Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Αντιδράσεις για τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε υπέρ του Πούτιν

Την αντί­δρα­ση του πρέ­σβη της Ουκρα­νί­ας στην Τουρ­κία Βασίλ Μπο­ντ­νάρ προ­κά­λε­σαν τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ξαν Τούρ­κοι οπα­δοί υπέρ του Προ­έ­δρου της Ρωσί­ας, Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να μετα­ξύ Ντι­να­μό Κιέ­βου και Φενέρ­μπα­χτσε, το βρά­δυ της Τετάρ­της (27/7) στην Κωνσταντινούπολη.

«Το ποδό­σφαι­ρο είναι ένα δίκαιο παι­χνί­δι. Η Ντι­να­μό Κιέ­βου ήταν πιο δυνα­τή χθες το βρά­δυ. Είναι πολύ λυπη­ρό να ακούς από τους οπα­δούς της Φενερ­μπα­χτσέ λόγια που υπο­στη­ρί­ζουν τον δολο­φό­νο και τον επι­τι­θέ­με­νο που βομ­βαρ­δί­ζει τη χώρα μας» αντέ­δρα­σε στα τουρ­κι­κά ο Βασίλ Μπο­ντ­νάρ στο Twitter. «Είμαι ευγνώ­μων στον φιλι­κό τουρ­κι­κό λαό για την υπο­στή­ρι­ξή του στην Ουκρα­νία και τα σχό­λιά τους για τις ανάρ­μο­στες ενέρ­γειες των οπα­δών» πρόσθεσε.

Σύμ­φω­να με τον τουρ­κι­κό Τύπο, όλα άρχι­σαν μετά το πρώ­το γκολ της ανα­μέ­τρη­σης που σημεί­ω­σε ο Ουκρα­νός Βιτά­λι Μπου­γιάλ­σκι στο 57ο λεπτό. «Ο Μπου­γιάλ­σκι έδει­ξε τη χαρά του με προ­κλη­τι­κό τρό­πο. Απο­δο­κι­μά­στη­κε και έλα­βε κίτρι­νη κάρ­τα» έγρα­ψε η τουρ­κι­κή εφη­με­ρί­δα Sozcuη. Οι οπα­δοί της Φενέρ­μπα­χτσε άρχι­σαν αργό­τε­ρα να φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα υπέρ του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, σύμ­φω­να με βίντεο που κοι­νο­ποι­ή­θη­καν από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Σύμ­φω­να με τουρ­κι­κά ΜΜΕ, ο προ­πο­νη­τής της Ντι­να­μό Κιέ­βου, Μιρ­τσέα Λου­τσέ­σκου, αρνή­θη­κε να παρα­στεί στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί μετά τον αγώ­να. «Όλα λει­τούρ­γη­σαν σύμ­φω­να με τα σχέ­διά μας και κερ­δί­σα­με. Αλλά δεν λάβα­με υπό­ψη τους φιλά­θλους. Δεν περί­με­να τέτοια συν­θή­μα­τα. Τι κρί­μα» τόνι­σε ο Ρου­μά­νος τεχνι­κός σε τηλε­ο­πτι­κή συνέντευξη.

Τα συν­θή­μα­τα των οπα­δών της Φενέρ­μπα­χτσε προ­κά­λε­σαν επί­σης σάλο στα τουρ­κι­κά κοι­νω­νι­κά δίκτυα, όπου πολ­λοί χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου τα χαρα­κτή­ρι­σαν «ντρο­πια­στι­κά». «Ντρε­πό­μουν γι’ αυτούς τους οπα­δούς της Φενερ­μπα­χτσέ. Ντρο­πή τους. Η Ντι­να­μό Κιέ­βου ήθε­λε αυτή τη νίκη για να την αφιε­ρώ­σει στους στρα­τιώ­τες της που προ­στα­τεύ­ουν τη χώρα τους. Τους συγ­χαί­ρω» έγρα­ψε στο Twitter ο δημο­σιο­γρά­φος Τζεν­γκίζ Τσαντάρ.

Για την ιστο­ρία, η Ντι­να­μό Κιέ­βου νίκη­σε 2–1 τη Φενερ­μπα­χτσέ (0–0 το πρώ­το ματς) στον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Champions League και πήρε την πρό­κρι­ση για την επό­με­νη φάση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο