Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Διακινητές παράτησαν μετανάστες σε έναν ελαιώνα στην επαρχία Αϊντίν, λέγοντάς τους ότι έφτασαν στην Ιταλία

Δια­κι­νη­τές προ­σπά­θη­σαν να ξεγε­λά­σουν μια ομά­δα 84 μετα­να­στών αφή­νο­ντάς τους να πιστεύ­ουν ότι έφτα­σαν στην Ιτα­λία, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βρί­σκο­νταν σε έναν ελαιώ­να στην τουρ­κι­κή δυτι­κή επαρ­χία Αϊντίν (Αϊδί­νιο).

Οι μετα­νά­στες, από την Αίγυ­πτο, τη Συρία και το Αφγα­νι­στάν, κατέ­βα­λαν ο καθέ­νας 1.000 ευρώ στους αδί­στα­κτους δια­κι­νη­τές για να περά­σουν στην Ευρώ­πη μετα­φε­ρό­με­νοι μέσα σε ένα φορ­τη­γό, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων DHA.

Ωστό­σο, μετά από 30 ώρες οδή­γη­σης με αφε­τη­ρία την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, τους άφη­σαν 600 χιλιό­με­τρα μακριά, σε έναν ελαιώ­να στην επαρ­χία Αϊντίν, λέγο­ντάς του ότι έφτα­σαν στην Ιταλία.

Κάτοι­κοι της περιο­χής ειδο­ποί­η­σαν την αστυ­νο­μία. Δεν είναι σαφές εάν συνε­λή­φθη­σαν οι  διακινητές.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο