μετα­δί­δει την είδη­ση πως στην πόλη Αφρίν της Β. Συρί­ας που έχουν κατα­λά­βει οι τουρ­κι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις λει­τουρ­γεί Κέντρο Στρα­το­λό­γη­σης μισθο­φό­ρων. Οι μισθο­φό­ροι θα απο­στα­λούν να πολε­μή­σουν για λογα­ρια­σμό της Τουρ­κί­ας  στο πλευ­ρό της ανα­γνω­ρι­σμέ­νης κυβέρ­νη­σης της Λιβύ­ης και ενά­ντια στις δυνά­μεις του στρα­τη­γού Χαφτάρ που πολιορ­κεί την Τρίπολη. 

Το Κέντρο οργα­νώ­θη­κε από δυνά­μεις των τζι­χα­ντι­στών που υπο­στη­ρί­ζει η Τουρκία. 

Το Παρα­τη­ρη­τή­ριο είναι γνω­στό για τον ρόλο του στην στή­ρι­ξη της λεγό­με­νης Συρια­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης και στην δια­σπο­ρά ειδή­σε­ων που την ευνοούσαν. 

Αυτή την φορά όμως δημο­σιεύ­ει ειδή­σεις που επι­βε­βαιώ­νο­νται από την Τουρκία. 

Σύμ­φω­να με το Παρα­τη­ρη­τή­ριο 300 από τους μισθο­φό­ρους έχουν ήδη φτά­σει στην Λιβύη και άλλοι 1000 έχουν κάνει αίτη­ση για να στρατολογηθούν. 

Ο μισθός τους κυμαί­νε­ται από 2.000–2.500 δολά­ρια τον μήνα ανά­λο­γα με τον χρό­νο παρα­μο­νής στην Λιβύη. 

Οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Ερντο­γάν ότι η Τουρ­κία έχει στεί­λει στρα­τεύ­μα­τα στην Λιβύη επι­βε­βαιώ­νουν τα παρα­πά­νω στοιχεία. 

Η “μάχη” του Ερντο­γάν έχει παρά­πλευ­ρα μέτω­πα στο κου­βά­ρι των συμ­φε­ρό­ντων που εκτυ­λίσ­σε­ται στην Λιβύη σε βάρος του λαού της ανα­φέ­ρε­ται σε δημο­σί­ευ­μα του Σου­η­δι­κού Τύπου. Συγκε­κρι­μέ­να ότι πέρα από τα συμ­φέ­ρο­ντα στο Αιγαίο και στην Μεσό­γειο που του προ­σφέ­ρει η συμ­φω­νία με την Λιβύη οι drones “Bayraktar” που εφο­διά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση της Λιβύ­ης κατα­σκευά­ζο­νται στο εργο­στά­σιο ιδιο­κτη­σί­ας του γαμπρού του Ερντογάν.

Στο ίδιο δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρε­ται πως η συνερ­γα­σία τζι­χα­ντι­στών της Λιβύ­ης με την Τουρ­κία άρχι­σε το 2012 όταν πλοία φορ­τω­μέ­να με οπλι­σμό που προ­έρ­χο­νταν από πλιά­τσι­κο του στρα­τού της Λιβύ­ης κατευ­θύν­θη­καν στην Τουρ­κία. Η Τουρ­κία με την σει­ρά της παρέ­δω­σε τα όπλα στην CIA στα σύνο­ρα με την Συρία. Η CIA εφο­δί­α­σε με αυτά τα όπλα οργα­νώ­σεις τζι­χα­ντι­στών  όπως η Αλ Κάι­ντα, Αλ Νού­φρα κλπ. που αντι­μά­χο­νταν τον Συρια­κό κυβερ­νη­τι­κό στρατό

Το επι­βε­βαί­ω­σε ο τότε αντι­πρό­ε­δρος του Ομπά­μα, Joe Biden μετά από δημο­σί­ευ­μα των New York Times το 2012 απο­δει­κνύ­ο­ντας την στε­νή σχέ­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας με τις ΗΠΑ. 

Αυτή την φορά 7 χρό­νια μετά, τα όπλα με την προ­σθή­κη “ηττη­μέ­νων” μαχη­τών από τον πόλε­μο της Συρί­ας επι­στρέ­φουν στην Λιβύη για τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης της Τουρκίας.

Η μανία του ιμπε­ρια­λι­σμού να απο­κτή­σει περισ­σό­τε­ρα πλού­τη και κέρ­δη δεν έχει τέλος. Γίνε­ται όλο και πιο επι­θε­τι­κός και επι­κίν­δυ­νος. Συνω­στί­ζο­νται όλες οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις και συμ­φέ­ρο­ντα με λάφυ­ρο τα πετρέ­λαια και τον γεω­πο­λι­τι­κό έλεγ­χο της περιο­χής και με θύμα τον λαό της Λιβύ­ης και όλους τους λαούς της περιοχής. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο