Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Έξι οι νεκροί των χτεσινών σεισμών — Νέες καταρρεύσεις κτιρίων

Στους έξι ανέρ­χο­νται πλέ­ον οι νεκροί από το νέο ζεύ­γος σει­σμών που έπλη­ξαν τη Δευ­τέ­ρα τη συνο­ρια­κή περιο­χή της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας, μετέ­δω­σε το CNN Turk την Τρί­τη, δύο εβδο­μά­δες μετά τους μεγα­λύ­τε­ρους σει­σμούς που σκό­τω­σαν περισ­σό­τε­ρους από 47.000 ανθρώ­πους στις δύο χώρες και κατέ­στρε­ψαν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες σπίτια.

Ο πρώ­τος σει­σμός της Δευ­τέ­ρας, αυτή τη φορά μεγέ­θους 6,4 βαθ­μών, είχε επί­κε­ντρο κοντά στην πόλη Antakya της νότιας Τουρ­κί­ας και έγι­νε αισθη­τός στη Συρία, την Αίγυ­πτο και τον Λίβα­νο. Η εστία του ήταν σε βάθος 10 χιλιο­μέ­τρων, ανα­κοί­νω­σε το Ευρω­παϊ­κό Μεσο­γεια­κό Σει­σμο­λο­γι­κό Κέντρο (EMSC). Ακο­λού­θη­σε δεύ­τε­ρη δόνη­ση, μεγέ­θους 5,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

Το CNN Turk έδει­ξε μια ομά­δα διά­σω­σης να σκαρ­φα­λώ­νει σε μια σκά­λα για να εισέλ­θει σε ένα κτί­ριο όπου ορι­σμέ­νοι άνθρω­ποι είχαν παγι­δευ­τεί μετά τον τελευ­ταίο σει­σμό. Ανέ­φε­ρε ότι ο σει­σμός σημειώ­θη­κε ενώ άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν στο ήδη κατε­στραμ­μέ­νο κτί­ριο για να ανα­κτή­σουν τα υπάρ­χο­ντά του πριν κατεδαφιστεί.

Ο Τούρ­κος υπουρ­γός Υγεί­ας Φαχρε­τίν Κότζα δήλω­σε ότι 294 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν από τον σει­σμό της Δευ­τέ­ρας, από τους οποί­ους οι 18 φέρουν σοβα­ρά τραύ­μα­τα και μετα­φέρ­θη­καν σε νοσο­κο­μεία στα Αδα­να και στο Ντορτιόλ.

Οι ασθε­νείς απο­μα­κρύν­θη­καν από ορι­σμέ­νες εγκα­τα­στά­σεις υγεί­ας που είχαν παρα­μεί­νει σε λει­τουρ­γία μετά τους τερά­στιους σει­σμούς πριν από δύο εβδο­μά­δες, καθώς είχαν εμφα­νι­στεί ρωγ­μές στα κτί­ρια, ανέ­φε­ρε ο κ. Κότζα στο Twitter.

Στο Σαμα­ντάγ, όπου η Αρχή Δια­χεί­ρι­σης Κατα­στρο­φών και Εκτα­κτης Ανά­γκης της χώρας (AFAD) είχε ανα­φέ­ρει έναν νεκρό τη Δευ­τέ­ρα, οι κάτοι­κοι είπαν ότι περισ­σό­τε­ρα κτί­ρια κατέρ­ρευ­σαν, αλλά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του πλη­θυ­σμού της πόλης την είχε ήδη εγκα­τα­λεί­ψει μετά τους αρχι­κούς σεισμούς.

Η Muna Al Omar είπε ότι βρι­σκό­ταν σε μια σκη­νή σε ένα πάρ­κο στο κέντρο της Αντιό­χειας όταν το έδα­φος άρχι­σε να κινεί­ται ξανά. «Νόμι­ζα ότι η γη θα άνοι­γε κάτω από τα πόδια μου», είπε τη Δευ­τέ­ρα, κλαί­γο­ντας καθώς κρα­τού­σε στην αγκα­λιά της τον επτά­χρο­νο γιο της.

Ο αριθ­μός των νεκρών από τους σει­σμούς πριν από δύο εβδο­μά­δες ανήλ­θε στους 41.156 στην Τουρ­κία, ανέ­φε­ρε τη Δευ­τέ­ρα η AFAD και ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί περαι­τέ­ρω, με 385.000 σπί­τια να έχουν κατα­στρα­φεί ή να έχουν υπο­στεί σοβα­ρές ζημιές ενώ πολ­λοί άνθρω­ποι εξα­κο­λου­θούν να αγνοούνται.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο