Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Απαγορεύουν εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος (TKP) για τον πόλεμο στην Συρία

Με από­φα­ση του, ο κυβερ­νή­της της επαρ­χί­ας Ντερ­σίμ (Τουν­τσε­λί) απα­γό­ρευ­σε τη διε­ξα­γω­γή εκδή­λω­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας (TKP) σχε­τι­κά με τον πόλε­μο στην Συρία.

Η εκδή­λω­ση με τίτλο «Τι συμ­βαί­νει στην Συρία;» ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να λάβει χώρα στα τοπι­κά γρα­φεία του TKP.

Ωστό­σο, χωρίς να προ­βάλ­λουν καμία ιδιαί­τε­ρη δικαιο­λο­γία, οι αρχές εξέ­δω­σαν ανα­κοί­νω­ση απα­γό­ρευ­σης της εκδή­λω­σης με τη γενι­κό­λο­γη — εξω­φρε­νι­κή- αιτιο­λο­γία ότι «απα­γο­ρεύ­ο­νται όλων των ειδών οι εκδη­λώ­σεις, συνα­θροί­σεις, δια­μαρ­τυ­ρί­ες, ανάρ­τη­ση πανό, ανοι­κτές ή κλει­στές συγκε­ντρώ­σεις, αφι­σο­κολ­λή­σεις, δια­κί­νη­ση ενη­με­ρω­τι­κών φυλ­λα­δί­ων, άνα­μα πυρ­σών, κλπ (…) για 30 ημέ­ρες, από τις 18 Οκτώ­βρη μέχρι τις 19 Νοέμ­βρη»!

Η τοπι­κή οργά­νω­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας ανα­φέ­ρει ότι η φιλο­πό­λε­μη πολι­τι­κή του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Ερντο­γάν προ­κα­λεί αντι­δρά­σεις τόσο στο Ντερ­σίμ όσο και σε άλλες πόλεις της ανα­το­λι­κής Τουρ­κί­ας, με το κρά­τος να επι­χει­ρεί να τις κατα­στεί­λει με τρο­μο­κρα­τι­κές μεθόδους.

Όπως σημειώ­νει η τοπι­κή οργά­νω­ση του TKP, η απα­γό­ρευ­ση είναι τελεί­ως παρά­νο­μη καθώς το δικαί­ω­μα της πολι­τι­κής έκφρα­σης κατο­χυ­ρώ­νε­ται και προ­στα­τεύ­ε­ται από το σύνταγμα.

Θυμί­ζε­ται ότι στις πρό­σφα­τες τοπι­κές εκλο­γές, ο λαός του Ντερ­σίμ εξέ­λε­ξε δήμαρ­χο τον στη­ρι­ζό­με­νο από το ΚΚ Τουρ­κί­ας Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο