Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Εκδηλώσεις τιμής στον ιδρυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μουσταφά Σούφι

Με εκδη­λώ­σεις πολι­τι­κού και πολι­τι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) τίμη­σε χθες τον ιδρυ­τή του, Μου­στα­φά Σού­φι (Mustafa Suphi), με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 101 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του.

Εκδη­λώ­σεις, υπό το κεντρι­κό σύν­θη­μα «Κάλε­σμα του TKP για μια νέα Τουρ­κία», έγι­ναν στις τρεις μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις της χώρας, την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, την Άγκυ­ρα και την Σμύρ­νη. Κεντρι­κός ομι­λη­τής στην εκδή­λω­ση της Άγκυ­ρας ήταν ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κεμάλ Οκουγιάν.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Μου­στα­φά Σού­φι δολο­φο­νή­θη­κε μαζί με 14 συντρό­φους του το 1921 από το αστι­κό κρά­τος στις ακτές της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, κατά την επι­στρο­φή τους από τα εδά­φη της επα­να­στα­τη­μέ­νης Ρωσί­ας. Μόλις λίγους μήνες πριν, στα τέλη του 1920 στην ίδια περιο­χή, είχε δολο­φο­νη­θεί ο πρω­το­πό­ρος Έλλη­νας κομ­μου­νι­στής Δημο­σθέ­νης Λιγδό­που­λος, που γυρ­νού­σε στην Ελλά­δα από το 2ο Συνέ­δριο της Κομι­ντέρν, μαζί με τον Ωρί­ω­να Αλεξάκη.

Στις 12 Σεπτέμ­βρη 2020 το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας τίμη­σε την 100ή επέ­τειο από την ίδρυ­σή του και στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ών του καθιέ­ρω­σε το Βρα­βείο Φιλί­ας «Μου­στα­φά Σού­φι». Το 1ο Βρα­βείο, με από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΤ, είχε απο­νε­μη­θεί στον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από idcommunism.com, soL Haber.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο