Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Διάβημα διαμαρτυρίας για την «στρατιωτικοποίηση των νησιών» — Τι απαντά η Αθήνα

Δια­βή­μα­τα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Ελλά­δα για την «στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών», πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα η Άγκυ­ρα, καθώς κλι­μα­κώ­νει συστη­μα­τι­κά τις αιτιά­σεις της επί της κυριαρ­χί­ας των νησιών του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Ο Πρέ­σβης της Αθή­νας στην Άγκυ­ρα, Χρι­στό­δου­λος Λάζα­ρης, κλή­θη­κε στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, όπου του παρα­δό­θη­κε επί­ση­μο διά­βη­μα με το οποίο ζητεί­ται από την Ελλά­δα να βάλει τέλος στις παρα­βιά­σεις της στα νησιά.

Σύμ­φω­να με τα όσα μετα­δί­δει το τουρ­κι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Αnadolu» η Τουρ­κία δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε για την «ανά­πτυ­ξη τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των από την Ελλά­δα στη Λέσβο και τη Χίο». Σύμ­φω­να με το «Anadolu» το υπουρ­γείο εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, παρέ­δω­σε αντί­στοι­χο διά­βη­μα και στην πρε­σβεία των ΗΠΑ διό­τι τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα είναι αμε­ρι­κα­νι­κής κατασκευής.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κό διά­βη­μα, στο οποίο προ­έ­βη νωρί­τε­ρα σήμε­ρα η τουρ­κι­κή πλευ­ρά προς τον Έλλη­να πρέ­σβη στην Άγκυ­ρα, η ελλη­νι­κή πλευ­ρά απέρ­ρι­ψε στο σύνο­λό τους τις τουρ­κι­κές αιτιά­σεις, καθώς είναι παντε­λώς αβά­σι­μες και δεν συνά­δουν με το Διε­θνές Δίκαιο, ανα­φέ­ρουν διπλω­μα­τι­κές πηγές.

Σημειώ­νουν πως ο Έλλη­νας πρέ­σβης υπο­γράμ­μι­σε ότι οι ελλη­νι­κές θέσεις έχουν ανα­πτυ­χθεί ενδε­λε­χώς στις δύο επι­στο­λές που εστά­λη­σαν στον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ.

Επί­σης, καθι­στούν σαφές πως η Ελλά­δα σέβε­ται απο­λύ­τως τις υπο­χρε­ώ­σεις της που απορ­ρέ­ουν από τη Συν­θή­κη της Λωζάννης.

Όπως ανα­φέ­ρουν οι ίδιες πηγές, ο πρέ­σβης μας στην Άγκυ­ρα επι­σή­μα­νε ότι δεν είναι η Ελλά­δα η χώρα η οποία απει­λεί με πόλε­μο τη γεί­το­να της (casus belli), ούτε έχει συγκε­ντρώ­σει τον μεγα­λύ­τε­ρο απο­βα­τι­κό στό­λο στα παρά­λια της, όπως έχει κάνει η Τουρ­κία. Προ­σέ­θε­σε, ότι η Τουρ­κία συνε­χί­ζει να παρα­βιά­ζει την κυριαρ­χία της Ελλά­δας, με τις συνε­χείς παρα­βιά­σεις του ενα­ε­ρί­ου χώρου, καθώς και τις υπερ­πτή­σεις άνω­θεν ελλη­νι­κού εδάφους.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο