Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Αντιδράσεις για το σκοταδιστικό παραλήρημα καθηγητή πανεπιστημίου υπέρ του γάμου ανήλικων!

Με ανα­κοί­νω­ση της η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας (TKG) καταγ­γέλ­λει τις άκρως αντι­δρα­στι­κές, σκο­τα­δι­στι­κές δηλώ­σεις του καθη­γη­τή πανε­πι­στη­μί­ου Μπε­ντρί Γκεν­σέρ ο οποί­ος συνέ­δε­σε τον πρό­σφα­το φονι­κό σει­σμό στην ανα­το­λι­κή Τουρ­κία με την… απα­γό­ρευ­ση του γάμου ανήλικων!

Σε ένα μεσαιω­νι­κό παρα­λή­ρη­μα θρη­σκευ­τι­κού φανα­τι­σμού σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης , ο καθη­γη­τής στο Τεχνι­κό Πανε­πι­στή­μιο Γιλ­ντίζ της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης ισχυ­ρί­στη­κε ότι η δια νόμου απα­γό­ρευ­ση γάμων ανή­λι­κων (ο ισχύ­ων νόμος στην Τουρ­κία το χαρα­κτη­ρί­ζει «σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση») έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τη διδα­χή του Κορα­νί­ου και ευθύ­νε­ται για… φυσι­κές κατα­στρο­φές που συμ­βαί­νουν στη χώρα!!!

Όπως ήταν φυσι­κό, το ακραία σκο­τα­δι­στι­κό σχό­λιο του Γκεν­σέρ ξεσή­κω­σε θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων στην Τουρ­κία, με πλη­θώ­ρα σχο­λί­ων στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Παρά το γεγο­νός, όμως, ότι η διοί­κη­ση του πανε­πι­στη­μί­ου Γιλ­ντίζ ανα­κοί­νω­σε πως θα διε­ξα­χθεί έρευ­να για τις δηλώ­σεις του καθη­γη­τή, ο Γκεν­σέρ συνε­χί­ζει να διδά­σκει κανονικά!

Τη Δευ­τέ­ρα η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας προ­χώ­ρη­σε σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά τη διάρ­κεια μαθή­μα­τος του σκο­τα­δι­στή Γκεν­σέρ, δηλώ­νο­ντας πως σε περί­πτω­ση που η διοί­κη­ση του πανε­πι­στή­μιου δεν πάρει μέτρα, οι ίδιοι οι μαθη­τές θα εκδιώ­ξουν τον εν λόγω καθη­γη­τή από το πανε­πι­στή­μιο. «Δεν έχεις δικαί­ω­μα να βρί­σκε­σαι στο πανε­πι­στή­μιο, ούτε να διδά­σκεις» του φώνα­ξε μερί­δα οργι­σμέ­νων φοιτητών.

Σε ανα­κοί­νω­ση της η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία σημειώ­νει, μετα­ξύ άλλων, πως «την στιγ­μή που η αντί­δρα­ση απει­λεί καθη­με­ρι­νά τη νεο­λαία και τις γυναί­κες της χώρας μας, δεν δεχό­μα­στε να κατέ­χουν τέτοια άτο­μα θέσεις στο πανε­πι­στή­μιο […] Ως φοι­τη­τές του Τεχνι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Γιλ­ντίζ θα απο­κα­λύ­ψου­με τα εγκλή­μα­τα αυτού του αντι­δρα­στι­κού ατό­μου. Θα κάνου­με οτι­δή­πο­τε χρεια­στεί για να τον εκδιώ­ξου­με από την Σχο­λή μας, να αντι­με­τω­πί­σει τη δικαιο­σύ­νη και να απα­γο­ρευ­τεί η ενα­σχό­λη­ση του σε δημό­σια υπηρεσία».

Η περί­πτω­ση του Γκεν­σέρ ανα­πό­φευ­κτα μας φέρ­νει στο νου ανά­λο­γα σκο­τα­δι­στι­κά παρα­λη­ρή­μα­τα στη χώρα μας, όπως αυτό του φασί­στα πρώ­ην μητρο­πο­λί­τη Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιου ο οποί­ος προ διε­τί­ας έρι­χνε το φταί­ξι­μο για τις φονι­κές πυρ­κα­γιές που έπλη­ξαν την Αττι­κή στον… «άθεο πρω­θυ­πουρ­γό που επι­σύ­ρει την κατά­ρα του Θεού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο