Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Διώξεις για fake news κατά 30 ατόμων που «πέθαναν» τον Ερντογάν

Δικα­στι­κές διώ­ξεις κατά τριά­ντα χρη­στών που δημο­σί­ευ­σαν «ψευ­δή και αβά­σι­μα» μηνύ­μα­τα για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν ανα­κοί­νω­σαν οι τουρ­κι­κές αρχές.

«Δια­πι­στώ­θη­κε ότι το hashtag #νεκρός κυκλο­φό­ρη­σε στο κοι­νω­νι­κό δίκτυο Twitter, με ανα­φο­ρές στον πρό­ε­δρό μας», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Ασφαλείας.

«Υπό το άνω­θι hashtag, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν 30 άτο­μα που έκα­ναν share περιε­χό­με­να παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης (…) και εκκί­νη­σαν οι ενα­ντί­ον τους ανα­γκαί­ες δια­δι­κα­σί­ες». Πάντως, η κατά­στα­ση της υγεί­ας του 67χρονου Ερντο­γάν, που βρί­σκε­ται στην εξου­σία εδώ και δύο δεκα­ε­τί­ες, απο­τε­λεί συστη­μα­τι­κά αντι­κεί­με­νο φημο­λο­γί­ας στην Τουρκία.

Σει­ρά βίντεο που έχουν δημο­σιευ­θεί τα τελευ­ταία χρό­νια στα κοι­νω­νι­κά μέσα έχουν εμφα­νί­σει έναν αδύ­να­μο πρό­ε­δρο. Σε απά­ντη­ση, ο υπεύ­θυ­νος επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας Φαρε­τίν Αλτούν δημο­σί­ευ­σε σήμε­ρα στο Twitter βίντεο που δεί­χνει τον Ερντο­γάν να κάνει περίπατο.

Η τελευ­ταία δημό­σια εμφά­νι­ση του Ερντο­γάν έγι­νε την Κυρια­κή, στις εργα­σί­ες της συνό­δου κορυ­φής της G20 στην Ρώμη. Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας ακύ­ρω­σε την συμ­με­το­χή του στην διε­θνή διά­σκε­ψη του ΟΗΕ για το Κλί­μα (COP26) στην Γλα­σκώ­βη, επι­κα­λού­με­νος λόγους ασφαλείας.

Το 2011, ο Ερντο­γάν, τότε πρω­θυ­πουρ­γός, υπο­βλή­θη­κε σε εγχεί­ρη­ση στο έντε­ρο, τρφο­δο­τώ­ντας τις φήμες για την κατά­στα­σης της υγεί­ας του. Ενας από τους για­τρούς του είχε δια­ψεύ­σει ότι ο πρό­ε­δρος έπα­σχε από καρκίνο.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο